Nozīmīgākās tiesību aktu izmaiņas, kas stājas spēkā 2022. gada sākumā

Nozīmīgākās tiesību aktu izmaiņas, kas stājas spēkā 2022. gada sākumā
1. Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 
 
Mainīts zvejas limits iekšējos ūdeņos Valmieras novadā - Burtnieku ezerā zivju tīklu limits samazināts no 2500 m līdz 1000 m, kā arī samazināts nozvejas apjoma limits rūpnieciskajā zvejā līdakām no 12 tonnām uz 4 tonnām un zandartiem no 26 tonnām uz 10 tonnām, nemainot kopējo nozvejas apjomu. 
 
Tāpat izmaiņas ir paredzētas Ventspils novadam -  Usmas ezerā zivju tīklu limits samazināts no 8000 m līdz 7000 m, bet Engures upē vairs nebūs iespēja izmantot zušķērāja limitu. 
 
Savukārt Ādažu novadā nēģu zvejai Gaujā – Ādažu novada teritorijā pirms valsts autoceļa A1 Gaujas tilta – piešķirts nēģu tacis ar diviem murdiem, nosakot gada nozvejas limitu 160 kg apmērā un piešķirot šo limitu uz trīs gadiem – līdz 2024. gada 31. decembrim. 
 
Stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. 
 
 
2. Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos" 
 
Jūrmalas valstspilsētai mainītas pieejamās zvejas iespējas - reņģu tīklu limits palielināts par 12 gabaliem. 
 
Stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. 
 
 
3. Likums “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” 
 
Likumprojekts paredz jaunu kārtība mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas procesā. Turpmāk mājas (istabas) dzīvniekus Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē varēs reģistrēt tikai praktizējoši veterinārārsti, kā arī ieviesta prasība datubāzē reģistrēt suņus, kas ievesti no citām valstīm desmit dienu laikā pēc ievešanas.
 
Stājas spēkā 2022. gada 4. janvārī. 
 
 
4. Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. novembra noteikumos Nr. 1035 “Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai” 
 
Jaunā kārtība noteic, ka dzīvnieku barības mazumtirdzniecības vietas, kurās tirgo ārstniecisko barību mājas (istabas) dzīvniekiem reģistrē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtību, bet tās, kurās tirgo ārstniecisko barību produktīvajiem dzīvniekiem – atzīst saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtību. Līdz šim jebkādas darbības ar ārstniecisko barību tika pakļautas atzīšanas procesam. 
 
Stājas spēkā 2022. gada 28. janvārī. 
 
 
5. Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 730 “Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība” 
 
Noteikumi paredz, ka Pārtikas un veterinārais dienests turpmāk reģistrēs arī uzņēmumus, kuri nodarbojas ar mājas (istabas) dzīvniekiem paredzētas ārstnieciskās barības mazumtirdzniecību un ārstnieciskās barības izbarošanu kažokzvēriem.
 
Stājas spēkā 2022. gada 28. janvārī.
 
 
6. Likums “Grozījumi Medību likumā” 
 
Definēts jauns tiesību subjekts - medību tiesību īpašnieku grupa (medību tiesību īpašnieku apvienība, kuru medību platības atrodas blakus, un kuri noslēguši savstarpēju līgumu par kopīgu medību tiesību izlietojumu). 
 
Palielināta minimālā medību iecirkņa platība no jauna veidotajiem iecirkņiem (350 ha, ja iecirkni veido medību tiesību īpašnieku grupa, vai 1000 ha, ja iecirkni veido medību tiesību lietotājs) ar sekojošu nosacījumu, ka tiks veikti grozījumi MK noteikumos, nosakot stirnas un mežacūkas par nelimitēti medījamiem dzīvniekiem. 
 
Legalizētas medības pilsētu administratīvajās teritorijās esošajās medību platībās – atbilstoši pašvaldību izdotiem saistošajiem noteikumiem (nosakot teritorijas (zonas), kurās atļauts medīt, un, ja nepieciešams, papildus medību jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem nosakot arī medībās izmantojamos rīkus, līdzekļus, metodes, paņēmienus un drošības nosacījumus). 
 
Paplašināts sadarbības līgumu par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos tvērums, papildus nosakot, ka līguma neatņemama sastāvdaļa ir savstarpēja vienošanās par sadarbības līguma pušu medību iecirkņu kopējām robežām. 
 
Sinhronizētas tiesību normas ar ES direktīvas* nosacījumiem par tēmēkļu ar elektronisku attēla pārveidošanu lietošanu medībās (gan nakts redzamības, gan termālie tēmēkļi saskaņā ar direktīvu ir brīvi lietojami diennakts gaišajā laikā, bet to lietošana tiek regulēta vien diennakts tumšajā laikā – atļauts medīt tikai noteiktas sugas). 
 
Radīta likumīga iespēja iegūt medību iecirknim tieši piegulošā platībā esošo zemes īpašnieku kontaktinformāciju (tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi), lai noslēgtu medību tiesību nodošanas līgumu vai organizētu ievainota dzīvnieka izsekošanu reģistrētam – vēršoties Valsts meža dienestā vai pašvaldībā. 
 
Medību iecirkņi, kuru platība pēc 2023. gada 31. marta būs mazāka par likumā noteikto minimālo platību (350 ha), tiks anulēti.
 
Stājas spēkā 2022 .gada 1. aprīlī. 
 
*- Padomes 1992. gada 21. maija direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. 
 
  • Publicēts:
    28.12.2021