Visvairāk pārkāpumu par augošu koku patvaļīgu ciršanu [08.05.2014.]

Visvairāk pārkāpumu par augošu koku patvaļīgu ciršanu [08.05.2014.]

Valsts meža dienests 2013. gadā konstatējis 1586 meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvajos dokumentos noteikto prasību pārkāpumus, no kuriem 576 protokoli iesniegti kriminālprocesa uzsākšanai, bet 1012 gadījumos no konstatētajiem pārkāpumiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.
Lielāko daļu no 2013. gadā konstatēto administratīvo pārkāpumu skaita sastāda augošu koku patvaļīgas ciršanas gadījumi -  348 administratīvie pārkāpumi jeb 34,4 % no visu konstatēto administratīvo pārkāpumu skaita. Kopumā nelikumīgi izcirsti koki gandrīz 20,343 tūkstošu kubikmetru apmērā, nodarot videi kaitējumu, kas aprēķināti kā mežam nodarītie zaudējumi, 885 413,5 latu [1 257 287,2 euro] apmērā, tai skaitā, zaudējumi valsts mežos ir 198 256,4 latu [281 524,1 euro] un zaudējumi pārējos mežos ir 687 157,1 latu [975 762,3 euro].

Salīdzinoši pa virsmežniecībām visvairāk augošu koku patvaļīgas ciršanas gadījumi konstatēti Zemgales virsmežniecībā – 113 gadījumi, Ziemeļvidzemes virsmežniecībā – 100 gadījumi, Dienvidlatgales virsmežniecībā – 77 gadījumi un Rīgas reģionālajā virsmežniecībā – 77 gadījumi.

Otru ievērojamāko daļu no konstatētajiem pārkāpumiem veido atjaunotās mežaudzes kopšanas prasību pārkāpumi, par kuriem pagājušajā gadā noformēti 239 administratīvo pārkāpumu protokoli un uzsākta administratīvo pārkāpumu lietvedība. 78 gadījumos pieņemti lēmumi par administratīvā naudas soda piemērošanu vainīgajai personai.

Par konstatētajiem meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem Valsts meža dienesta amatpersonas 2013. gadā ierosināja 985 administratīvo pārkāpumu lietas, 453 gadījumos pieņemti lēmumi par administratīvo naudas sodu uzlikšanu, 547 lēmumi par lietvedības izbeigšanu. Kopumā no pieņemtajiem lēmumiem 592 stājušies spēkā.

Lēmumi par administratīvā naudas soda piemērošanu vainīgajām personām par augošu koku patvaļīgu ciršanu pieņemti 120 gadījumos ar kopējo uzlikto naudas sodu summu 9 601 lats [13 633,42 euro], bet par meža atjaunošanas prasību pārkāpumiem naudas sods piemērots 109 gadījumos ar kopējo uzlikto naudas sodu summu 7 315 latu [10 387,3 euro].
Valsts meža dienesta kompetencē ietilpst meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība, tai skaitā šo normatīvo aktu pārkāpumu konstatēšana, sastādot attiecīgu protokolu un veicot citas darbības. Par pārkāpuma izdarīšanu vainīgā persona tiek sodīta administratīvi vai krimināli, turklāt gadījumos, kad nodarīti zaudējumi meža videi vai medību resursiem, tie tiek piedzīti tiesas ceļā paralēli piemērotajam soda mēram.

ciršanas gadījumi 2009. - 2013. gadā.

 

 

  

 • Publicēts:
  21.05.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā