Personas datu apstrāde Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk tekstā – iestāde), Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, veic personas datu apstrādi, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumus Nr. 50 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums". noteikto valsts funkciju un ar tam saistīto uzdevumu izpildi.

 

Personas dati tiek apstrādāti, uzglabāti papīra formātā un elektroniskā veidā valsts informācijas sistēmā „Traktortehnikas un tas vadītāju valsts informācijas sistēma” un citās Iestādes informatīvajās sistēmās.

 

Fizisko personu dati tiek apstrādāti pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 4.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumu Nr.313 „Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi” II., III., IV., V., VI., VII., VIII,  IX.sadaļu, Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumu Nr.1123 „Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” 2.punktu, 4.punkta 4.2.apakšpunktu, 10.punlkta 10.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.30 „Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” 14.punktu, 16.punkta 16.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumu Nr.206 „Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību” 4.punkta 4.2., 4.5., 4.6., 4.7.apakšpunktu, 15., 16.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumu Nr.770 „Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi” 6.punkta 6.1.apakšpunktu, 10.punkta 10.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra „Noteikumi par traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasībām, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību” 10., 11.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.jūnija noteikumu Nr.491 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām” 23.punktu,  Ministru kabineta 2016.gada 16.novembra noteikumu Nr.731 „Individuālo lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” 5.punktu un citos normatīvajos aktos noteikto deleģējumu.

 

Personas dati papīra formātā tiek uzglabāti atbilstoši iestādē apstiprinātai un ar Valsts arhīvu saskaņotai lietu nomenklatūrai, kā arī lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem. Sakarā ar iestādes veicamo funkciju specifiku personas dati elektroniskā veidā tiek uzglabāti neierobežotu laiku.

 

Datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju pa to, kā viņa personas datus vāc, izmanto, aplūko vai citādi apstrādā, kādā apjomā personas dati tiek vai tiks apstrādāti, par personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām.

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk – Datu subjekts) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot Datu subjekta personas datus.

 

Iestādes personas datu aizsardzības speciālisti: Dace Oļukalne, tālrunis 29579856, un Valentīns Kohanovičs, tālrunis 29284721, e-pasts: das@vtua.gov.lv.