Meža objekta ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāns

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu un  2016. gada 19. aprīlī Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi

 

  • Ja meža objektu atbildīgā persona apsaimnieko vienlaidu meža zemes platību, kas lielāka par 5000 ha, tā izstrādā meža objekta ugunsdrošības preventīvo pasākumu plānu visam meža objektam.
     
  • Par vienlaidu meža objekta platību uzskata viena meža objekta atbildīgās personas īpašumā vai valdījumā esošas zemes vienības ar zemes lietošanas veidu "mežs", ja tās atrodas ne tālāk par 100 m viena no otras vai ja tās sadala līnijveida infrastruktūras objekti (ceļi, stigas, grāvji, trases, elektrolīniju gaisa pārvadi).
     
  • Meža objekta ugunsdrošības preventīvo pasākumu plānā iekļauj:

1. meža objekta atbildīgo personu sarakstu, tālruņu numurus, elektroniskā pasta adreses;

2. ugunsdzēsības vajadzībām izmantojamās tehnikas un līdzekļu sarakstu;

3. grafiski attēlotu meža objekta shēmu (elektroniskā formātā).