Zemkopības ministrija sagatavojusi priekšlikumus administratīvā sloga samazināšanai pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas jomā

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi informatīvā ziņojuma projektu par priekšlikumiem administratīvā sloga samazināšanai pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas jomā, ar ko šodien iepazinās valsts sekretāri.

Lai veicinātu Latvijas uzņēmēju konkurētspēju pārtikas nozarē, vienlaikus nodrošinot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un patērētāju interešu aizsardzību, kā arī samazinot administratīvos šķēršļus produkcijas ražotājiem, pārstrādātājiem un tirgotājiem pārtikas jomā, Zemkopības ministrija turpina analizēt spēkā esošos normatīvos aktus un to atbilstību Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām saskaņā ar pētījumu „Administratīvā sloga un izmaksu izvērtējums pārtikas drošības normatīvajā regulējumā (1.posms)”, ko veica Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts un Ekonomikas un biznesa institūts.

Priekšlikumiem par administratīvā sloga samazināšanu ir divi savstarpēji saistīti mērķi. Pirmkārt, novērtēt administratīvo slogu pārtikas nekaitīguma, drošības jomā, kurš rodas, uzņēmējiem izpildot valsts noteiktās administratīvās prasības. Otrkārt, sagatavot atbilstošus grozījumus normatīvajos aktos.

Lai īstenotu minētos mērķus un samazinātu administratīvo slogu pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas un reģistrācijas jomā, Zemkopības ministrija ir sagatavojusi iesniegšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”, kas paredz to, ka pārtikas uzņēmumi, kuru darbība ir saistīta ar augu izcelsmes pārtikas produktu ražošanu, varēs iesaistīties pārtikas apritē, ja tie būs nevis atzīti, bet reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).

Tāpat paredzēts atcelt Pārtikas aprites uzraudzības likumā deleģējumu PVD izsniegt atļaujas transportlīdzekļiem, kas pārvadā pārtiku. Tā kā prasības transportlīdzekļiem, kā arī dzīvnieku izcelsmes pārtikas pārvadāšanas nosacījumi un temperatūras režīms ir noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās, tad PVD var izvērtēt transportlīdzekļu atbilstību higiēnas prasībām kārtējās uzraudzības laikā, apsekojot pārtikas uzņēmuma darbību.


Savukārt saskaņošanas procesā ar nevalstiskām organizācijām un uzraudzības iestādēm ir iesniegti šādi Ministru kabineta noteikumu projekti:
1. „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos „Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārai ražošanai un tiešai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā””.
Salīdzinājumā ar spēkā esošajiem noteikumiem grozījumu projektā ir atcelta nelielo daudzumu augu izcelsmes primāro produktu reģistrācija PVD, atvieglota saražotā primārā produkta uzskaite, atcelta PVD uzraudzība un kontrole ražošanas vietā, to paredzot vienīgi izplatīšanas vietās. Pēc pētījumā minētajiem datiem, atceļot prasību uzskaitīt saražoto augu izcelsmes produkciju, administratīvais slogs tiktu samazināts par Ls 1 356 gadā kultivētiem augiem un par Ls 1 891 gadā savvaļā vāktiem augļiem.
Ieviešot pētījumā piedāvātos priekšlikumus, administratīvo slogu šo noteikumu kontekstā izdotos samazināt par 78,8 %. Turklāt tas ļautu arī atteikties no valsts prasības kultivēto augu produkcijas ražotājiem reģistrēties PVD.

2. „Noteikumi par pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas kārtību vai reģistrācijas kārtību”.
Salīdzinājumā ar tādiem pašiem spēkā esošajiem noteikumiem Nr.127 „Pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas un reģistrācijas kārtība”, izstrādātajā projektā pārtikas aprites uzņēmumiem ir vienkāršota dokumentu iesniegšanas kārtība uzņēmuma darbības reģistrācijai vai atzīšanai,  kārtība, kādā tiek piešķirts pārtikas uzņēmuma reģistrācijas numurs un informācijas elektroniskā aprite starp pārtikas uzņēmumu un PVD.
Atbilstoši pētījuma datiem administratīvais slogs, ko paredz noteikumi, ir Ls 83 498 gadā. Īstenojot pētījumā sniegtos priekšlikumus, administratīvo slogu varētu samazināt par Ls 37 011 gadā (44,3 %).

Ministrija, lai izpildītu minētos pasākumus un sagatavotu normatīvos dokumentus, izveidoja darba grupu, kurā tika iekļauti pārstāvji no Zemnieku Saeimas, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības, Pārtikas un veterinārā dienesta un ministrijas Veterinārā departamenta.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    30.04.2009