Administratīvais departaments

2012.gada 28.decembrī
Rīgā, Republikas laukumā 2

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
Administratīvā departamenta
reglaments

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas
2.punktu un 75.panta otro daļu

1. Zemkopības ministrijas (turpmāk – ministrija) Administratīvais departaments (turpmāk – departaments) ir valsts sekretāram pakļauta struktūrvienība, kas atbilstoši savai kompetencei atbild par tai uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi.

2. Departamenta darbības mērķis ir nodrošināt valsts budžeta līdzekļu un ES finansējuma efektīvu izmantošanu nozarē, realizējot publiskos iepirkumus, veicinot ministrijas un padotības iestāžu sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, attīstību un pieejamību, palielināt pakalpojumu sniegšanas procesa efektivitāti, mazinot administratīvo slogu un pakalpojuma sniegšanas izmaksas esošajiem un potenciālajiem klientiem un racionālu ministrijas valdījumā esošās administratīvās ēkas apsaimniekošanu, kā arī sekmēt ministrijas uzdevumu īstenošanu, nodrošinot nepārtrauktu ministrijas struktūrvienību administratīvo darbu.

3. Departamentu veido:
3.1. Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa;
3.2. Informācijas tehnoloģiju nodaļa;
3.3. Lietvedības nodaļa.

4. Departamenta funkcijas ir:
4.1. nodrošināt vienotas politikas un uzraudzības ieviešanu, kā arī nozarei atbilstošu dokumentu izstrādi padotībā esošajām budžeta iestādēm un atvasinātajām publiskajām personām (turpmāk – iestādes) attiecībā uz lietvedības, informācijas tehnoloģiju un publisko iepirkumu jomu;
4.2. sekmēt ministrijas uzdevumu īstenošanu, nodrošinot nepārtrauktu ministrijas struktūrvienību administratīvo darbu, nodrošināt ministrijas darbinieku darbavietu iekārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un darba specifikai, kā arī nodrošināt ministrijas ierēdņus un darbiniekus ar autotransporta pakalpojumiem dienesta pienākumu veikšanai;
4.3. nodrošināt publisko iepirkumu veikšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, sagatavot iepirkuma rezultātā noslēdzamos līgumus un uzraudzīt to izpildi;
4.4. sekmēt ministrijas mērķu sasniegšanu ar integrētās vadības sistēmas un klientorientētas pakalpojumu sniegšanas sistēmas palīdzību;
4.5. izstrādāt un aktualizēt ministrijas informācijas sistēmu drošības noteikumus un citus normatīvos aktus informācijas tehnoloģiju drošības jomā, kā arī apzināt un analizēt ministrijas struktūrvienību vajadzības un prasības informācijas tehnoloģiju jomā, tostarp administrēt un tehniski apkalpot ministrijas serverus, datorus un printerus, kā arī veikt informācijas sistēmu lietotāju uzraudzību un administrēšanu;
4.6. risināt sadarbības jautājumus ar ministrijas padotībā esošajām iestādēm, citām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm un ārzemju institūcijām datu apmaiņas un informācijas sistēmu lietošanas jautājumos;
4.7. nodrošināt informācijas publicēšanu ministrijas tīmekļa vietnē;
4.8. atbilstoši savai kompetencei kontrolēt ministrijas administratīvās ēkas apsaimniekotāja darbību attiecībā uz ēkas apsaimniekošanu un ugunsdrošības prasību izpildi ēkā;
4.9. nodrošināt dokumentu apriti ministrijā, ar valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām;
4.10. kontrolēt dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
4.11. pildīt arhīva funkciju;
4.12. organizēt sevišķās lietvedības darbu;
4.13. konsultēt ministrijas struktūrvienības lietvedības jautājumos.

