Principa “Konsultē vispirms” piemērošana

2017.gada 21.februāra MK apstiprinātā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākuma plāna sadaļas „Lietpratīga valsts pārvalde un tās e-pakalpojumi“ ietvaros ir iekļauts uzdevums  uzraugošo institūciju darbībā ieviest „konsultē vispirms“ principu.

VMD ģenerāldirektors, kopā ar citu uzraugošo valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem,  Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Tirgotāju asociācijas, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas pārstāvjiem un valdības pārstāvjiem 15.06.2017. parakstīja  sadarbības memorandu  par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu iestādes darbā. Tādejādi apliecinot, ka arī VMD ikdienas darbā apņemas  uzlabot un mainīt pieeju sadarbībai ar saviem klientiem- meža īpašniekiem, medniekiem u.c. , lai veicinātu noteiktu prasību izpildi, nevis sodu likšanu. 

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas izstrādātajām „Vadlīnijas par  principa „Konsultē vispirms“(adresē:

https://www.em.gov.lv/files/ministrija/konsultevispirms/2017-06-15_10_05_37_KV_Vadlinijas_FINAL_MAKETS_14.06.2017.pdf)

piemērošanu valsts iestāžu darbā“,  VMD ģenerāldirektors 11.07.2017. ar rīkojumu Nr.102 „Par principa „konsultē vispirms“ ieviešanu“ noteica  Vadlīnijas   principa „Konsultē vispirms“ ieviešanai  VMD. Vadlīniju mērķis ir vienādot izpratni VMD par normatīvo aktu piemērošanu pārkāpumu konstatēšanas gadījumos un noteikt vienotu pieeju klientu apkalpošanā. Vadlīnijās ir  veikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā minēto VMD kompetences pārkāpumu klasifikācija, nosakot pārkāpumus, par kuriem ir iespējams izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā vai neuzsākt lietvedību, izsakot mutvārdu aizrādījumu        (gadījumos, kad nav  nodarīti zaudējumi meža videi un medību resursiem un līdz amatpersonas noteiktajam termiņam labprātīgi ir novērstas pārkāpuma sekas) un pārkāpumus, kad nav pieļaujams izbeigt   lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā un izteikt mutvārdu aizrādījumu  (radīti zaudējumi un sekas nav novēršamas):

Uzraudzība

 

1. VMD nodarbinātie īsteno vienādu pieeju uzraudzības aktivitātēm.

2. Uzraudzību realizē, veicot riska analīzi un mērķtiecīgas pārbaudes, pilnveidojot uzraudzības līdzekļus.

3. Biežāk pārbaudēs iekļauj objektus, kuros iepriekš ir konstatēti pārkāpumi.

4. VMD sadarbojas ar meža īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, meža inventarizācijas veicējiem, meža reproduktīvā materiāla ražotājiem, tirgus dalībniekiem, kuri pirmo reizi laiž kokmateriālus vai koka izstrādājumus Eiropas Savienības tirgū un citām personām, informējot tos par uzraudzības prasībām un aktualitātēm.

5. Pirmreizēja pārkāpumu gadījumā, ja nav nodarīti zaudējumi meža videi un medību resursiem vai pārkāpuma rezultātā radušās sekas, ir iespējams novērst, VMD sniedz tiesību normu un prasību piemērošanas skaidrojumu, dodot personai termiņu nepilnību novēršanai. Pēc nepilnību novēršanas personai administratīvo atbildību nepiemēro. Šādos gadījumos izsakāms mutvārdu aizrādījums.

6. Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā (turpmāk - LAPK) noteiktie pārkāpumi, par kuriem ir iespējams izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā vai neuzsākt lietvedību, izsakot mutvārdu aizrādījumu, ja līdz amatpersonas noteiktajam termiņam labprātīgi ir novērstas pārkāpuma sekas:

 •  Par meža apsaimniekošanu regulējošos normatīvajos aktos paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu (LAPK 532 pants);
 • Par zemes lietojuma vai īpašuma robežzīmju (arī mežos) iznīcināšanu (LAPK 54. pants);
 • Par meža norādījuma zīmju iznīcināšanu vai bojāšanu (LAPK 541. pants);
 • Par darbības veikšanu meža zemēs bez apliecinājuma (LAPK 57.2 pants) gadījumos, kad apliecinājuma koku ciršanai izsniegšanai nepastāv ierobežojumi.  
 • Par augošu koku bojāšanu (LAPK 67. panta pirmā daļa), ja koki nav zaudējuši augtspēju;
 • Par zemes un meža piesārņošanu ar atkritumiem un to piegružošanu (LAPK 58. pants);
 • Par ūdenssaimniecības būvju un ietaišu, drenāžas sistēmu, meža nosusināšanas grāvju, meža vai lauku ceļu, kā arī citu vidi ietekmējošo būvju vai ietaišu bojāšanu (LAPK 66. pants);
 • Par meža atjaunošanas, kopšanas un reproduktīvā materiāla ieguves, izmantošanas vai tirdzniecības prasību pārkāpšanu (LAPK 68. pants), ja pārkāpumu ir iespējams novērst;
 • Par uzturēšanās mežā regulējošo normu pārkāpšanu (LAPK 69. pants);
 • Par meža inženierbūvju bojāšanu (LAPK 66.2 pants);
 • Par meža aizsardzības prasību pārkāpšanu, ja, netiek apdraudētas sabiedrības intereses meža vides saglabāšanā (LAPK 71.1 pants);
 • Par izcelsmes likumības pārbaužu prasību pārkāpšanu, laižot tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (LAPK 155 19.pants);
 • LAPK 80. panta trešās daļas gadījumos, kad konstatēti Medību noteikumu pārkāpumi (kas nav saistīti ar medību drošības noteikumu pārkāpumiem, medību ieroču un munīcijas glabāšanas, pārvietošanas un lietošanas pārkāpumiem), vai savvaļā dzīvojošu medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu pārkāpumi.
   

7. Izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, izsakot mutvārdu aizrādījumu, nav pieļaujams šādu pārkāpumu gadījumos:

 • Par vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslā un tauvas joslā noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu (LAPK 57. pants);
 • Par meža iznīcināšanu vai bojāšanu (LAPK 57.1 pants);
 • Par zemes un meža piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādi kaitīgu iedarbību, ja, radušās sekas nav iespējams novērst (LAPK 58. pants);
 • Par meža inženierbūvju iznīcināšanu vai bojāšanu (LAPK 66.2 pants), ja pārkāpuma rezultātā radušās sekas nav iespējams novērst;
 • Par meža neatļautu atmežošanu (LAPK 66.4 pants);
 • Par augošu koku patvaļīgu ciršanu. Par augošu koku, ja koki ir zaudējuši augtspēju bojāšanu (LAPK 67. panta pirmā daļa);
 • Par aizsargājamo koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu (LAPK 67. panta otrā daļa);
 • Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu mežā, ja tiek būtiski apdraudētas sabiedrības intereses meža vides saglabāšanā (LAPK 71. pants);
 • Par meža aizsardzības prasību pārkāpšanu, ja, tiek būtiski apdraudētas sabiedrības intereses meža vides saglabāšanā (LAPK 71.1 pants);
 • Par dabas aizsardzības prasību pārkāpšanu meža apsaimniekošanā un izmantošanā (LAPK 671. pants);
 • Ja atbilstoši Medību likuma normām ir konstatētas nelikumīgas medības vai pārkāpti medību drošības noteikumi (LAPK 80. panta trešā un ceturtā daļa);
 •  Par medību produkcijas pirkšanu, pārdošanu, pārstrādi, pārvadāšanu un glabāšanu bez medību produkcijai atbilstošas medību atļaujas (atļaujas kopijas) (LAPK 801. pants);
 •  Par Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas prasību pārkāpšanu (LAPK 81. pants);
 • Par meža reproduktīvā materiāla ieguves, izmantošanas vai tirdzniecības prasību pārkāpšanu (LAPK 68. pants), ja pārkāpuma rezultātā nodarīti zaudējumi citām personām;
 • Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumu pārkāpšanu darījumos (LAPK 15513. pants);
 • Par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem izgatavotu koka izstrādājumu laišanu tirgū (LAPK 15519.pants).
   

II.  Klientu apkalpošana

8. Mežniecības savā darbībā ievēro “Vienas pieturas aģentūras” principu, sniedzot personai VMD pakalpojumus vai konsultācijas par tiem.

9. Konsultācijas sniedz, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus (klātiene, elektroniskie saziņas līdzekļi u.c.).

10. VMD nodarbinātie, sniedzot konsultācijas personām, ir pieklājīgi, labvēlīgi noskaņoti un korekti.

11. VMD nodarbinātie, konsultējot personas, ievēro VMD Ētikas kodeksu, konfidencialitāti un normatīvu aktu prasības, kā arī ar savu darbību nerada interešu konflikta situācijas.

12. VMD nodarbinātie (virsmežzinis, inženieri, vecākie inspektori, virsmežziņa vietnieks, mežziņi/vecākie mežziņi, vecākie referenti, pārvaldes sekretāri, vecākais eksperts u.c.) sniedz vai organizē personām profesionālas konsultācijas par VMD kompetences jautājumiem, un atbilstoši savam amata aprakstam kontrolē to izpildi.

13. VMD izskata jebkuru personas ziņojumu vai sūdzību par meža apsaimniekošanas un izmantošanas, medību saimniecības, meža ugunsapsardzības un citiem VMD kompetences jautājumiem un sniedz atbildi.

14. Jebkuru personas iesniegumu VMD izskata normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai pārsūta pēc piekritības citai VMD struktūrvienībai vai iestādei. 

15. VMD mājaslapā ir pieejama aktuāla un viegli uztverama informācija par VMD kompetences jautājumiem.

16. VMD nodarbinātie uztur un regulāri paaugstina profesionālo kompetenci.  VMD struktūrvienības organizē apmācības jaunajiem darbiniekiem par uzraudzības procesa vienādu realizāciju iestādē.

17. VMD apkopo un analizē personu sūdzības nolūkā uzlabot savu darbību un vienlaikus, nodrošina, ka sūdzības iesniedzējam netiek radītas nelabvēlīgas sekas par sniegto viedokli.

18. VMD pieejamo finanšu resursu ietvaros organizē klientu apmierinātības aptaujas, lai iegūtu informāciju par pilnveidojamiem procesiem iestādes darbā.

 

Lai VMD darbība sekmētu tās kompetencē esošu mērķu un uzdevumu sasniegšanu, t.i., meža apsaimniekošana  un izmantošana   atbilstu meža nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, VMD katru gadu novērtē uzraudzības rezultātus.