Neatļauta ciršana Daugavas lokos – 1 kubikmetrs baltalkšņa koksnes izmaksā 100 euro. Vai ir vērts?

Neatļauta ciršana Daugavas lokos – 1 kubikmetrs baltalkšņa koksnes izmaksā 100 euro. Vai ir vērts?

Aizsargājamajā ainavu apvidū Augšdaugava un Daugavas upes aizsargjoslā  nelikumīgi, vienlaidus platībā iznīcināti 3,98 ha meža – pārsvarā baltalkšņa audzes, no nocirstās platības iegūti 288,2 kubikmetri koksnes. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par minēto pārkāpumu sastādīti protokoli un aprēķināti meža videi nodarītie zaudējumi – 29 106,88 euro.

 

Aizsargājamās teritorijas ir izveidotas, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību. Šīs teritorijas atrodas valsts aizsardzībā, to robežas, platības un apsaimniekošanas nosacījumus nosaka ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem. Mežs aizsargājamā dabas teritorija – iespēja vai slogs? Ir zemes īpašnieki, kas savā nenosusinātajā purvā, ezera krastā vai vecajā mežā ir spējuši saskatīt vērtības, un, nenodarot kaitējumu dabai, gūt labumu sev. Bet nereti, apsaimniekojot dabas resursus, tiek aizmirsts par to ekoloģiskajām un sociālajām vērtībām, par svarīgāko izvirzot ekonomisko aspektu.

 

Dienvidlatgales virsmežniecības darbinieki pagājušā gada decembrī un šī gada janvārī Daugavpils novadā konstatēja patvaļīga augošu koku ciršanu mežā, kas atrodas valsts nozīmes dabas parkā Daugavas loki, aizsargājamo ainavu apvidū Augšdaugava un Daugavas upes aizsargjoslā. Vienlaidus platībā, nelikumīgi, bija iznīcināti 3,98 hektāri meža – pārsvarā baltalkšņa audzes (3,19 ha), salīdzinoši mazāk blīgznas un bērza mežaudzes. Ciršana veikta platībā uz kuru meža īpašnieks bija saņēmis ciršanas apliecinājumu krājas kopšanas cirtes izpildei. Tikai reālajā dzīvē krājas kopšanas cirtes vietā bija kailcirte. No nocirstās platības iegūti 288,2 kubikmetri koksnes. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, par minēto pārkāpumu tika sastādīti protokoli par meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu un lietas materiāli nosūtīti Valsts policijai kriminālprocesa uzsākšanai.

Un, tā kā veiktā cirte bija nelikumīga, tika aprēķināti meža videi nodarītie zaudējumi, kas sastāda 29 106,88 euro. Nav jāveic sarežģīti aprēķini, lai apgalvotu –  ieguvēju šajā situācijā nav. Vienaldzība? Nezināšana? Nekaunība?

 

Lai nenodarītu ļaunumu videi un izvairītos no nepatīkamām situācijām – soda un zaudējumu piedziņas – Valsts meža dienests aicina aizsargājamo teritoriju zemes īpašniekus, tiesiskos valdītājus un teritoriju apmeklētājus iepazīties ar attiecīgās aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas, izmantošanas un aizsardzības noteikumiem. Savukārt meža īpašniekiem jāatceras – dabas resursi nav tikai privātīpašums un tiem ir jākalpo arī sabiedrības labā.

 

Informāciju apkopoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

Sīkāka informācija : Tatjana Isaka, tālr. 26676118 , Dienvidlatgales VM Inženiere vides aizsardzības jautājumos

 

Sākotnēji publicēts: 04.03.2015.

 • Publicēts:
  04.03.2015

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā