Kas man jādara, lai atceltu īpaši aizsargājama iecirkņa statusu?

Ja ir izveidots īpaši aizsargājams meža iecirknis un īpašnieks vēlas mainīt (atcelt) iecirkņa statusu, viņam ir jāpieaicina sertificēts eksperts. Ekspertam ir jāizvērtē šī iecirkņa atbilstība mikrolieguma statusam un jāsniedz rakstisks atzinums par to.

Īpaši aizsargājamus meža iecirkņus izvērtē atbilstoši sugai vai biotopam, kura aizsardzībai izveidots īpaši aizsargājams meža iecirknis. Informāciju par sugām un biotopiem, kuru aizsardzībai izveidots īpaši aizsargājams meža iecirknis, izsniedz Valsts meža dienests mēneša laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Ja Valsts meža dienesta rīcībā nav informācijas par sugām, kuru aizsardzībai izveidots īpaši aizsargājams meža iecirknis, vai ja minētajā objektā netiek izveidots attiecīgo sugu mikroliegums, izvērtē, vai ir izveidojams mikroliegums īpaši aizsargājamam meža biotopam.

Eksperta atzinumu jāiesniedz jebkurā virsmežniecībā. Virsmežniecība izskatīs iesniegtos dokumentus un pieņems lēmumu mainīt iecirkņa statusu - to atceļot un veidojot mikroliegumu vai to atceļot un neveidojot mikroliegumu. Virsmežniecība informēs priekšlikuma iesniedzēju par pieņemto lēmumu.