Apliecinājuma

Lai uzsāktu koku ciršanu mežā ir nepieciešams apliecinājums, kuru var saņemt iesniedzot iesniegumu Valsts meža dienesta struktūrvienībā. Apliecinājumu izsniedz mēneša laikā no iesnieguma reģistrēšanas Valsts meža dienestā.

Apliecinājums ir Valsts meža dienesta izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētās plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju.  

Apliecinājums nav nepieciešams:

 
  • koku ciršanai, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 cm;
  • koku ciršanai kopšanas cirtē jaunaudzēs līdz 20 gadu vecumam (baltalkšņa audzēs līdz 10 gadu vecumam);
  • robežstigu ierīkošanai un uzturēšanai;
  • sauso un vēja gāzto koku ciršanai, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu, saglabājot dabas aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos sauso un kritušo koku apjomus.

Katru gadu pirms sauso un vēja gāzto koku ciršanas uzsākšanas ir jāpaziņo par plānoto darbību Valsts meža dienestam.

Apliecinājumu neizsniedz, ja:
 
  • plānotā darbība neatbilst normatīvo aktu prasībām;
  • nav iesniegta informācija VMD par iepriekšējā kalendārā gadā veikto mežsaimniecisko darbību;
  • iegūtās īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, izņemot gadījumus, kad paredzēta ir sanitārā cirte vai ieguvēja ir valsts;
  • nav samaksāts naudas sods par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem un nav atlīdzināti mežam nodarītie zaudējumi.