Trauksmes celšana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā

Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus, pirms nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām, tika izstrādāts un 2019.gada 1.maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums.

 

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

 

Par kādiem pārkāpumiem var celt trauksmi?

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:

 • amatpersonu bezdarbību, nolaidību, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu; 
 • korupciju, krāpšanu, valsts finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 • publisko iepirkumu, konkurences tiesību pārkāpumiem;
 • izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 • sabiedrības veselības, vides, darba drošības apdraudējumiem u.c.

 

Kuri gadījumi nav uzskatāmi par trauksmes celšanu?

Ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, ja:

 • trauksme tiek celta anonīmi;
 • trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
 • tiek ziņots tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 • tiek sniegtas ziņas, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
 • apzināti tiek sniegtas nepatiesas ziņas;
 • tiek izpausta ar valsts noslēpumu saturoša informācija.

 

Kur var vērsties ar ziņojumu par pārkāpumu?

Ar trauksmes celšanas ziņojumu var vērsties:

 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, izmantojot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu;
 • trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā;
 • nevalstiskajās organizācijās;
 • citā kompetentajā institūcijā.

Ja objektīvu iemeslu dēļ trauksmi nevar celt darbā vai kompetentajā institūcijā, ja neviens neklausās vai ja ilgstoši nekas nemainās, trauksmi var celt publiski.

 

Kā sagatavot trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlēja ziņojumu var sagatavot:

 

Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā?

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā trauksmes ziņojumu var iesniegt:

 • izmantojot tīmekļvietni www.trauksmescelejs.lv;
 • sūtot uz e-pastu trauksme@vtua.gov.lv;
 • nosūtot iestādes kontaktpersonai pa pastu (iekšējās kontroles speciālistam, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981), uz aploksnes norādot “Trauksmes celšana”;
 • ievietojot pastkastītē ar uzrakstu „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” Zemkopības ministrijas ēkas 1.stāvā (slēgtā aploksnē, adresējot iekšējās kontroles speciālistam un norādot “Trauksmes celšana”).

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā konsultācijas par trauksmes celšanas jautājumiem sniedz iekšējās kontroles speciāliste Līga Rozenberga, tālr.27334799, e-pasts: trauksme@vtua.gov.lv.

Papildu informāciju par trauksmes celšanu var iegūt Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.

Redzi. Dzirdi. Runā.