Plāno veicināt godīgu konkurenci kokmateriālu tirgū

Valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas priekšlikumus, kas ietverti informatīvajā ziņojumā „Par likumības ievērošanu kokmateriālu tirgū Latvijā”.

Ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidotā darba grupa, kuras sastāvā ietilpst Zemkopības ministrijas speciālisti, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, sagatavoja priekšlikumus, lai novērstu likumpārkāpumus darījumos ar koksni.

Iniciatīva par darba grupas izveidi nāca no meža nozares, jo uzņēmumi, kas ikdienā ievēro visas Eiropas Savienības tiesību aktu un Latvijas normatīvo aktu prasības, nespēj sekmīgi konkurēt ierobežotajā izejmateriālu un cilvēkresursu tirgū.

Darba grupa konstatēja, ka nozares konkurētspējas attīstība ir būtiski apdraudēta un tiek būtiski kropļots tirgus, ja pastāv nelikumīgi darījumi ar koksni un izvairīšanās no nodokļu nomaksas.

Būtiskākie uzdevumi, ko paredz informatīvajam ziņojumam pievienotais Ministru kabineta protokollēmums ir:
1) sagatavot priekšlikumus par precizējumiem iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošajos normatīvajos aktos attiecībā uz saimnieciskās darbības noteikšanu;
2) izvērtēt iespējas publisko iepirkumu nolikumos ietvert:
a) prasību komisijai obligāti pieprasīt kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku konkrēto nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības konkursā, ja ir konstatēti kandidāta vai pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma vai pieteikuma iesniegšanas dienas;
b) pretendenta maksāto valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu minimālo maksājumu budžetā kā obligāti vērtējamu kritēriju.

Viens no uzdevumiem tika svītrots - gatavojot grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, izvērtēt iespēju piemērot pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi kurināmās koksnes piegādēm iedzīvotājiem, jo atbilstoši grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” jau ir apstiprināti.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    08.07.2009