Statistika par aizsargājamām teritorijām

Aprobežotās platības mežā

Mežā tiek izdalītas vairāku veidu aprobežotās teritorijas, kas savstarpēji atšķiras pēc teritorijas izveidošanas mērķiem (sugu un biotopu aizsardzība, ūdens resursu, ainavu, ģenētisko resursu u.c. aizsardzība) un aizsardzības režīma. Pēc Meža valsts reģistra (MVR), kur uzkrāta informācija par meža zemēm, kur veikta meža inventarizācija, datiem Latvijā kopumā ir aprobežoti 862,8 tūkst.ha jeb 28% no kopējās meža platības. Vairāk kā puse no šīm teritorijām (456,6 tūkst.ha) atrodas valsts īpašumā, nedaudz mazāk - privātpersonu īpašumā (383,8 tūkst.ha) un pašvaldību īpašumā (22,4 tūkst. ha) (sk. tabulu). Rīgas pilsētai piederošos mežus (46,7 tūkst.ha) apsaimnieko uzņēmums SIA „Rīgas meži”, kurš MVR reģistrēts privāto juridisko personu kategorijā. Lielākās platības no aprobežotajām teritorijām aizņem valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT), vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, t.sk., kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas, un mikroliegumi.

1.tabula

Meža platību sadalījums pa īpašnieku kategorijām (tūkst.ha)

 

      *Aizsargājamo teritoriju platības savstarpēji daļēji pārklājas, tādēļ dažādus aprobežoto teritoriju veidus nedrīkst aritmētiski summēt. Aprobežoto teritoriju kopējo platību veido unikālo nogabalu ar  vienu vai vairākām  aizsardzības atzīmēm platību summa.

Aprobežotajās teritorijās ir noteikti dažādi saimnieciskās darbības aprobežojumi – no pilnīgas mežsaimnieciskās darbības aizlieguma visa kalendārā gada garumā līdz koku ciršanas aizliegumam atsevišķos gada mēnešos vai īpašiem cirtes izpildes nosacījumiem. Dati apkopoti griezumā par 5 galvenajiem aprobežojumu veidiem: vispārējs mežsaimnieciskās darbības aizliegums, galvenās un kopšanas cirtes aizliegums, galvenās cirtes un kailcirtes aizliegums vai arī nepastāv saimnieciskās darbības aprobežojumi. Kopumā valstī 71,8% ir saimnieciskie meži, 14,5% mežu ir aizsardzības atzīme par kādu no aizsargājamo teritoriju veidiem, bet nepastāv iepriekš minētie mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi (piemēram, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības vai neitrālā zona), 3,3% aizliegta ir mežsaimnieciskā darbība, 6,9% - kailcirte, 2,3% - kopšanas un galvenā cirte, 1,2% - galvenā cirte (1.attēls). Privātpersonām piederošajos mežos ir augstākais saimniecisko mežu un mežu ar aizsardzības atzīmi, bet bez saimnieciskās darbības aprobežojuma īpatsvars, attiecīgi 74,7% un 16,7%. Pašvaldību mežos vairāk kā 50% ir aizsargājamas teritorijas, galvenokārt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas un ĪADT.

2.tabula

Mežsaimnieciskās darbības aizliegumi meža platībās pa īpašnieku kategorijām (tūkst.ha)