Šā gada 1. jūlijā darbu sāks Latvijas zemes fonds

Šā gada 1. jūlijā darbu sāks Latvijas zemes fonds

Informācija medijiem
18.06.2015.

 

Valsts izveidotais Latvijas zemes fonds darbību uzsāks šā gada 1. jūlijā, un tā mērķis ir sekmēt Latvijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes saglabāšanu un šo platību ilgtspējīgu izmantošanu lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.


Zemes fonda izveide ir viens no valsts instrumentiem, lai sekmētu, ka Latvijā lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiktu saglabāta un izmantota lauksaimniecības vajadzībām ne mazāk kā 2 milj. hektāru apjomā, aktīvā lauksaimnieciskā ražošanā iesaistot aptuveni 0,4 milj. hektāru līdz šim aktīvi neizmantotās lauksaimniecības zemes.


Par Zemes fonda darbības uzsākšanu un darbības principiem šodien preses konferencē informēja Zemes fonda pārvaldītāja Attīstības finanšu institūcijas ALTUM un Zemkopības ministrijas pārstāvji.


Zemkopības ministrijas Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja Kristīne Cinkus skaidroja, ka Latvijas zemes fonda izveide ir valsts piedāvājums līdzsvarotākas reģionālās attīstības un efektīvu dabas resursu izmantošanas veicināšanai. Tā ir daļa no kopējās koncepcijas, kuras ietvaros pieejams plašs instrumentu klāsts, tādi kā specifisku lauksaimniecības zemes iegādes nosacījumu noteikšana, lauksaimnieciskās zemes kreditēšanas programma, iedzīvotāju atbrīvošana no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas gadījumā, ja tie pārdod savu zemi ražojošam lauksaimniekam, paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana par nekoptu lauksaimniecības zemi un virkne citu zemkopības nozari atbalstošu pasākumu.


Zemes fonda darbību regulē likums Par zemes privatizāciju lauku apvidos un Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kā Zemes fonds veic darījumus ar lauksaimniecības zemi.  Latvijas zemes fondu veido uzkrāta lauksaimniecības zeme, kas tiek tālāk iznomāta, pārdota vai mainīta. Zemes fonda galvenie darbības virzieni ir lauksaimniecības zemes iegāde, lauksaimniecības zemes noma un zemes pārdošana vai maiņa, informēja ALTUM valdes loceklis Jēkabs Krieviņš.


Zemes fonda vadītāja Ina Alksne informēja, ka  fonds pirks īpašumus no pašreizējiem īpašniekiem, kuri vairs nespēj vai kādu citu iemeslu dēļ nevar vai nevēlas paši turpināt lauksaimniecības zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, un kuri paši izteiks vēlmi pārdot īpašumu Zemes fondam. Zemes fonds meklēs iegādātajam īpašumam pircēju vai apsaimniekotāju. Neiznomātajiem un nepārdotajiem īpašumiem tiks pirkti apsaimniekošanas pakalpojumi – tai skaitā pļaušana, krūmu novākšana ar mērķi uzturēt lauksaimniecības zemi labā kārtībā, sakopt lauksaimniecības zemi un atgriezt lauksaimnieciskajā apritē.


Zemes fonds pirks nekustamos īpašumus visā Latvijas teritorijā, kas atbildīs noteiktiem kritērijiem – to ir iespējams atgūt vai saglabāt lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām; lauksaimniecības zeme ir vairāk nekā 50% no īpašuma kopējās platības; nekustamais īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā; īpašumam ir valsts, pašvaldības vai vietējās nozīmes labā stāvoklī esošs piebraucamais ceļš ar nobrauktuvi; īpašumam nav noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi; uz nekustamā īpašuma neatrodas Zemesgrāmatā nereģistrētas ēkas un būves, kuru kadastra vērtība pārsniedz 30% no īpašuma zemes kadastra vērtības, vai kas pieder citam īpašniekam, vai kultūras pieminekļi; nekustamais īpašums neatrodas strīdā vai nav citādi apgrūtināts ar mantiska rakstura saistībām; tiek pārdots viss nekustamais īpašums.


