Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu

Lai nepieļautu cilvēka un dzīvnieku inficēšanos vai saindēšanos, kā arī patogēno mikroorganismu nokļūšanu un izplatīšanos vidē, valsts atbalsta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, t.sk. dzīvnieku līķu savākšanu un likvidēšanu. Tomēr ne visi dzīvnieku īpašnieki un turētāji ir informēti par to, ka Latvijā darbojas divi uzņēmumi, kuri ir noslēguši līgumu ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) par dzīvnieku līķu savākšanas, transportēšanas un likvidēšanas veikšanu. Tādēļ atgādinām dzīvnieku īpašniekiem par šā pakalpojuma veikšanas kārtību.

 

Dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pienākums ir savlaikus ziņot veterinārārstam par dzīvnieku saslimšanu, lai dzīvniekiem sniegtu nepieciešamo veterinārmedicīnisko aprūpi un novērstu dzīvnieku nobeigšanos. Situācijā, ja dzīvnieks ir nobeidzies, par to nekavējoši jāziņo veterinārārstam un komersantiem, kuri nodarbojas ar blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam (t.sk. dzīvnieku līķu), savākšanu. Dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pienākums nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī apmaksāt izdevumus komersantam par dzīvnieku līķu transportēšanu - saskaņā ar piestādīto rēķinu, un segt pilnīgi visus izdevumus, kas nepieciešami komersantam, lai dzīvnieku līķus savāktu, transportētu, pārstrādātu un likvidētu.

 

Piesakot komersantiem dzīvnieku nobeigšanās gadījumus, īpašniekiem vai turētājiem ir jānosauc dzīvnieka identifikācijas numurs (dzīvnieka un dzīvnieku novietnes reģistrācijas numurs), kā arī jāseko līdzi dzīvnieka līķa pavaddokumenta aizpildīšanas prasību ievērošanai, pārbaudot informācijas pareizību, it īpaši ierakstīto nobeigušos dzīvnieku skaitu un svaru.

 

Šāda ir vispārējā kārtība, ja dzīvnieku novietnē nobeidzies dzīvnieks un tā īpašnieks vai turētājs vēlas saņemt līķa likvidēšanas pakalpojumu. Savukārt, ja īpašnieks šā pakalpojuma veikšanu pieteiks uzņēmumiem, kuri ir noslēguši līgumu ar LAD, rēķina samaksas kārtība būs atšķirīga. Rēķinu par pakalpojumu tad apmaksās nevis dzīvnieka īpašnieks, bet gan LAD no šim mērķim piešķirtā finansējuma – ja visi pārējie normatīvajos aktos reglamentētie nosacījumi būs izpildīti.

 

Lai pretendētu uz valsts atbalstu, komersantiem (uzņēmumiem) jāizpilda virkne nosacījumu.

 

Valsts atbalsta apmēru dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai, tā piešķiršanas kārtību un kritērijus, kā arī pasākumu kopumu, kā nodrošināma dzīvnieku līķu savākšana, transportēšana, pārstrāde, likvidēšana un izsekojamība, nosaka Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”.

 

LAD 2014.gadā par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu ir noslēdzis līgumus ar šādiem komersantiem:
1) SIA „Baltic Trade”, reģ. Nr. LV40103262852, tālr. 28373234, 29298192,
2) SIA „Reneta”, reģ. Nr. LV40003502366, tālr. 63822498, 29337148.

 

Līgumi ar komersantiem par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu ir publicēti Zemkopības ministrijas mājaslapā.
______________________________

Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    19.03.2014