Vai zināt, ka ES Kokmateriālu regula ir stājusies spēkā jau 2013.gada 3.martā?

Vai zināt, ka ES Kokmateriālu regula ir stājusies spēkā jau 2013.gada 3.martā?

Valsts meža dienests sācis pārbaudīt tirgus dalībniekus, kuri ES tirgū laiž kokmateriālus un koka izstrādājumus. Tas tiek veikts ievērojot Eiropas Savienības Kokmateriālu regulas prasības. Tirgus dalībniekiem ne tikai  jābūt pārliecinātiem, ka kokmateriālu izcelsme ir likumīga, bet jāspēj to arī pierādīt. ES Kokmateriālu regula aizliedz nelikumīgi iegūtu kokmateriālu apriti Eiropas Savienībā.

 

Par kompetento iestādi Latvijā, kas atbild par Kokmateriālu regulas piemērošanu, izraudzīts Valsts meža dienests.

 

Kāpēc Valsts meža dienests veic pārbaudes? 2013. gada 3. martā visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs stājās spēkā Kokmateriālu regula [EU Timber Regulation – EUTR]. Tās mērķis ir ES ierobežot tirdzniecību ar nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem un no šādiem kokmateriāliem izgatavotiem izstrādājumiem – gan ar importētiem, gan ES iegūtiem.  Regula nosaka, ka ikvienam tirgus dalībniekam ir pienākums veikt likumības pārbaudes un pārliecināties, vai koksne iegūta legāli.

 

Pārbaudot tirgus dalībniekus, VMD skatās, vai tie savā uzņēmumā uztur reāli funkcionējošu likumības pārbaužu sistēmu un vai tiek veiktas nepieciešamās produktu likumības pārbaudes. VMD kontroles var ietvert gan dokumentu apskati un pārrunas ar atbildīgajām personām, gan arī noliktavu un ražošanas telpu un produktu pārbaudes. Konstatētu neatbilstību gadījumā, VMD amatpersonas ir tiesīgas dot norādījumus attiecībā uz uzņēmuma kokmateriālu likumības pārbaužu sistēmu un tās efektivitātes uzlabošanu, kā arī piemērot normatīvajos aktos paredzētās sankcijas.

 

Kokmateriālu regula ir tikai viens no pasākumiem veselā pasākumu virknē.  Jau 2003. gadā ES pieņēma rīcības plānu FLEGT [Forest Law Enforcement, Governance and Trade] - meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai – kurā noteikti vairāki pasākumi, lai nepieļautu nelikumīgi iegūtu kokmateriālu laišanu tirgū, uzlabotu likumīgi iegūtu kokmateriālu piedāvājumu un palielinātu pieprasījumu pēc likumīgi iegūtiem koka izstrādājumiem. Tādā veidā paredzēts mazināt nelikumīgu kokmateriālu ieguvi visā pasaulē.

 

Par nelikumīgu kokmateriālu ieguvi Regulas ietvaros tiek uzskatīta kokmateriālu iegūšana tādā veidā, kas ir pretrunā ar ieguves valsts normatīvajiem aktiem.

 

Regulas prasības galvenokārt attiecas uz tirgus dalībniekiem [operators] – fiziskām vai juridiskām personām – kuras pirmo reizi laiž kokmateriālus vai koka izstrādājumus ES tirgū. “Laišana tirgū” ir definēta Regulā, un tā attiecas uz produktiem, kas ar samaksu vai bez maksas tiek izplatīti vai izmantoti komerciālās darbībās.

 

Būtiskais ir tas, ka tirgus dalībniekiem jāievēro gan Regulas aizliegums laist tirgū nelikumīgi iegūtu koksni, gan Regulas noteiktais pienākums uzturēt likumības pārbaužu sistēmu un veikt likumības pārbaudes produktiem, pirms tie tiek laisti tirgū.

 

Tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū vietējas izcelsmes (Latvijā iegūtus) kokmateriālus, papildus darbības likumības pārbaužu nodrošināšanā nav jāveic, jo Latvijā to nodrošina koku ciršanu, dabas aizsardzību, kokmateriālu apriti un ar nodokļiem apliekamo darbību regulējošo normatīvo aktu prasības. Tomēr ir jāatceras, ka Regulas prasības un to ievērošanas pārbaudes attiecas arī uz Latvijā iegūtajiem kokmateriāliem.

 

Vēl regula attiecas uz tirgotājiem [traders] – tie ir gan lieltirgotāji, gan mazumtirgotāji, gan ražotāji ES iekšējā tirgū, kuri paši neveic mežizstrādi un nenodarbojas ar kokmateriālu un to produktu importu no trešajām valstīm, bet gan pērk vai pārdod kokmateriālus vai koka izstrādājumus, kas jau ir tirgū (iegūti kādā no ES valstīm vai importēti). Tirgotāju pienākums ir glabāt informāciju par saviem piegādātājiem un klientiem, lai, nepieciešamības gadījumā, varētu izsekot kokmateriālu virzības ceļam.

 

Regulas objekts ir plašs izejmateriālu un izstrādājumu klāsts – dažāda veida kokmateriāli, mēbeles, papīrs, celuloze – detalizēts saraksts ir Regulas pielikumā.

 

Sīki Regulas prasības izklāstītas ES Kokmateriālu regulā, tās divos sekundārajos tiesību aktos – Īstenošanas regulā un Deleģētajā regulā, kā arī Norādījumu dokumentā, kurā Eiropas Komisija centusies aprakstīt neskaidros jautājumus.

 

Papildus un aktuālo informāciju par Regulas prasībām un noderīgas interneta saites var meklēt VMD mājaslapas sadaļā, kas veltīta ES Kokmateriālu regulai, Eiropas Komisijas mājaslapā un citviet internetā.

 

http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_lv.htm

 

 

Sākotnēji publicēts: 30.10.2014

 • Publicēts:
  03.11.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā