ZM viedoklis par iespējamo Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras funkciju nodošanu CSDD

Sakarā ar plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par iespējamo Zemkopības ministrijas (zm) pārraudzībā esošās valsts aģentūras ”Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” (VTUA) funkciju nodošanu Satiksmes ministrijas padotībā esošās valsts akciju sabiedrībai ”Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) valdības ekonomiskās un efektīvās valsts pārvaldes izveidošanas ietvaros, sniedzam viedokli par abu institūciju funkciju apvienošanas lietderību un iespējamām sekām.

Lai gan pašreizējā statusā VTUA ir tikai no 2004.gada 1.novembra, tomēr atsevišķa institūcija traktortehnikas valsts tehniskajai uzraudzībai ir pastāvējusi jau vairāk nekā 45 gadus. Šajā laikā ir mainījusies gan organizācijas darbības forma, gan arī funkciju spektrs, tomēr vēsturiski visu šo laiku traktortehnikas uzraudzība Latvijā ir bijusi nošķirta no pārējā autotransporta, kā tas ir daļā Eiropas valstu.

Arī pašlaik Eiropas Savienības (es) normatīvie akti (direktīvas) ar noteiktajām prasībām riteņtraktoriem un pašgājējām mašīnām un ar to sertifikāciju saistītie jautājumi ir nošķirti no autotransporta normatīvajiem aktiem.

Šobrīd VTUA ir izveidojusies par mūsdienu prasībām atbilstošu valsts pārvaldes iestādi ar atbilstošu materiāli tehnisko nodrošinājumu, profesionāliem cilvēkresursiem, kuras pakalpojumi pilnā spektrā ir pieejami katrā no 26 rajoniem, tā veiksmīgi sadarbojas gan ar traktortehnikas tirgotājiem, gan tās lietotājiem lauksaimniecības, mežsaimniecības, celtniecības un ceļu būves, kā arī karjeru apsaimniekošanas un meliorācijas jomās. Pētījumu centrs SKDS 2007.gada aptaujā noskaidroja, ka VTUA starp desmit ZM padotības iestādēm ieguva visaugstākos klientu apmierinātības indeksus par darbinieku profesionalitāti, kompetenci, procedūru ievērošanu, pakalpojumu pieejamību un procesa kvalitātes vērtējumu kopumā.

VTUA un CSDD funkcijas un sniegtie pakalpojumi, kā arī to sniegšanas specifika ir atšķirīga, jo traktortehnikas un autotransporta izmantošanas mērķi ir atšķirīgi.

Līdz ar to arī nepieciešami attiecīgi speciālisti, kas pārzina traktortehniku un tās funkcijas kā ražošanas līdzekli, kas spēj novērtēt traktortehnikas vadītāju iemaņas vadot un izpildot tehnoloģiskās operācijas.

Viedoklis par presē un medijos izteikto CSDD informāciju

1. Pakalpojumu izcenojumi. Šobrīd tie būtiski ir lētāki VTUA un abu iestāžu apvienošanas gadījumā vairs nebūs ar ko salīdzināt. Cenu atšķirība pamatojas ar to, ka VTUA mērķis nav peļņas gūšana, jo pakalpojumu izcenojumi nosedz to pašizmaksu. Izcenojumi tiek aprēķināti saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikto kārtību un pirms apstiprināšanas Ministru kabinetā tiek saskaņoti ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām.

Savukārt CSDD pakalpojumu izcenojumus apstiprina CSDD valde. Daļa pakalpojumu cenas tiek apstiprināta ar MK noteikumiem. CSDD saskaņā ar apstiprinātajiem Statūtiem ir komercsabiedrība, kuras mērķis ir atklāta saimnieciskā darbība ar peļņas gūšanas nolūku. Piemēram, 2008.gadā saskaņā ar presē minēto informāciju, CSDD būtiski samazinājās transportlīdzekļu reģistrācijas gadījumu skaits, līdz ar to no 2008.gada 1.oktobra aptuveni par 25% pieauga samaksa par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, braukšanas kvalifikācijas eksāmens, visa veida CSDD izsniegtās apliecības un atļaujas.

