Datu aizsardzība

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumiem Nr.449 “Valsts meža dienesta nolikums” Valsts meža dienests (turpmāk – Dienests) ir zemkopības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Dienesta darbības mērķis ir nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

 

Dienestam ir šādas funkcijas:

1. uzraudzīt meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu;

2. piedalīties meža nozares politikas veidošanā un ieviešanā;

3. īstenot meža ugunsdzēsību;

4. uzraudzīt, kā noteiktās prasības ievēro tirgus dalībnieki, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, kā arī tirgotāji un pārraudzības organizācijas.

 

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Dienests atbilstoši kompetencei veic šādus uzdevumus:

1. izsniedz normatīvajos aktos noteiktās apliecības, licences, apliecinājumus un citus dokumentus;

2. atestē meža reproduktīvā materiāla ieguves avotus un kārto meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģistru;

3. sertificē meža reproduktīvo materiālu;

4. reģistrē meža reproduktīvā materiāla piegādātājus un kārto meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistru;

5. veic meža veselības stāvokļa uzraudzību;

6. pārbauda meža inventarizācijas datu kvalitāti un iesniegto informāciju par veikto mežsaimniecisko darbību;

7. kārto Meža valsts reģistru;

8. novērtē medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli un reģistrē medību iecirkņus;

9. eksaminē medniekus, medību vadītājus, izsniedz mednieka vai medību vadītāja apliecības;

10. kārto mednieku un medību vadītāju reģistru;

11. atklāj, ierobežo un likvidē meža ugunsgrēkus, iesaista meža īpašniekus vai tiesiskos valdītājus ugunsgrēka vietas uzraudzībā;

12. uztur meža apsardzības infrastruktūru, veic meža ugunsgrēku uzskaiti, kā arī apkopo informāciju par tiem;

13. pieņem lēmumus, sniedz atzinumus, sastāda aktus un protokolus par normatīvo aktu pārkāpumiem saistībā ar meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī par Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulas Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, prasību neievērošanu;

14. sistemātiski izvērtē normatīvo aktu darbības efektivitāti un iesniedz Zemkopības ministrijā priekšlikumus to darbības efektivitātes palielināšanai;

15. piedalās meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu projektu izstrādē;

16. pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma sniedz atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektiem;

17. atbilstoši kompetencei uzrauga valsts un Eiropas Savienības finansēto atbalsta programmu īstenošanu;

18. informē sabiedrību par meža un medību resursu stāvokli un izmantošanu, kā arī meža ugunsgrēkiem;

19. informē un konsultē meža īpašniekus vai tiesiskos valdītājus un citas personas par meža veselības stāvokļa jautājumiem, meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

20. piedzen par labu valstij zaudējumus, kas nodarīti, pārkāpjot meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un ugunsdzēsību, kā arī medības reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

22. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulas Nr. 995/2010 noteiktajām prasībām kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes likumības un tirdzniecības prasību pārbaužu laikā:

22.1. iekļūst biroju, tirdzniecības un ražošanas telpās un teritorijās (piemēram, noliktavās, pagalmos, produkcijas glabāšanas vietās) un pārbauda transportlīdzekļus, tehniku, aprīkojumu un tvertnes;

22.2. fotografē, izdara mērījumus un citas kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes pārbaudei nepieciešamās darbības;

22.3. izņem un konfiscē kokmateriālus vai koka izstrādājumus, ja ir pamatotas aizdomas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no šādiem kokmateriāliem ražotu koka izstrādājumu laišanu tirgū, kā arī, ja nepieciešams, iezīmē šādus kokmateriālus vai koka izstrādājumus;

22.1 sagatavo un atjauno nozares politikas izstrādei un īstenošanai nepieciešamo ģeotelpisko informāciju atvērto datu veidā un sniedz attiecīgu ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu;

22.2 nodrošina ģeotelpisko datu kopu un to metadatu iegūšanu, sagatavošanu, aktualizēšanu un pieejamību atvērto datu veidā valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā;

23. pilda citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

 

Īstenojot minētās funkcijas, Dienestam ir šādas tiesības:

5.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no personām un iestādēm dienesta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

5.2. sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citiem sabiedrības pārstāvjiem, starptautiskajām institūcijām un organizācijām, to pārstāvjiem un ekspertiem, tai skaitā atbilstoši kompetencei slēgt sadarbības līgumus ar ārvalstu iestādēm, starpvalstu vai starptautiskajām organizācijām;

5.3. iekasēt maksu par dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi;

5.4. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

 

Lai efektīvi īstenotu augstākminētos pienākumus, Dienestam ir nepieciešams ievākt personas datus.

Valsts meža dienesta Personas datu aizsardzības kārtības mērķis ir regulēt personas datu aizsardzību Valsts meža dienestā, noteikt personas datu aizsardzības tehniskās un organizatoriskās prasības, kuras ievēro, apstrādājot personas datus, kā arī to, kā fiziskai personai un trešajai personai ir sniedzama informācija par personas datu apstrādi un personas datiem.

 

Ar Valsts meža dienesta personas datu aizsardzības kārtību var iepazīties šeit: Personas datu aizsardzības kārtība

Ar personas datu apstrādes vietām var iepazīties šeit: Personas datu apstrādes vietas

 

Informācija personām, kas piesakās vakancei: 

1. Dienests, organizējot personāla atlasi, ievāc un turpmāk apstrādā pretendenta (fiziskā persona, kas pieteikusi savu kandidatūru vakancei) personas datus.

2. Pretendentam ir pienākums sniegt tikai aktuālu un spēkā esošu informāciju, un, iesniedzot savu pieteikumu vakancei, nenorādīt tādus datus, kas būtu uzskatāmi par sensitīviem personas datiem (piemēram, ziņas par savu veselības stāvokli vai politiskajiem uzskatiem), kā arī citus datus, kas nav nepieciešami pretendenta atbilstības konkrētajam amatam izvērtēšanai.

3. Pretendents, iesniedzot pieteikumu vakantajai amata vietai, apliecina savu brīvu gribu dalībai pretendentu atlases procesā un apliecina, ka viņam ir zināmi fizisko personu datu apstrādes noteikumi personāla atlases procesā.

4. Dienests glabā pretendentu iesniegtos personas datus ne ilgāk 2 mēnešus pēc izsludinātā konkursa noslēgšanās (nav attiecināms uz personu, ar kuru tiek nodibinātas darba tiesiskās attiecības vai civildienesta attiecības).

 

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir Valsts meža dienests, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000057795, adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932, tālr.: 67226600, elektroniskā pasta adrese: pasts@vmd.gov.lv

e-adrese logo E-adrese

Par jautājumiem saistībā ar datu apstrādes procesu var sazināties ar Dienesta personas datu aizsardzības speciālistu:

Anta Anna Liepa

Adrese: 13. janvāra iela 15, Rīga, LV-1932

Tālrunis: 67229147

e-pasts: datuaizsardziba@vmd.gov.lv 

 

Pārzinis ir tiesīgs vienpusēji grozīt šo personas datu aizsardzības kārtību jebkurā brīdī saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, informējot datu subjektus par to ar elektroniskā vai Pārziņa tīmekļa vietnes starpniecību.