Par mednieku sezonas kartes saņemšanu

Mednieka sezonas karte ir digitāls ieraksts Meža valsts reģistrā, to nav nepieciešams izdrukāt.

 

Mednieka sezonas karte konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību ieročiem un medību rīkiem (lamatām). Bez sezonas kartes medīt ir aizliegts.

Mednieka sezonas kartes medniekiem iespējams pieteikt un apmaksāt:

  • valsts informācijas sistēmā Meža valsts reģistrs;
  • iesniedzot izvēlētajā mežniecībā iesniegumu un pievienojot tam dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu, un dokumentu, kas apliecina pensionāra, invaliditātes vai pilna laika studenta statusu (ja nepieciešams valsts nodevas atvieglojums).

Pieprasīt un saņemt mednieka sezonas karti iespējams arī par citu mednieku vai medniekiem. Sezonas karti sagatavo nevis fiziska dokumenta veidā, bet kā digitālu ierakstu Meža valsts reģistrā.

 

Mednieka sezonas kartes saņemšanai ir jāsamaksā valsts nodeva 14,23 eiro apmērā. Ir iespējams saņemt atvieglojumu par mednieka sezonas kartes saņemšanu, maksājot valsts nodevu 4,27 eiro apmērā.

 

Atvieglojumu piešķir:

  • vecuma un izdienas pensionāriem;
  • personām ar I vai II invaliditātes grupu;
  • valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilna laika studentiem.

 

Mednieka sezonas kartes saņemšanai nepieciešama:

  • derīga (aktīva) mednieka apliecība;
  • dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja samaksa nav veikta tiešsaistē Meža valsts reģistrā vai ar maksājumu karti VMD struktūrvienībā);
  • dokuments, kas apliecina pensionāra, invaliditātes vai pilna laika studenta statusu (ja nepieciešams valsts nodevas atvieglojums).

 

Sezonas kartes pieteikums Meža valsts reģistrā

Lai patstāvīgi pieteiktu sezonas karti Meža valsts reģistrā, nepieciešams:

·         autentificēties ar portāla Latvija.lv piedāvātajām iespējām (internetbanku, eID, eParakstu u.c.);

·         izvēlēties pakalpojums sezonas kartes pieteikšanai sev vai citam medniekam/medniekiem;

·         samaksāt valsts nodevu ar internetbankas starpniecību.

Iespējams izvēlēties sezonas karti pašreizējai (kārtējai) vai nākamajai medību sezonai. Instrukcija sezonas kartes pieteikšanai pieejama šeit.

 

Sezonas karti iespējams saņemt arī līdzšinējā kārtībā, iesniedzot iesniegumu VMD.

Valsts nodevu var maksāt skaidrā naudā vai bezskaidrā norēķina veidā – internetbankā.

Valsts nodevas maksājuma mērķī jānorāda:

  • mednieka vārds, uzvārds, personas kods;
  • teksts "Valsts nodeva par mednieka sezonas karti".

Šāda informācija maksājuma mērķī jānorāda arī tad, ja maksājumu veic par citu mednieku.

Ja vienā maksājumā veic norēķinu par vairākām mednieka sezonas kartēm un maksājuma mērķī nav iespējams minēt visu mednieku personas datus, tad maksājuma mērķī norāda: “Valsts nodeva par (norāda mednieku sezonas karšu skaitu) mednieku sezonas kartēm”.

Maksājumu ar norēķinu karti iespējams veikt arī VMD struktūrvienībās. Šādā gadījumā dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu, VMD nav jāuzrāda.

 

Maksājuma rekvizīti:

Saņēmējs: Valsts kase, reģ. Nr. 90000050138, BIC kods TRELLV22

Konts: LV77TREL1060160925000

 

Kā rīkoties, ja sezonas karte ir pazaudēta?

Ja 2021./2022. gada medību sezonā izsniegtā izdrukātā sezonas karte ar fizisko vai e-parakstu ir nozaudēta, tālākā rīcība nav nepieciešama – visas aktīvās (derīgās) sezonas kartes ir saglabātas kā digitāli ieraksti Meža valsts reģistrā. Ja sezonas kartei ir e-paraksts, to iespējams izdrukāt par jaunu.