Turpmāk piena kvotu pārdale būs efektīvāka

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) grozījumus noteikumos „Noteikumi par kārtību, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, kvotu administrēšanas un kontroles kārtību, kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību”.

Grozījumi nepieciešami, lai uzlabotu piena kvotas administrēšanu Latvijā, veicinot neizmantoto kvotu daudzumu atgriešanos valsts rezervē un radot nosacījumus šā daudzuma efektīvākai pārdalei starp aktīvajiem ražotājiem.

Arī turpmāk valsts rezervju sadalē tiks nošķirti tie ražotāji, kuriem līdz šim nav bijusi piešķirta kvota (jaunie ražotāji) un ražotāji, kuriem kvota ir piešķirta, bet kuri līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņam savu kvotu būs izpildījuši vismaz 90% apmērā. Grozījumi paredz, ka jaunajiem ražotājiem katrā pieteikumu izskatīšanas reizē no valsts rezervē esošajiem kvotas daudzumiem tiks piešķirti ne vairāk par 30 %, bet pārējiem būs pieejami ne mazāk par 70 %.

Ja pēc valsts kvotu rezerves sadales valsts rezervē būs brīvs kvotas daudzums, tad valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” (LDC) katru gadu līdz 15.februārim to varēs sadalīt starp tiem ražotājiem, kuri bija pieteikušies jau pirmajā termiņā līdz 1.janvārim un līdz 1. februārim būs izmantojuši vismaz 90% kvotas, bet kuriem papildu kvota no valsts rezerves netika piešķirta.

Attiecībā uz atkārtotu valsts rezerves sadali 2008./2009.kvotas gadā noteikumi paredz, ka ražotājam sava kvota līdz 2009.gada 1.martam jāizpilda vismaz 95 % apmērā.

Lai veicinātu piena ražotāju interešu aizsardzību, grozījumos iekļauta norma, kas paredz, ka piena pircējs ražotājam par piegādāto pienu maksā ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar līgumā noteikto kārtību, kā arī piena kvalitātes un satura rādītājiem. Turklāt grozījumos tiek iekļauta norma, kas paredz, ka piena pircējam jāsamaksā ražotājam par piegādāto pienu saskaņā ar līgumā noteiktajām prasībām par samaksas termiņiem un piena kvalitātes rādītājiem.

Tā kā apstiprinājumu piena pircējam piešķir LDC un apstiprināto piena pircēju saraksts jau ir pieejams datu centra mājas lapā, turpmāk šis saraksts vairs netiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, jo šādai publikācijai nav juridiska spēka.

Grozījumi noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    17.03.2009