Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Likumprojekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  22.10.2013
 • Atbildīgais:
  Valdis Pētersons

Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

Aptauja beidzās 31.10.2013

Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

Izdarīt likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 32.nr.; 1993, 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1993, 23.nr., 130.nr., 1994, 148.nr., 1995, 162.nr., 1996, 111.nr., 225.nr., 2001, 154.nr., 2003, 58.nr., 2005, 191.nr., 2007, 102.nr., 2010, 205.nr., 2011, 65.nr.) šādus grozījumus:

1. Likuma 30.pantā:

Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„Šā likuma 28.panta trešajā un ceturtajā daļā un šā likuma 30.1panta pirmajā daļā minētās personas, kas vēlas iegūt zemi īpašumā, vai Privatizācijas aģentūra, ja tā veic zemes privatizāciju, vai valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, ja tā veic valsts zemes atsavināšanu, iesniedz iesniegumu, tā novada domei, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Iesniegumā norāda šīs zemes turpmākās izmantošanas mērķi. Iesniegumam pievieno darījuma tiesiskumu apliecinošus dokumentus, izņemot gadījumus, kad zemes privatizāciju veic Privatizācijas aģentūra vai valsts zemes atsavināšanu — valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” vai darījumus ar zemi veic Latvijas zemes fonda pārvaldītājs.

2. Papildināt likumu ar 30.1 un 30.2 pantu šādā redakcijā:

30.1 pants. Darījumi ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi

(1) Zemi, kurā dominē lauksaimniecībā izmantojamā zeme, izņemot mantošanas ceļā vai maksātnespējas procesa ietvaros iegūstamu zemi, var iegūt īpašumā:

1) fiziska persona:

a) kura ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja;

b) kura vismaz pēdējos trīs gadus pēc kārtas Latvijā guvusi ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas un atbilst vienotā platības maksājuma saņemšanas nosacījumiem;

c) kura var apliecināt šīs zemes izmantošanu trīs gadu laikā un turpmāk pēc tās iegādes lauksaimniecībā;

2) juridiska persona:

a) kas ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāja;

b) kas vismaz pēdējos trīs gadus pēc kārtas Latvijā guvusi ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas un atbilst vienotā platības maksājuma saņemšanas nosacījumiem;

c) kura nodarbina darbiniekus ar lauksaimniecisko izglītību vai, kuras dalībniekam - fiziskai personai ir lauksaimnieciskā vai tai pielīdzināma izglītība vai kura vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā guvusi ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas un kurai pieder vairāk par 50 procentiem pamatkapitāla daļu vai šos nosacījumus izpilda vairāki daļu turētāji, kuriem pieder kopā vairāk par 50 procentiem pamatkapitāla daļu; vai, kuras dalībnieka - juridiskas personas dalībniekam - fiziskai personai ir lauksaimnieciskā vai tai pielīdzināma izglītība vai kura vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā guvusi ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas un kurai pieder vairāk par 50 procentiem pamatkapitāla daļu vai šo nosacījumu izpilda vairāki daļu turētāji, kuriem pieder kopā vairāk par 50 procentiem pamatkapitāla daļu;

d) kas var apliecināt šīs zemes izmantošanu trīs gadu laikā un turpmāk pēc tās iegādes lauksaimniecībā;

3) jaunie lauksaimnieki, kas var apliecināt lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu trīs gadu laikā un turpmāk pēc tās iegādes attiecīgi lauksaimniecībā.

(2) šā panta pirmās daļas prasības netiek attiecinātas uz:

1) lauksaimniecībā izmantojamās zemes ieguvējiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība uz darījuma noslēgšanas brīdi un pēc darījuma kopā nepārsniedz 5 ha;

2) Latvijas zemes fonda pārvaldītāju.

(3) šā likuma izpratnē jaunais lauksaimnieks ir:

1) fiziska persona:

a) kura šā likuma 30.panta pirmajā daļā minētā iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem;

b) kura pirmo reizi, ne agrāk kā 18 mēnešus pirms šā likuma 30.panta pirmajā daļā minētā iesnieguma iesniegšanas dienas, reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, vai reģistrējusi vai pārņēmusi juridisku personu, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu;

c) kura ir ieguvusi lauksaimniecisko izglītību;

d) kurai nav piederējis vairāk kā 50 procentu pamatkapitāla daļu juridiskā personā, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu;

2) juridiska persona:

a) kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 18 mēnešus pirms šā likuma 30.panta pirmajā daļā minētā iesnieguma iesniegšanas dienas;

b) kuras dalībnieks vai dalībnieki, kuriem pieder kopā vairāk par 50 procentiem pamatkapitāla daļu, ir fiziska persona, kas atbilst šā panta trešās daļas 1.punkta prasībām;

(4) Zemes, kurā dominē lauksaimniecībā izmantojamā zeme, darījumu tiesiskumu administrē vietējās pašvaldības izveidota komisija;

(5) Ministru kabinets nosaka darījumu ar zemi, kurā dominē lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tiesiskuma administrēšanas kārtību, pašvaldības komisijas sastāvu, tās pienākumus un tiesības.

30.2pants. Pirmpirkuma tiesības

(1) Pirmpirkuma tiesības uz zemi, kurā dominē lauksaimniecībā izmantojamā zeme, secīgā kārtībā par pirkuma līgumā norādīto nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu ir šādām fiziskām un juridiskām personām:

1) kopīpašniekiem;

2) pašreizējam vai pēdējam nomniekam vai zemes apsaimniekotājam, kas var apliecināt, ka iepriekš ir pieteicies uz vienoto platības maksājumu par šo zemi;

3) pierobežniekiem, secīgā kārtībā atkarībā no kopējās robežas garuma;

4) kuru īpašumā esošā lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai cits nekustamais īpašums, kuru izmanto lauksaimnieciskajā ražošanā, atrodas secīgā kārtībā līdz 50 km attālumā no iegādājamās zemes;

5) Latvijas zemes fonda pārvaldītājam.

(2) Par šā panta pirmās daļas 2. - 4.punktā minētajiem subjektiem var būt personas, kas atbilst šā likuma 30.1panta pirmās daļas prasībām.

(3) Ministru kabinets nosaka zemes, kurā dominē lauksaimniecībā izmantojamā zeme, pirmpirkuma tiesību īstenošanas kārtību un termiņus.

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Ministru kabinets līdz 2014.gada 30.oktobrim izdod šā likuma 30.1panta piektajā daļā un 30.2panta trešajā daļā minētos noteikumus.”.

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.maijā.

Zemkopības ministre L.Straujuma

Saistītie dokumenti

Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

Saņemto komentāru skaits: 1
gerda perda [22.10.2013 11:09]
nepatīk man šitas!