5. Departamenta uzdevumi ir:
5.1. izstrādāt un izpildīt ikgadējo departamenta darba plānu;
5.2. sagatavot atbildes uz ministriju, citu institūciju un fizisko un juridisko personu vēstulēm, iesniegumiem vai sūdzībām par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem;
5.3. sagatavot informāciju par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem publicēšanai ministrijas tīmekļa vietnē un citiem informācijas pieprasītājiem;
5.4. sagatavot informāciju ministrijas publiskajam gada pārskatam atbilstoši departamentā rīcībā esošajai informācijai un kompetencei;
5.5. sadarboties ar Finanšu ministriju, Valsts kasi, Valsts zemes dienestu un citām institūcijām par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem;
5.6. pārstāvēt ministrijas intereses citās valsts pārvaldes institūcijās atbilstoši departamenta kompetencei;
5.7. sagatavot atzinumus par attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektiem atbilstoši departamenta kompetencei;
5.8. sniegt priekšlikumus ministrijas darbības stratēģijas izstrādei par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem;
5.9. atbilstoši departamenta kompetencei uzturēt kontaktus un sadarboties ar Eiropas Komisijas un citu starptautisko institūciju pārstāvjiem un ekspertiem, kā arī valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem Eiropas Savienības Informācijas sistēmu vadības un Pakalpojumu direktīvas jautājumos;
5.10. koordinēt un pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas darba grupās par publisko iepirkumu pasūtītāja vajadzībām, ES Informācijas sistēmu vadību un Pakalpojumu direktīvas ieviešanu, kā arī nodrošināt informācijas apriti par pieņemtajiem lēmumiem ES instancēs.

6. Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas galvenie uzdevumi ir:
6.1. īstenot ministrijas uzdevumus atbilstoši savai kompetencei, arī sadarbībā ar citām valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, uzņēmējiem un sabiedriskām organizācijām;
6.2. izvērtēt padotības iestāžu papildu finanšu līdzekļu pieprasījumus par nodaļas kompetencē esošo pakalpojumu iegādēm (piemēram, licencēšanas jautājumi un nodrošinājums ar autotransportu) un sniegt priekšlikumus publiskā iepirkuma procedūru organizēšanai;
6.3. apkopot ministrijas struktūrvienību pieprasījumus un izvērtēt to pieprasīšanas nepieciešamību, kā arī apkopot informāciju par padotības iestāžu administratīvā darba nodrošināšanai nepieciešamajiem resursiem, veikt finanšu līdzekļu izlietojuma analīzi atbilstoši plānotajiem izdevumiem un sagatavot priekšlikumus par finanšu līdzekļu apgūšanu, tos centralizējot un pārdalot starp budžeta programmām atbilstoši izvirzītajām nozares prioritātēm;
6.4. koordinēt materiālo resursu iegādi ministrijas administratīvo funkciju nodrošināšanai un veikt pirkumus ministrijas struktūrvienību vajadzībām atbilstoši publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar ministrijā noteikto kārtību;
6.5. koordinēt ministrijas pārziņā esošās apspriežu telpas darbinieku sanāksmju nodrošināšanai;
6.6. nodrošināt un aktualizēt ministrijas ierēdņu un darbinieku kontaktinformācijas datubāzi;
6.7. savas kompetences jomā piedalīties ministrijas izveidotajās darba grupās un komisijās, kurās tiek risināti jautājumi par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējamiem projektiem, kā arī sniegt priekšlikumus par finanšu resursu izlietošanas kontroles mehānismu pilnveidošanu;
6.8. organizēt un veikt iepirkumus atbilstoši publisko iepirkumu reglamentējošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, kontrolēt specifikāciju kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī sniegt priekšlikumus to uzlabošanai, sagatavot iepirkuma procedūras dokumentus, protokolēt iepirkuma gaitu un nodrošināt iepirkuma procedūras norisi, sagatavot un saskaņot publisko iepirkumu līgumus, kontrolēt to atbilstību iepirkumu procedūru dokumentiem un Iepirkumu komisijas lēmumiem, kā arī, ja nepieciešams, veikt centralizētos iepirkumus padotības iestāžu vajadzībām, tostarp iepirkumiem, kas tiek finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu finanšu resursiem;
6.9. pildīt Publisko iepirkumu likumā noteiktās Iepirkumu komisijas pienākumus, tostarp pieņemt lēmumus, piešķirt iepirkuma identifikācijas numurus ministrijas iepirkumiem, uzskaitīt iepirkuma protokolus un tos nodot glabāšanā ministrijas arhīvā;
6.10. apkopot un sagatavot statistisko informāciju par iepirkumiem ministrijā un iesniegt pārskatus LR Iepirkumu uzraudzības birojam un ministrijas vadībai pēc tās pieprasījuma;
6.11. nodrošināt informācijas par iepirkumiem pieejamību sabiedrībai, to publicējot www.zm.gov.lv, ciktāl to pieprasa un pieļauj normatīvie akti;
6.12. pārstāvēt ministriju LR Iepirkumu uzraudzības birojā;
6.13. uzturēt iepirkumu datubāzi saistībā ar kvalitātes vadības sistēmu, to pastāvīgi aktualizēt un pilnveidot;
6.14. izskatīt juridisko vai fizisko personu iesniegumus un sagatavot atbildes un atzinumus par iepirkumu procedūru tiesiskumu un to organizēšanas un veikšanas likumību;
6.15. sniegt metodisku palīdzību publisko iepirkumu procedūru organizēšanā ministrijas padotībā un pārraudzībā esošajām iestādēm un kapitālsabiedrībām;
6.16. sniegt nepieciešamos skaidrojumus un informāciju ministrijas struktūrvienībām par veiktajām iepirkuma procedūrām, kā arī, ja nepieciešams, par tiesās izskatāmajām lietām, kas saistītas ar iepirkuma jomu;
6.17. sagatavot iekšējos normatīvos aktus iepirkumu procedūru organizēšanai un veikšanai;
6.18. sadarboties ar ministrijas struktūrvienībām un Latvijas un Eiropas Savienības institūcijām investīciju un ārvalstu tehniskās palīdzības jautājumos;
6.19. savas kompetences jomā piedalīties iepirkuma līgumprojektu sagatavošanā un kontrolēt nodaļas atbildībā noteikto noslēgto līgumu izpildi, kā arī izvērtēt citu ministrijas struktūrvienību sagatavotos publisko iepirkumu līgumu projektus;
6.20. uzraudzīt preču piegādātāju un pakalpojuma sniedzēju saistību izpildi gadījumos, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem netiek slēgti publisko būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumi;
6.21. savas kompetences jomā pārstāvēt ministrijas intereses attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām par noslēgto publisko iepirkuma līgumu izpildi;
6.22. izvērtēt un sniegt priekšlikumus ministrijas vadībai par administratīvās ēkas apsaimniekošanas tāmes izdevumu pozīcijām;
6.23. sadarboties ar ministrijas administratīvās ēkas apsaimniekotāju, tostarp attiecībā uz ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību izpildes kontroli ēkā;
6.24. organizēt darba vides sakārtošanu atbilstoši darba aizsardzības speciālista ieteikumiem no ministrijai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem;
6.25. sadarboties ar ēkas apsaimniekotāju par drošības un apsardzes nodrošināšanu;
6.26. nodrošināt ministrijas darbinieku darbavietu labiekārtošanu un nepieciešamā inventāra iegādi un uzstādīšanu;
6.27. sniegt informāciju par iegādātajiem pamatlīdzekļiem un mazvērtīgo inventāru, kā arī piedalīties inventarizācijas nodrošināšanā katra pārskata gada beigās pirms ministrijas gada pārskata sastādīšanas;
6.28. sagatavot aktus par saņemto materiālo vērtību un mazvērtīgā inventāra norakstīšanu un iesniegt ministrijas valsts sekretāram apstiprināšanai;
6.29. nodrošināt ar autotransporta pakalpojumiem ministrijas ierēdņus un darbiniekus dienesta pienākumu veikšanai;
6.30. nodrošināt ministrijas dienesta automobiļu ekspluatācijas atbilstību ceļu satiksmes noteikumiem un noslēgto nomas līgumu nosacījumiem attiecībā uz automašīnas tehnisko stāvokli no ministrijai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem;
6.31. veikt precīzu ministrijas dienesta automobiļu nobraukuma uzskaiti un atspoguļošanu ceļazīmēs;
6.32. uzskaitīt degvielas izlietojumu.

