Medību pārkāpumi

Savvaļas fauna ir dabisko estētisko, zinātnisko, kultūras, rekreatīvo, ekonomisko un vides vērtību mantojums, kuru nepieciešams saglabāt un nodot tālāk nākamajām paaudzēm. Neatņemama savvaļas faunas sastāvdaļa ir Latvijas teritorijā medījamie dzīvnieki, kuru izmantošanu reglamentē ar medībām saistītie normatīvie akti.

Atbilstoši savai kompetencei uzraudzību pār medījamo dzīvnieku izmantošanu un aizsardzību veic Valsts meža dienests. Sadarbībā ar Valsts policiju, Vides ministriju, medniekiem, iedzīvotājiem ik gadu tiek atklāti aptuveni divi simti medību noteikumu pārkāpumu gadījumu, kuru rezultātā tiek nodarīts ievērojams mantisks zaudējums medību saimniecībai un tiek apdraudētas sabiedrības intereses un tiesības savvaļas faunas uzturēšanā tādā līmenī, kas atbilst ekoloģiskajām, zinātniskajām un kultūras prasībām.

Atkarībā no sabiedriskās bīstamības pakāpes ar medībām saistīto normatīvo aktu pārkāpumos vainojamās personas tiek sauktas pie administratīvās vai kriminālās atbildības. Ja pārkāpuma rezultātā tiek nodarīts mantisks kaitējums, vainīgā persona ir civiltiesiski atbildīga par savu nodarījumu.