2. Uzskatam, ka ir jāpiemin arī informācija par būtiskām atšķirībām abu iestāžu struktūrā.

VTUA pārraudzību nodrošina zemkopības ministrs un Zemkopības ministrijas struktūras, kas to veic bez atsevišķa finansējuma un atalgojuma iesaistītajām amatpersonām. Arī pašā iestādē struktūra ir izveidota maksimāli ekonomiski un racionāli. VTUA vadītājam pakļautības nākošais hierarhiskais līmenis ir nodaļas.

Savukārt CSDD ir Akcionāru pilnsapulce – Padome – Valde, Valdes priekšsēdētājs – 3 direktoru vietnieki un tikai tad seko daļas un nodaļas, kurās darbs sadalīts pēc darba specifikas, t.i., atsevišķas nodaļas veic tikai transportlīdzekļu reģistrāciju, bet citas veic arī vadītāju atestāciju, tas liek secināt, ka CSDD ir reģionāli specializējušies tikai noteiktu funkciju jomā, savukārt pārējos saistītos pienākumu veikšanai (naudas iekasēšana, datu pārbaude un ievadīšana datu bāzē u.c.) tiek nodarbināti atsevišķi darbinieki, kuri savukārt neveic citas funkcijas.

Iepriekš minētā CSDD aparāta uzturēšanai ir nepieciešami būtiski finanšu resursi.

3. Valsts tehniskās apskates. CSDD izteiktais priekšlikums atteikties no valsts tehniskajām apskatēm traktortehnikai un tās piekabēm ir pretrunā ar CSDD deleģēto funkciju – veikt visas darbības, kas saistītas ar ceļu satiksmes drošību:

  • vairāk kā 50% no Latvijā ekspluatācijā esošās reģistrētās traktortehnikas un tās piekabēm ir vecāka par 20 gadiem un šādas tehnikas ekspluatācija bez kontroles radīs reālus draudus šīs tehnikas izmantošanas vietās, radot arī kaitējumu apkārtējai videi un apkārt strādājošajiem;
  • šobrīd traktortehnikai un tās piekabēm, tāpat kā pārējiem transportlīdzekļiem, lai piedalītos ceļu satiksmē ir jābūt veiktai transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanai (OCTA), kas visticamāk būtiski sadārdzināsies, ja apdrošinātājiem nāksies apdrošināt traktortehniku, par kuras reālo tehnisko stāvokli nebūs pieejama objektīva informācija;
  • sakarā ar to, ka CSDD ierosina tehnisko stāvokli traktortehnikai un tās piekabēm veikt tikai uz ceļiem, radīsies situācija, ka atsevišķai traktortehnikai tā tiks veikta vairākas reizes, bet citai kontrole nenotiks vispār. Pārbaudes rezultātā uz ceļa, konstatējot būtiskus bojājumus, visticamāk tiks piemērotas soda sankcijas (t.sk. tehnika tiks evakuēta un novietota maksas stāvlaukumos), lai gan šobrīd pēc VTUA veiktās tehniskās apskates, traktortehnikas īpašniekam tiek dots 30 dienu laiks novērst bojājumus un veikt atkārtoto pārbaudi;
  • jau šobrīd normatīvajos aktos ir paredzēta iespēja neveikt valsts tehnisko apskati traktortehnikai, ko izgatavotājs nav paredzējis izmantošanai ceļu satiksmē un kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par traktortehnikas un tās piekabju reģistrāciju ir reģistrēta VTUA kā speciālā traktortehnika.

4. Traktortehnikas vadītāji

4.1. Abu iestāžu izsniegtie vadītāju kvalifikācijas dokumenti nav uzskatāmi par līdzvērtīgiem, jo autovadītāja apliecība dod iespēju tikai vadīt transportlīdzekli ceļu satiksmē, turpretī traktortehnikas vadītāja apliecība dod iespēju ne tikai piedalīties ceļu satiksmē, bet arī veikt dažādas operācijas un darbības traktortehniku izmantojot kā ražošanas līdzekli tautsaimniecības nozarēs;

4.2. Kārtot traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenus un iegūt traktortehnikas vadītāja apliecību var visās 26 VTUA nodaļās, savukārt CSDD šie pakalpojumi ir pieejami tikai 10 reģionālajās nodaļās.

Zemkopības ministrija informē, ka ir saņēmusi arī rakstiski paustos viedokļus no lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām (LOSP, Zemnieku saeimas, Lauksaimnieku statūtsabiedrību asociācijas), kuras kategoriski iebilst pret VTUA funkciju nodošanu CSDD.

  • Publicēts:
    05.02.2009