7. Informācijas tehnoloģiju nodaļas galvenie uzdevumi ir:
7.1. koordinēt ministrijas struktūrvienību un padotības iestāžu darbību vienas pieturas aģentūras principu ieviešanā;
7.2. nodrošināt dalību koncepcijas „Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū noteiktajām prasībām” īstenošanā;
7.3. sniegt metodisku palīdzību ministrijas padotības iestādēm klientu apkalpošanas standartu piemērošanas vadlīniju izstrādāšanā un klientu apmierinātības pētījumu veikšanā un analīzē;
7.4. sagatavot un pilnveidot iekšējos normatīvos aktus, kas saistīti ar vienas pieturas aģentūras principu ieviešanu, pilnveidošanu, kontroli un uzraudzību;
7.5. plānot un organizēt ministrijas pārziņā esošās informāciju tehnoloģiju (turpmāk – IT) infrastruktūras drošības pārvaldību un attīstību;
7.6. izstrādāt nozarei vienotu informācijas sistēmu drošības politiku, tajā nosakot būtiskākos informācijas sistēmu darbības nodrošināšanas un informācijas aizsardzības aspektus;
7.7. pildīt ministrijas IT drošības pārvaldības funkcijas;
7.8. izstrādāt ar IT saistītos dokumentus un uzraudzīt to izpildi;
7.9. sniegt metodisku palīdzību ministrijas struktūrvienībām par informācijas resursu klasifikāciju, ievērojot ministrijā noteikto drošības politiku;
7.10. nodrošināt personas datu saturošu sistēmu reģistra uzturēšanu un reģistrēšanu Datu valsts inspekcijā;
7.11. pārstāvēt ministriju Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT otrā līmeņa speciālistu darba grupā;
7.12. veikt ministrijas pārziņā esošo informācijas sistēmu drošības incidentu analīzi, informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu risku analīzi;
7.13. nepārtraukti uzraudzīt un kontrolēt IT fizisko un loģisko aizsardzību;
7.14. veidot un glabāt datubāzes kopijas;
7.15. organizēt ministrijas personāla apmācību IT drošības jautājumos;
7.16. nodrošināt vienota informācijas sistēmu lietotāju autentifikācijas modeļa izveidi un darbību;
7.17. nodrošināt valsts noslēpuma, NATO klasificētas informācijas aizsardzības drošības prasību ievērošanas kontroli un aizsardzību elektroniskajā vidē;
7.18. plānot un vadīt ministrijas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstību un projektus, kā arī ieviest informācijas tehnoloģijas;
7.19. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt savstarpēju datu apmaiņu ar pašvaldību un valsts institūciju datubāzēm;
7.20. uzraudzīt datortīklu ierīkošanu un nodrošināt to uzturēšanu;
7.21. veikt serveru, datoru un attiecīgo programmatūru apkopi;
7.22. ieviest, uzturēt, kontrolēt un pilnveidot ministrijā lietoto programmnodrošinājumu;
7.23. vadīt ministrijas datortehnikas un biroja tehnikas izmantošanu, nepieciešamības gadījumā koordinēt jaunas datortehnikas iegādāti ministrijas vajadzībām;
7.24. konsultēt ministrijas darbiniekus datortehnikas un informācijas sistēmu lietošanā;
7.25. piedalīties ministrijas rīkotajos iepirkumos, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju ieviešanu, izstrādi un pārraudzību;
7.26. sekot jaunāko tehnoloģiju attīstībai un izstrādei informātikas nozarē valstī un pasaulē un sniegt priekšlikumus tās ieviešanai un īstenošanai ministrijas informācijas apstrādē;
7.27. konsultēt un sniegt praktisku palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem;
7.28. sniegt konsultācijas informācijas sistēmu infrastruktūras prasību specifikācijas un citas dokumentācijas izstrādē;
7.29. saskaņā ar e-pārvaldes koncepcijas pamatnostādnēm u.c. valdības programmām informāciju tehnoloģiju jomā izstrādāt pasākumu plānu un nodrošināt plānoto pasākumu īstenošanu no ikgadējā budžetā paredzētajiem līdzekļiem;
7.30. papildināt un aktualizēt informāciju par pakalpojumiem publisko pakalpojumu katalogā (PPK) vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu virtuālajā kontaktpunktā www.latvija.lv sadarbībā ar Vides un reģionālās attīstības ministriju, Vides un reģionālo attīstības aģentūru un ministrijas pakļautības iestādēm;
7.31. pildīt nodaļas pārziņā esošo Eiropas Savienības IT sistēmu (IMI, ISAMM u.c.) administratora funkcijas;
7.32. sniegt tehnisku atbalstu integrētās vadības sistēmas (IVS) elektroniskās versijas uzturēšanā;
7.33. uzturēt ministrijas elektronisko dokumentu sistēmu (ERDMS), kā arī plānot, pilnveidot un uzturēt ministrijas un resora elektronisko dokumentu vadības sistēmu (turpmāk – DVS) un resursu vadības sistēmu (RVS);
7.34. nodrošināt ministrijas elektronisko dokumentu aprites sistēmas darbību atbilstoši ministrijā noteiktajām lietvedības prasībām;
7.35. vadīt un pārraudzīt ministrijā un padotības iestādēs Eiropas Savienības informācijas sistēmu SFC2007-2013 (Eiropas Kopienas fondu pārvaldības sistēma 2007.-2013.gadam), SARI („State Aid Reporting Interactive” – Valsts atbalsta paziņojumu sistēma), SANI („State Aid Notification Interactive” – Valsts atbalsta notifikāciju sistēma) un Eiropas krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) uzturētās Krāpšanas novēršanas informācijas sistēma (AFIS)) lietošanu, nodrošinot lokālā administratora funkcijas un veikt lietotāju pārvaldību;
7.36. pildīt SARI („State Aid Reporting Interactive” – Valsts atbalsta paziņojumu sistēma), SANI („State Aid Notification Interactive” – Valsts atbalsta notifikāciju sistēma) un Eiropas krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) uzturētās Krāpšanas novēršanas informācijas sistēma (AFIS)) kontaktpunkta funkciju;
7.37. pildīt Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas (ISAMM) lokālā administratora funkcijas, tostarp veikt lokālo lietotāju (Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Valsts ieņēmumu dienests Galvenā muitas pārvalde, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts aģentūra Lauksaimniecības datu centrs, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts) apmācības;
7.38. veikt ministrijas mājaslapas ierobežotu tiesību administratoru pārraudzību un to darbības uzraudzību, risināt ar mājaslapas tehnisko administrēšanu saistītos jautājumus un kontrolēt ministrijas un padotībā esošo institūciju mājaslapu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
7.39. atjaunot informāciju ministrijas mājaslapā, tostarp publicēt un rediģēt Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ieviešanai nepieciešamo informāciju;
7.40. izstrādāt un ieviest zemkopības nozares portālu.

8. Lietvedības nodaļas galvenie uzdevumi ir:
8.1. reģistrēt ministrijā saņemtos un sagatavotos dokumentus, nodrošināt to apriti un saglabāšanu, izmantojot DVS funkcionalitāti;
8.2. kontrolēt dokumentu uzdevumu izpildi, izveidojot publiskos pārskatus DVS;
8.3. nodrošināt dokumentu apriti Valsts kancelejas dokumentu elektroniskās aprites un uzdevumu kontroles sistēmā "DAUKS";
8.4. nodrošināt dokumentu apriti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv);
8.5. sagatavot lietvedību reglamentējošus iekšējos normatīvos aktus;
8.6. nodrošināt līgumu, nodošanas un pieņemšanas aktu, kā arī rēķinu reģistrēšanu un apriti;
8.7. veikt ministrijā sagatavoto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas pārbaudi pirms reģistrācijas, kā arī nodrošināt ministrijas izstrādāto politikas dokumentu, tiesību aktu projektu un tiem pievienoto dokumentu tehniskās noformēšanas pārbaudi;
8.8. veikt ministrijas arhīva fondu uzskaiti, lietu aprakstīšanu, saglabāšanu un izmantošanu;
8.9. izstrādāt ministrijas lietu nomenklatūru;
8.10. nodrošināt ierobežotas pieejamības, tostarp dienesta vajadzībām, dokumentu reģistrāciju, apstrādi, apriti un saglabāšanu;
8.11. nodrošināt dokumentu dienesta vajadzībām apstrādi ar programmu Chiasmus;
8.12. veikt darbu ar valsts noslēpuma objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju, tās apstrādi, apriti un saglabāšanu.

9. Departaments veic informācijas apmaiņu ar pārējām ministrijas struktūrvienībām, kā arī nodrošina saskaņotu uzdevumu izpildi un sniedz konsultācijas.

10. Departaments, īstenojot savus uzdevumus, sadarbojas ar ministrijas struktūrvienībām, Eiropas Komisijas pārstāvjiem, citu starptautisko institūciju pārstāvjiem un ekspertiem, Saeimas komisijām, kā arī ministrijas padotībā esošajām institūcijām, kapitālsabiedrībām un citām valsts un pašvaldību institūcijām.

11. Departaments ir atbildīgs par tam uzdoto funkciju un uzdevumu izpildi.

12. Departamentu vada direktors, kas ir valsts civildienesta ierēdnis un ir tieši pakļauts ministrijas valsts sekretāram.

13. Departamenta direktora amata pienākumus, tiesības, nepieciešamo izglītību, profesionālās pieredzes kritērijus, amata pildīšanai nepieciešamo sadarbību un atbildību par darba norisi un rezultātiem nosaka valsts sekretārs, apstiprinot amata aprakstu.

14. Departamenta direktoram ir tiesības pārstāvēt ministriju atbilstoši savai kompetencei citās ministrijās un valsts pārvaldes institūcijās, Saeimā un tās komisijās, pašvaldībās, nevalstiskajās organizācijās, starptautiskajās organizācijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, ārvalstu ekspertiem.

15. Departamenta direktoram ir vietnieks, kas ir valsts civildienesta ierēdnis un attiecīgi vada Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu.

16. Departamenta direktora vietnieks, kas vada departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu, koordinē Informācijas tehnoloģiju nodaļas darbu, nodrošinot ministrijas datortehnikas un biroja tehnikas nepārtrauktu darbu un nepieciešamības gadījumā organizējot nepieciešamos publisko iepirkumus.

17. Departamenta direktora prombūtnē viņa pienākumus pilda departamenta direktora vietnieks saskaņā ar valsts sekretāra rīkojumu par amatpersonu aizvietošanu.

18. Departamenta direktora vietnieka un nodaļu vadītāju kompetence noteikta ierēdņa amata aprakstā, ko izstrādā departamenta direktors, saskaņojot ar Juridiskā departamenta Personāla nodaļu, un apstiprina valsts sekretārs.

19. Departamenta direktora vietnieks un nodaļas vadītāji koordinē, vada un organizē savu nodaļu darbinieku darbu un atbild par doto uzdevumu izpildi noteiktajā kārtībā un termiņos.

20. Departamenta direktora vietnieka un nodaļas vadītāja prombūtnē viņa pienākumus pilda attiecīgās nodaļas vadītāja vietnieks.

21. Departamenta ierēdņu amatu aprakstus un darbinieku pienākumu aprakstus izstrādā departamenta direktora vietnieks un nodaļu vadītāji, saskaņo tos ar departamenta direktoru un Juridiskā departamenta Personāla nodaļas atbildīgo amatpersonu un iesniedz apstiprināšanai valsts sekretāram.

22. Departamenta korespondences saņemšanu, tās apriti starp departamenta amatpersonām, departamentā sagatavoto dokumentu iesniegšanu parakstīšanai augstākai amatpersonai, reģistrāciju ministrijas dokumentu vadības sistēmā (DVS), departamenta eksemplāra ievietošanu mapēs saskaņā ar lietu nomenklatūru, departamenta dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvā, dokumentu pavairošanu, iknedēļas darba plāna tehnisko nodrošinājumu veic Informācijas tehnoloģiju nodaļas referents.

23. Jautājumus par departamenta darbinieku nodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem kārto Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas referents.

24. Departamenta sanāksmes par profesionāliem, organizatoriskiem jautājumiem, problēmām, uzdevumiem un to izpildes gaitu notiek katras nedēļas pēdējā darba dienā.

25. Reglaments stājas spēkā 2013.gada 2.janvārī.

Valsts sekretāre D.Lucaua