Antimikrobiālā rezistence

Kas ir antimikrobiālā rezistence?

 

Eiropas Komisijas paziņojums “Pamatnostādnes antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgai lietošanai veterinārijā” (2015/C 299/04)

Lai veicinātu antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgas lietošanas principu ievērošanu ikdienā, Eiropas Komisija ir sagatavojusi un publicējusi “Pamatnostādnes antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgai lietošanai veterinārijā”

 

Nacionālais rīcības plāns “Par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu un antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu un piesardzīgu lietošanu dzīvnieku veselības jomā”

Plāns ir izstrādāts, lai veicinātu mērķtiecīgu un efektīvu antimikrobiālās rezistences attīstības ierobežošanu dzīvnieku veselības jomā, nodrošinot iesaistīto iestāžu un organizāciju koordinētas darbības.

 

 

Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns "Viena veselība" 2019.-2020. gadam.
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2019.gada 14.augusta rīkojumu Nr. 402)

Plāns izstrādāts, lai veicinātu  mērķtiecīgu un efektīvu AMR attīstības un izplatības ierobežošanu un apkarošanu saskaņā ar “Vienas veselības “principu” un piedāvā 
konkrētus pasākumus AMR jautājumu neatliekamai risināšanai cilvēku veselības un dzīvnieku veselības jomās Latvijā. 


 

Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai 
(29.6.2017; COM/2017/0339 final)


Eiropas Komisija ir izstrādājusi “Vienas veselības” AMR apkarošanas rīcības plānu, kura virsmērķis ir saglabāt iespēju rezultatīvi ārstēt cilvēku un dzīvnieku infekcijas.
Rīcības plāns nodrošina ietvaru turpmākai Eiropas Savienības  un dalībvalstu rīcībai, lai mazinātu AMR rašanos un izplatīšanos un palielinātu jaunu iedarbīgu antimikrobiālo līdzekļu izstrādi un pieejamību.


 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas “Viena veselība” rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai
(13.09.2019,  P8_TA(2018)0354)

Eiropas Parlaments uzsver, ka jānovērš gan cilvēku, gan dzīvnieku slimības, vienlaikus īpaši ņemot vērā arī pārtikas apriti un vidi, kas var būt vēl viens rezistentu mikroorganismu avots.
Tādēļ Eiropas Parlaments aicina institūcijas un dalībvalstis, kā arī cilvēku un dzīvnieku veselības, lauksaimniecības un vides nozares uz aktīvu un saskaņotu  rīcību AMR ierobežošanai.