Izsoles

 

Valsts meža dienests izsludina atkārtotu pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli telpām Nr. 1;2;3;4;5;6;7;8;11;14;15;16;18;19;20;21 nedzīvojamā ēkā ar kadastra apzīmējumu 27000260747004 Rūjienas ielā 19A, Ventspilī.

 

Publikācijas informācija

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 27005260064

Būvju/telpu platība – 127.6 kvm

Maksimālais nomas termiņš - 30.04.2024

Stāvs: 1 no 1

 

Cena – 0.40 EUR/m2 mēn (bez PVN)

 

Cita nomas objektu raksturojoša informācija

Izsoles objekts – Nr. 1;2;3;4;5;6;7;8;11;14;15;16;18;19;20;21 Valsts meža dienesta lietošanā esošā nedzīvojamā ēkā ar kadastra apzīmējumu 27000260747004 Rūjienas ielā 19A, Ventspilī (saskaņā ar telpu plānu). Telpu kopējā platība ir 127.6 m2.

 

Informācija par izsoli

 

Datums: 22.07.2019

Laiks: 13:00

 

Piedāvājumu atvēršana notiek 2019.gada 22.jūlijā plkst.13.00 Valsts meža dienestā 13.janvāra ielā 15, Rīgā, 6.stāvā, 606.kabinetā.

Piedāvājums iesniedzams ne vēlāk kā līdz 2019.gada 22.jūlijam plkst.12.00. Pēc norādītā laika piedāvājumi netiek pieņemti.

Izsoles dalībnieki var iesniegt nomas piedāvājumus:

1. personīgi Valsts meža dienestā 13.janvāra ielā 15, Rīgā, 3.stāvā, 306.kabinetā darba dienās no plkst. 08:30- plkst.17:00;

2. sūtot pa pastu Valsts meža dienestam Rīgā, 13.janvāra ielā 15, LV-1932.

Piedāvājumam jābūt nogādātam iepriekš minētajā adresē un vietā līdz šajā punktā noteiktajam datumam un laikam.

Piedāvājumus iesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1.Izsoles nosaukums – „Par telpu Rūjienas ielā 19A, Ventspilī nomas tiesību piešķiršanu”;

2.Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds/ nosaukums un adrese;

3.uzraksts „NEATVĒRT līdz 2019.gada 22.jūlijam plkst. 13:00”.

Piedāvājumu iesniedz saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.4. Piedāvājumā norāda Izsoles dalībnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, tālruni un/vai elektroniskā pasta adresi, nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru/apzīmējumu un platību, piedāvāto nomas maksu eiro par kvadrātmetru, nomas laikā plānotās darbības nomas objektā, kā arī apliecina piekrišanu izsoles noteikumiem.

Pirmā izsole

Izsoles veids: rakstiska

 

Lietošanas mērķis – Garāžu un biroju telpas

 

Pieteikties izsolei līdz 22.07.2019 plkst. 12:00

 

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu - Uldis Frīdenbergs, e-pasts uldis.fridenbergs@ziemelkurzeme.vmd.gov.lv, mob.tālr. 29297943.

 

Kontakti

Valsts meža dienests
Anta Liepa
67229147
anta.liepa@vmd.gov.lv

 

Pielikumā:

Pielikums Nr.1_nomas līguma projekts

Pielikums Nr.2_akts

Pielikums Nr.3_Plāns

Pielikums Nr.4_Piedāvājums

Izsoles nolikums

 

Izsoles rezultāts: Pieņemts lēmumus piešķirt nomas tiesības par telpu 127,6 m2 platībā Rūjienas ielā 19A, Ventspilī fiziskai personai par tās piedāvāto cenu EUR 0.40/m2 bez PVN.