Meža atjaunošana

 

Meža atjaunošanas pamatuzdevums ir mežsaimniecības prasībām atbilstoša produktīva un kvalitatīva meža izaudzēšana, mežu atjaunojot sējot vai stādot, vai veicinot dabisko atjaunošanos, ja tā norit ar dotajiem augšanas apstākļiem atbilstošām koku sugām.

   

Kā liecina Valsts meža dienesta apkopotā informācija par meža atjaunošanu valstī, 2018.gadā Latvijā kopā atjaunoti 41,1 tūkst. ha meža, no kuriem valsts mežā atjaunoti 14,9 tūkst. ha,  pārējo īpašnieku mežā atjaunoti – 26,2 tūkst. ha.  2018.gada atjaunošanas apjomi ir par 0,7 tūkst. ha lielāki kā 2017.gadā,  tie ir optimāli, stabili un līdzvērtīgi gada laikā vienlaidus cirtēs nocirstajām platībām.

 

2018.gadā mežs sējot un stādot atjaunots 14,1 tūkst. ha platībā (34 % no atjaunotās meža kopplatības); valsts mežos sējot vai stādot atjaunoti 8,5 tūkst. ha (57 %), bet pārējo īpašnieku mežos – 5,6 tūkst. ha, kas ir 21 % no kopējās 2018.gadā atjaunotās meža platības pārējo īpašnieku mežos.

   

Meža atjaunošanas noteikumu prasības un meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju pieņemtie lēmumi atjaunojamās koku sugas izvēlē nodrošina meža atjaunošanu ar piecām galvenajām, saimnieciski izmantojamām koku sugām – bērzu, priedi, egli, apsi un baltalksni 2018.gadā Latvijā ar skuju kokiem atjaunoti 14,5 tūkst. ha jeb 35 % no atjaunotās ko8platības (egle – 20 %, priede – 15 %), bet ar lapu kokiem 26,6 tūkst. ha jeb 65% no atjaunotās kopplatības. Galvenās lapu koku sugas ir bērzs – 12,1 tūkst. ha (29 %), apse- 7,3 tūkst. ha (18%), baltalksnis 5,6 tūkst. ha (14%). Galvenās koku sugas meža atjaunošanā valsts mežos un pārējo īpašnieku mežos ir atšķirīgas. Valsts mežos 54 % platību ir atjaunotas ar skuju kokiem (t.sk. egle 22%, priede 32%), ar lapu kokiem 46%, (t.sk. bērzs- 26%, apse 13%). Pārējo īpašnieku mežos ar skuju kokiem atjaunotas 25% platības (t.sk. egle – 19% un priede – 6%), pārējās platībās dominē ar bērzu atjaunotās audzes (32 %), kā arī ievērojamu īpatsvaru sastāda apse (20 %) un baltalksnis (20 %).

 

Ar 2015.gadu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros neproduktīvu mežaudžu, baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņai un meža atjaunošanai pēc dabas katastrofām  ir pieejams valsts un Eiropas Savienības finansējums atbalsta pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”. Meža īpašnieki 2018. gadā  izmantojuši atbalstu 864 ha neproduktīvu, mežaudžu, baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņai un 65 ha  meža atjaunošanai pēc dabas katastrofām.

 

VMD iesaka privāto mežu īpašniekiem savlaicīgi – jau vienlaikus ar mežizstrādes darbu plānošanu – plānot meža atjaunošanas darbus: izvērtējama augsnes sagatavošanas nepieciešamība un jāizvēlas meža atjaunošanas paņēmiens. Plānojot meža atjaunošanu sējot vai stādot, laikus jāpasūta meža stādāmais materiāls.