Medību tiesību lietotājiem

Iespējas medību tiesību lietotājiem lietot Meža valsts reģistra informāciju:

 1. Meža valsts reģistra informācijas lietošana tiešsaistē, noslēdzot līgumu “Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu” ar Valsts meža dienestu (turpmāk-VMD):

Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumu Nr.393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 7. un 9. punkts paredz iespēju medību tiesību lietotājam kļūt par Meža valsts reģistra lietotāju. Medību tiesību lietotājam, noslēdzot līgumu „Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu” ar VMD, tiek nodrošināta nepārtraukta pieeja informācijai par savu/saviem medību iecirkņiem.

Pieejas tiesības paredz:

  1. iesniegt tiešsaistē izmaiņas par medību iecirkņa platību, t.i., iesniegt informāciju par medību līgumiem ar meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem;

  2. iegūt apkopojumu saraksta veidā par aktuālajiem medību līgumiem;

  3. apskatīt aktuālos medību līgumus kartē;

  4. lejupielādēt medību iecirkņa ģeogrāfiskos un tekstuālos datus.

Lai noslēgtu līgumu „Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu”,  medību tiesību lietotāja pārstāvim vai tā pilnvarotai personai ir jādodas uz VMD mežniecību, kur sagatavo līguma projektu. Līgumam pievieno iesniegumu (iesn_ligumam ar VMD_mednieki_docx), kurā norāda personas, kurām ir nepieciešams piešķirt lietotāja tiesības un, kuras ir pilnvarotas rīkoties medību tiesību lietotāja vārdā. Pēc līguma parakstīšanas vienu līguma eksemplāru pa pastu nosūta personai. Desmit (10) dienu laikā VMD līgumam pievienotajā iesniegumā norādītajām personām uz e-pastu nosūta piekļuves rekvizītus.

Līgumu „Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu” iespējams noslēgt arī dokumenta, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu formātā. Lai nodrošinātu līguma projekta sagatavošanu, medību tiesību lietotājam/pilnvarotai personai uz e-pasta adresi mvr@vmd.gov.lv ir jānosūta informācija par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas līguma noslēgšanu elektroniskā formātā (Inf_VMD_GIS_ligums.docx). Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas, tiks sagatavots līguma projekts un nodrošinātas tālākās darbības tā parakstīšanai.  

Maksa par pakalpojumu kalendārajā gadā saskaņā ar 21.06.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 7. un 9. punktu:

7.Abonēšanas maksa par piekļuves tiesībām Meža valsts reģistram tiešsaistē

kalendāra gads

3,40

(euro)

9. Meža valsts reģistra lietotāja tiesību piešķiršana medību tiesību lietotājam par katru medību iecirkni

kalendāra gads

kalendāra gadā par  katru medību iecirkni

 16.69

 Maksu nosaka kalendārajam gadam. Kalendārais gads ir no 01.01.-31.12. Piekļuves tiesības ir nodrošinātas pēc rēķina par pakalpojumu apmaksas pilnā apmērā.

Piem. medību tiesību lietotājam par vienu medību iecirkni kalendārā gada maksa ir: 3,40 + 16,69 = 20.09 euro.

Piem. ja apmaksu veic 2016. gada 1. novembrī, piekļuves tiesības Meža valsts reģistram ir nodrošinātas līdz 31.12.2016.

2. Meža valsts reģistra informācijas izmantošana, ja nav noslēgts līgums ar VMD „Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu”:

Lai saņemtu informāciju, medību tiesību lietotājs iesniedz iesniegumu (iesniegums_datu atlase_mednieki), kurā norāda no Meža valsts reģistra iegūstamās informācijas saturu un formātu.

VMD izvērtē iesniegumā norādīto informāciju un iespēju sagatavot pieprasīto informāciju. Datu sagatavošanai piemēro maksas pakalpojumu saskaņā ar VMD maksas pakalpojumu cenrādi:

6.

Informācijas sagatavošana, arī speciāla datu atlase un apstrāde digitālā formā  

Stunda/euro

19,17

 

Pēc rēķina apmaksas VMD izsniedz pieprasīto informāciju.