Sākts starptautisks inovatīvs projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā”

Sākts starptautisks inovatīvs projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā”

Baltijas valstīs, Somijā un Vācijā tiek īstenots starptautisks projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt), kura mērķis ir klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana. Apsaimniekošanas scenāriju demonstrēšana un ietekmes modelēšana tiks veikta ar mērķi samazināt zemes sektora (lauksaimniecība un mežsaimniecība) siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas un sniegt ieguldījumu ES kopīgo un nacionālo klimata mērķu sasniegšanā. Apsaimniekotas auglīgas organiskās augsnes ir viens no lielākajiem zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (turpmāk – ZIZIMM) sektora SEG emisiju avotiem mērenās klimata joslas reģionos Eiropā.

 

Organisko augšņu (kūdras un kūdrainās augsnes) platības ES teritorijā aizņem 34,5 milj. ha, kas ir 7% no ES kopējās platības. LIFE OrgBalt projekts ir vērsts uz izplatītāko organisko augšņu grupu – barības vielām bagātas, nosusinātas augsnes mērenajā klimata joslā, kuru platība ir aptuveni 21 milj. ha jeb 61% no organiskajām augsnēm ES valstīs.

 

Projektu LIFE OrgBalt īstenos līdz 2023. gada 31.augustam. Šajā laikā tiks: (1) uzlaboti SEG emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes aprēķinos izmantotie darbību dati un metodes (SEG emisiju faktori) auglīgo organisko augšņu apsaimniekošanas radīto SEG emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes novērtēšanai un prognozēšanai; (2) ierīkotas demonstrāciju teritorijas, identificējot un demonstrējot inovatīvus klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumus auglīgu organisko augšņu apsaimniekošanai lauksaimniecības un meža zemēs; (3) izstrādāti inovatīvi rīki (simulāciju modelis klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu sociāli ekonomiskās un klimata ietekmes modelēšanai) un zinātniski pamatoti priekšlikumi identificēto pasākumu ietveršanai lauksaimniecības, mežsaimniecības un klimata politikas plānošanas dokumentos.

 

Šā gada 29. janvārī notikusi pirmā projekta uzraudzības grupa, kurā piedalījās vairāku ministriju pārstāvji no projektā iesaistītajām valstīm. Uzraudzības grupa tika iepazīstināta ar projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī tika prezentēti jau pirmie projektā izstrādātie ziņojumi.


Projektu īsteno astoņi partneri no piecām dalībvalstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Vācijas. Projektā apvienojušies gan valsts pārvaldes institūcijas, gan zinātniski pētnieciskās, gan nevalstiskās organizācijas. Projekta vadošais partneris – Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" to īsteno sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Tartu Universitāti (Igaunija), Somijas Dabas resursu institūtu “Luke”, Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centru, biedrību "Baltijas krasti" (Latvija) un Michael Succow fondu (Vācija). 

 

Projektu “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” īsteno ar ES vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.
_____________________________
LIFE OrgBalt 
Projekta vadītāja 
Ieva Līcīte
ieva.licite@silava.lv
https://www.orgbalt.eu/

  • Publicēts:
    03.02.2020