ES normatīvie akti

Dzīvnieku barības jomu regulē vairāk kā 280 Regulas, 250 no tām par atļautām dzīvnieku barības piedevām

 

Pamatregulas: 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula (EK) Nr.178/2002 ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu
 

Komisijas (EK) 2009.gada 27.janvāra  Regula (EK) Nr.152/2009 ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei
 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regula (EK) Nr.183/2005 ar ko paredz barības higiēnas prasības
 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra Regula (EK) Nr.1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām
 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Regula (ES) 2019/4 par ārstnieciskās barības izgatavošanu, laišanu tirgū.
 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula (EK) Nr.767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK
 

Komisijas 2011.gada 25.februāra Regula (ES) Nr.142/2011 ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai
 

Komisijas 1982.gada 23.jūnija Direktīva 82/475/EEK, ar ko nosaka sastāvdaļu kategorijas, kuras var izmantot lolojumdzīvnieku barības maisījumu marķēšanai
 

Komisijas 1991.gada 6.jūnija Direktīva 91/334/EEK, ar ko groza Direktīvu 82/475/EEK, ar ko nosaka sastāvdaļu kategorijas, kuras var izmantot lolojumdzīvnieku barības maisījumu marķēšanai
 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.maija direktīva 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā
 

Komisijas 2008.gada 5.marta Direktīva 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem;