Meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi 2014.gadā

Valsts meža dienesta kompetencē ietilpst meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība, tai skaitā šo normatīvo aktu pārkāpumu konstatēšana, sastādot attiecīgu protokolu un veicot citas darbības. Par pārkāpuma izdarīšanu vainīgā persona tiek sodīta administratīvi vai krimināli, turklāt gadījumos, kad nodarīti zaudējumi meža videi vai medību resursiem, tie tiek piedzīti tiesas ceļā paralēli piemērotajam soda mēram.

 

Valsts meža dienests 2014.gadā konstatējis 1343 gadījums par meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, no kuriem 599 protokoli iesniegti kriminālprocesa uzsākšanai un noformēti 744 administratīvā pārkāpuma protokoli.

Lielāko daļu no 2014.gadā konstatēto administratīvo pārkāpumu skaita sastāda atjaunotās mežaudzes kopšanas prasību pārkāpumu gadījumi - 219 administratīvie pārkāpumi, jeb 29,4 % no visu konstatēto administratīvo pārkāpumu skaita.

 

Lielāko daļu no 2014.gadā konstatēto visu pārkāpumu skaita sastāda augošu koku patvaļīgas ciršanas gadījumi- 751 gadījums, jeb 55,9 % no visu konstatēto pārkāpumu skaita.  Kopumā nelikumīgi izcirsta koksne gandrīz 20 613 kubikmetru apmērā, nodarot videi kaitējumu, kas aprēķināti kā mežam nodarītie zaudējumi 1 987 478,6 euro apmērā, tai skaitā, valsts mežos – 785 349,3 euro un pārējos mežos – 1 202 129,4 euro apmērā.

 

Meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā 2014.gadā meža resursiem nodarīts kaitējums 2 246 071,25 euro apmērā, no kuriem augošu koku patvaļīgas ciršanas rezultātā - 1 987 478,6 euro apmērā, jeb 88,5 %, meža neatļautas atmežošanas rezultātā - 206 392,56 euro apmērā, jeb 9,2 % un nelikumīgu medību rezultātā – 52 200 euro apmērā, jeb 2,3 %

Salīdzinoši pa virsmežniecībām visvairāk augošu koku patvaļīgas ciršanas gadījumi konstatēti Zemgales virsmežniecībā (128 gadījumi), Dienvidlatgales virsmežniecībā (91 gadījums), Austrumlatgales virsmežniecībā (89 gadījumi),) un Ziemeļvidzemes virsmežniecībā (79 gadījumi).

 

Par konstatētajiem meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem Valsts meža dienesta amatpersonas 2014.gadā par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem 407 gadījumos pieņēma lēmumu par administratīvo naudas soda uzlikšanu, par kopējo summu 28 391,14 euro apmērā.

Lēmumi administratīvā naudas soda piemērošanu vainīgajām personām par augošu koku patvaļīgu ciršanu pieņemti 97 gadījumos ar kopējo uzlikto naudas sodu summu 10 420 euro, atjaunotās mežaudzes kopšanas prasību pārkāpumiem 97 gadījumos ar kopējo uzlikto naudas sodu summu 3 825 euro.

2014.gadā par meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem uzliktais naudas sods kopumā labprātīgi samaksāts vai piedzīts 288 gadījumos 22 106,14 euro apmērā

 

Informācijas sagatavotāju VMD Meža resursu pārvaldības departamenta Juridiskā daļa.

 

Sākotnēji publicēts: 09.03.2015.

 • Publicēts:
  10.03.2015

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā