Zināma ES fondu atbalsta administrēšanas kārtība jaunajā plānošanas periodā

Ir sagatavota un valdībā otrdien, 30.septembrī, apstiprināta kārtība, kādā tiks administrēts ES fondu atbalsta finansējums jaunajā, 2014.-2020.gada plānošanas periodā „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”, tādējādi nosakot nepieciešamo tiesisko regulējumu.

 

Noteikumi reglamentē ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus, ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu tiesības un pienākumus, uzraudzības komitejas darbības pamatnoteikumus un sastāvu, klientu un lauku reģistra veidošanas kārtību, finansējuma saņēmēju tiesības un pienākumus, pārbaužu kārtību, savstarpējās atbilstības kontroles sistēmā iesaistīto iestāžu pienākumus un neatbilstošo izdevumu administrēšanas pamatnoteikumus.

 

Atšķirībā no 2007.–2013.gada plānošanas perioda tiesiskā regulējuma, jaunā plānošanas perioda noteikumos ir vairākas jaunas prasības. Piemēram, Lauku atbalsta dienestam (LAD) tiks deleģētas tiesības līdz ar atbalsta pretendentu iesniegumu pārbaudēm, ja nepieciešams, veikt arī iesaistīto trešo personu administratīvās pārbaudes. Noteikumos minēti kritēriji, kas ir par pamatu LAD, identificējot atbalsta pretendentu kā grūtībās nonākušu uzņēmumu, kam atbalstu nepiešķir. Noteikumi nosaka arī kritērijus saistītiem uzņēmumiem. Noteikumos ir nosauktas iestādes, kuru pienākums būs nodrošināt LAD ar informāciju un pārbaudēm savas kompetences jomā.


Noteikumi „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Papildu informācija par noteikumiem - MK mājaslapā.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    30.09.2014