Zemes fonds pirks īpašumus par cenām, kas nepārsniedz vidējās cenas tirgū līdzvērtīgai lauksaimniecības zemei attiecīgajā novadā un pagastā. Lai pārdotu zemi Latvijas zemes fondam, īpašniekam elektroniski būs jāiesniedz pieteikums, izmantojot pieteikuma veidlapas www.altum.lv/zemesfonds.


Zemes fonda pārvaldītājs visus saņemtos īpašuma pārdošanas pieteikumus izvērtēs līdz 30 darba dienu laikā, vēl 10 darba dienas paredzētas, lai vienotos par darījuma nosacījumiem un 10 dienas – vienošanās noslēgšanai.  Komisijas maksa par darījumu netiks iekasēta, tomēr klientam jārēķinās ar valsts noteiktajām izmaksām darījumos ar nekustamo īpašumu.


Arī informācija par pārdošanai pieejamo zemi un pieteikuma anketa būs pieejama mājas lapā www.altum.lv/zemesfonds. Ja pieteiksies vairāki potenciālie pircēji, priekšroka zemes iegādei tiks dota sekojošā secībā –  pēdējam zemes nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam, savukārt pārējos gadījumos tiks rīkota izsole potenciālo pircēju starpā, informēja Ina Alksne.


Nekonkurējot ar privātā tirgus dalībniekiem, Zemes fonds ekonomiski pamatotus darījumus slēgs gan ar fiziskām, gan juridiskām personām. Pārdot Zemes fondam lauksaimniecībā izmantojamo zemi var jebkurš zemes īpašnieks, savukārt nopirkt varēs fiziskas un juridiskas personas, ja tās atbildīs likumā Par zemes privatizāciju lauku apvidos definētajam kritērijiem, proti, galvenais kritērijs ir pircēja nodarbošanās  ar lauksaimniecisko ražošanu.


Nomāt īpašumu no Zemes fonda varēs gan fiziskas, gan juridiskas personas.  Nomas cenas būs atbilstošas vidējām nomas tirgus cenām atbilstošas kvalitātes lauksaimniecības zemei attiecīgā darījuma novadā un pagastā. Nomai pieejamie īpašumi būs pieejami mājas lapā www.altum.lv/zemesfonds. Tāpat iespējami zemes maiņas darījumi. Lauksaimniecības zemes īpašnieks, aizpildot maiņas darījuma pieteikuma veidlapu www.altum.lv/zemesfonds  varēs piedāvāt samainīt sev piederošu lauksaimniecības zemi pret kādu no Zemes fonda pārdošanai vai maiņai piedāvātajiem īpašumiem, ja tas īpašniekam atrodas ģeogrāfiski izdevīgāk nekā esošais īpašums. Zemes fonds izvērtēs maiņai piedāvāto īpašumu līdzīgi kā iegādes darījumiem, nosakot to atbilstību Zemes fonda mērķim, izvērtējot lietderību, efektivitāti un salīdzinot abu īpašumu cenas.


Jau ziņots, ka saskaņā ar Zemkopības ministrijas veikto pētījumu, Latvijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir aptuveni 2,3 milj. hektāri, no kuriem apstrādāti  tiek 1,56 milj. hektāru. Vairāk nekā 700 tūkst. hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir nekopta. Secināts, ka aptuveni puse no šīs nekoptās lauksaimniecībā izmatojamās zemes pie labvēlīgiem ekonomiskiem apstākļiem varētu tikt atgriezta lauksaimniecībā. Zemes fonda izveide ir viens no valsts instrumentiem, lai sekmētu, ka Latvijā lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiktu saglabāta un izmantota lauksaimniecības vajadzībām saglabāta ne mazāk kā 2 milj. hektāru apjomā, aktīvā lauksaimnieciskā ražošanā iesaistot aptuveni 0,4 milj. hektāru līdz šim aktīvi neizmantotās lauksaimniecības zemes.

 

Papildu informācija:
Kristīne Grauziņa
ALTUM Mārketinga daļas vadītāja
tālr. 67774161, 29488915
kristine.grauzina@altum.lv

  • Publicēts:
    18.06.2015