Tiks veidota Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu izmantošanas un pārvaldības konsultatīvā padome

Lai veicinātu zivju resursu pārvaldīšanā iesaistīto valsts un pašvaldības iestāžu un ieinteresēto nevalstisko organizāciju sadarbību un nodrošinātu savstarpējas konsultācijas, valdība otrdien, 30.septembrī, pieņēma noteikumus „Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums”. Jaunie noteikumi paredz izveidot konsultatīvo padomi, kas nodrošinās visu ieinteresēto iestāžu un organizāciju komunikāciju, risinot aktuālos jautājumus, kas saistīti ar iekšējā un jūras piekrastes ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu un pārvaldību.

 

Šo noteikumu izpratnē ūdeņu resursi ir zivju resursi un to apdzīvotā ūdens ekosistēma, kā arī ūdens bioloģisko resursu daļa, kas cieši saistīta ar zivju barības resursiem, to nārsta un dzīvotņu nodrošinājumu, kā arī ūdens dabisko attīrīšanos, un šo ūdeņu pārvaldībai tiek pielietota integrēta pieeja.

 

Padomē darbosies Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” pārstāvji un četras ar zivju resursu izmantošanu un ūdens resursu apsaimniekošanu un aizsardzību saistītas interešu grupas. Padomes darbā ar padomdevēju tiesībām piedalīsies arī Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts vides dienesta un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvji.

 

Izveidotās tematiskās interešu grupas veicinās sabiedrības iesaistīšanos ūdeņu resursu apsaimniekošanas jautājumu risināšanā, kas saistīti ar zivju resursu ieguvi un kontroli, aizsardzību, to dzīvotņu saglabāšanu un atjaunošanu u.c., kā arī nodrošinās sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, tajā skaitā arī, izstrādājot ar minētajiem jautājumiem saistītus normatīvos aktus un politikas plānošanas dokumentus. Dalībai interešu grupās 30 dienu laikā pēc Zemkopības ministrijas paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un www.zm.gov.lv varēs pieteikties zivju resursu izmantošanā, ūdens resursu apsaimniekošanā un aizsardzībā iesaistītās nevalstiskās organizācijas.

 

Noteikumi „Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Papildu informācija par noteikumiem - MK mājaslapā.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    30.09.2014