Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošana

Paveiktais:

 • Maija ministru Padomē Latvijas prezidentūra panāca visu ministru vienbalsību un pieņēma Padomes secinājumus par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošanu un virzieniem, kuros Komisijai jādarbojas.
 • Secinājumos tiek uzsvērts, ka vienkāršojot nedrīkst palielināt kļūdu līmeni KLP, vienkāršošanai jākoncentrējas uz tām jomām, kur visvairāk nepieciešams samazināt administratīvo slogu (piemēram, kontroļu biežums, ziņošana), kā arī jāuzlabo izpratne par likumdošanu un saskaņotība starp dažāda līmeņa tiesību aktiem.
 • Kā galvenie vienkāršošanas aspekti secinājumos minēti:
 • tiešie maksājumi: zaļināšanas pasākumi, aktīvā lauksaimnieka nosacījums, jauno lauksaimnieku shēma;
 • Tirgus kopējā organizācija: nosacījumi darbības programmām un ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā, un nevajadzīgu nosacījumu un procedūru atcelšana drošības tīkla pasākumiem kā privātā uzglabāšana un intervence;
 • Lauku attīstības politika: lauku attīstības programmu apstiprināšanas un programmēšanas process, dubultā notifikācija valsts atbalstam;
 • horizontālie aspekti: proporcionālāka un uz risku balstīta pieeja kontrolēm, izvairīšanās no daudzkārtējām kontrolēm zaļināšanas prasībām, administratīvo sodu proporcionāla samazināšana, kļūdu līmeņa noteikšanas metodoloģijas harmonizācija.
 • Komisija ir apsolījusi rīkoties.

Fona informācija:

 • Nesen spēkā stājusies jaunā Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reforma. Taču jāatzīst, ka tā lauksaimnieku dzīvi ir padarījusi sarežģītāku.
 • Tādēļ Latvijas prezidentūra vēlējās panākt dalībvalstu vienprātību un pieņemt Padomes secinājumus par KLP vienkāršošanu, kas arī izdevās.
 • Padomes secinājumi ir skaidrs Padomes signāls Eiropas Komisijai par tālāk veicamajām reālajām darbībām mērķa sasniegšanai (zaļināšanas prasības, kontroļu samazināšana u.c.).
 • Komisija ir apsolījusi rīkoties un jau veikusi darbības tādās jomās kā dzīvnieku reģistrācijas prasības un zaļināšana. Tādēļ Latvijas prezidentūra ir gandarīta, ka diskusijas vairāku mēnešu garumā vainagojušās panākumiem.
 • Padomes secinājumos atzīmēto steidzamo vienkāršojamo prasību starpā ir zaļināšanas, aktīvā lauksaimnieka nosacījuma un jauno lauksaimnieku shēmas piemērošanas vienkāršošana. Uzsvērts arī, ka ir jāsamazina kontroles, kur tas iespējams.
 • Svarīgi ir vienkāršot nosacījumus Kopējā tirgus organizācijas darbības programmām un ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā. Lauku attīstības programmām ir jāmazina programmu detalizētības līmenis un jāparedz dalībvalstīm vairāk iespēju elastīgi ieviest pasākumus.

<< Atpakaļ pie rezultātiem