Varēs saņemt atbalstu Lauku attīstības programmas pasākumu īstenošanai

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””.

Noteikumi ir nepieciešami, lai noteiktu Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtību Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam (LAP) atbalsta pasākumiem, kas tiks īstenoti ar programmas LEADER pieeju, un atbalstītu vietējo iedzīvotāju iniciatīvu paaugstināt lauksaimniecības, mežsaimniecības apstrādes un pārstrādes nozares konkurētspēju, kā arī veicinātu lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanos lauku rajonos.

Atbalstu pretendents varēs saņemt tādiem LAP 1.ass pasākumiem kā lauku saimniecību modernizācija, atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana, kā arī LAP 3.ass pasākumiem - uzņēmumu radīšana un attīstība, tūrisma aktivitāšu veicināšana, pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem, lauku mantojuma saglabāšana. Tāpat papildus atbalsts paredzēts arī tādām aktivētām kā pakalpojumu pieejamība, kvalitātes uzlabošana un sasniedzamība vietējiem iedzīvotājiem un sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā, apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana, ja tās ir ietvertas vietējā attīstības stratēģijā, kurai, savukārt, piešķirts atbalsts atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai.

Uz atbalstu var pretendēt biedrības vai nodibinājumi, vietējās pašvaldības, citas juridiskas vai fiziskas personas, kuras īstenos projektu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā un atbilst atbilstošā LAP pasākuma nosacījumiem.

Noteikumi paredz, ka atbalsta apjomu un intensitāti nosaka atbilstošā LAP pasākuma normatīvie akti. Savukārt aktivitātēm, kas noteiktas papildus LAP 3.ass pasākumiem, atbalsta apjoms nepārsniedz 14 000 latus un atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas biedrībām un nodibinājumiem ir līdz 90 %, vietējām pašvaldībām līdz 75 % un citām juridiskām un fiziskām personām līdz 50 %. Vietējā attīstības stratēģijā atbalsta apjomu un intensitāti var samazināt.

Atbalsta pasākumi tiks finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) paredzot Latvijas valsts līdzfinansējumu.

Noteikumu stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    13.01.2009