No 1. janvāra ar kokiem aizaugusi lauksaimniecības zeme būs mežs

No 1. janvāra ar kokiem aizaugusi lauksaimniecības zeme būs mežs

Zemes, kuras lietošanas kategorija nav „mežs”, bet tā ir „cita zemes lietošanas kategorijas” zeme, ja tās platība ir 0,5 hektāru un vairāk, un ja  uz tās ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz pieci metri un šīs izveidojušās mežaudzes šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu, no 1. janvāra būs Meža likuma objekts. To nosaka  grozījumi Meža likuma 3. panta 1.daļas 2. punktā, kas stājas spēkā 2015. gada 1. Janvārī.

 

Šo Meža likuma grozījumu mērķis nepieļaut situāciju, ka dabā faktiski izveidojusies mežaudze var tikt apsaimniekota, neievērojot meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

 

Grozījumi Meža likumā tika pieņemti jau 2011. gada oktobrī un jebkura zemes īpašnieka rīcībā bija vairāk kā trīs gadus ilgs laika periods, lai izšķirtos par to, vai zemē saglabāt ieaugušo mežaudzi, vai atjaunot to zemes lietošanas veidu, kurš sākotnēji ir ticis noteikts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

 

No 2015. gada 1. janvāra Meža likuma 3. panta pirmās daļas normas ieviešanā svarīga būs gan Valsts meža dienesta, gan meža īpašnieka darbība un izpratne par veidiem, kādos ir iespējams veikt izmaiņas. Pastāv vairāki veidi, kā fiksēt dabā izveidojušos mežaudzi.

 

Meža inventarizācija. Mežā īpašnieka pienākums ir nodrošināt meža inventarizācijas veikšanu savā īpašumā, iesniedzot jaunu meža inventarizāciju, kurā iekļauta visas platības, kas atbilst Meža likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta kritērijiem. Šajos gadījumos VMD lemj par iesniegtās meža inventarizācijas pievienošanu Meža valsts reģistram.  Gadījumos, kad īpašnieks zina par šādu platību jeb de facto mežaudzes esamību savā īpašumā, bet jaunu meža inventarizāciju neplāno veikt, viņš ir tiesīgs ar iesniegumu vērsties Valsts meža dienestā un lūgt veikt sava īpašuma meža inventarizācijas datu izmaiņas. Valsts meža dienests veiks izmaiņas, iegūstot un precizējot meža inventarizācijas datus, un izdos lēmumu par izmaiņu izdarīšanu meža inventarizācijas datos. Šo pakalpojumu Valsts meža dienests sniedz par maksu atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam cenrādim.

 

Ieaudzēšana. Meža ieaudzēšana ir pasākumu kopums meža ieaudzēšanai (ieaugšanai) zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs. Ja koku vidējais augstums nepārsniedz 10m, lai mežaudzi atzītu par ieaudzētu, meža īpašnieks saskaņā ar noteikumiem par ieaudzētajām mežaudzēm iesniedz Valsts meža dienestā pārskatu, kuram pievieno zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar atzīmētu ieaudzēto platību vai ieaudzētās platības skici. Valsts meža dienests pārbauda iesniegto informāciju un izdod lēmumu par platības atzīšanu vai neatzīšanu par ieaudzētu. Ieaudzētai mežaudzei jāveic kopšana, kuras īstenošanu arī fiksē Valsts meža dienests. Ja ieaudzētā mežaudze nav vecāka par 20 gadiem un atbilst noteiktiem kritērijiem, to var reģistrēt par plantāciju mežu. Uz plantāciju mežiem neattiecas Meža likumā noteiktā koku ciršanas un meža atjaunošanas kārtība. 

Ja meža ieaudzēšana ir notikusi meliorētās platībās, tad jāatceras, ka meža ieaudzēšana nedrīkst būt pretrunā ar meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Mežsaimnieciskās darbības veikšana. Ja īpašnieks plāno koku ciršanu aizaugušās ne-meža zemēs pēc 1. janvāra, viņam šādai darbībai no Valsts meža dienesta ir jāsaņem Apliecinājums koku ciršanai, izņemot tos gadījumus, kad saskaņā ar Meža likuma 12. panta pirmo daļu iespējama koku ciršana bez apliecinājuma saņemšanas. Priekšnoteikums ciršanas apliecinājuma izsniegšanai ir meža inventarizācija. Ja meža īpašnieks ignorēs Meža likuma normas un veiks koku ciršanu bez Apliecinājuma saņemšanas zemēs, kurās ir izveidojusies mežaudze, kas atbilst Meža likumā noteiktajiem kritērijiem, tad Valsts meža dienestam būs tiesības fiksēt pārkāpumu un lemt par tiesiskās atbildības piemērošanu.

 

Informāciju sagatavoja VMD Preses sekretāre Selva Šulce, tālr. 67210366

Sīkāka informācija – VMD Meža resursu pārvaldības departamenta direktora vietniece Solvita Mūrniece, tālr. 67228390

 

Sākotnēji publicēts: 19.12.2014.

 • Publicēts:
  08.01.2015

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā