Atbalsta samazinājumi par SA neievērošanu

Kā tiek rēķināts SA atbalsta samazinājums?

Ja tiek konstatēts, ka lauksaimnieks nav ievērojis OAP vai LLVN, tam tiks piemērots atbalsta daļējs vai pilnīgs samazinājums.

Ikvienu pārkāpumu vērtē pēc četriem pamatkritērijiem – aprēķinot samazinājumus vai summas, kas netiks piešķirtas, ņem vērā konstatētās neatbilstības nopietnību, apjomu, pastāvīgumu un atkārtošanos.

Konstatētais pārkāpums Atbalsta samazinājums, %
Maznozīmīgs pārkāpums Brīdinājums un ja pārkāpums novērsts – 0%
Konstatēta prasību neizpilde Pēc izvērtējuma - 1%, 3% vai 5%

Atkārtoti konstatēts pārkāpums

Atkārtotās konstatētās neatbilstības procentuālais samazinājums 1%, 3%, vai 5% x 3
Tīšs pārkāpums 20% līdz 100%

Par savstarpējās atbilstības prasību neievērošanu pirmajā gadā tiek piemērotas sankcijas samazinot atbalsta maksājumus 1 – 5% apmērā.

Savukārt trīs gadu laikā, atkārtoti (vairāk nekā vienu reizi) konstatējot lauksaimnieka nolaidības dēļ neievērotu to pašu prasību, piemēro samazinājumu līdz 15%. Ja ir sasniegti maksimālie 15 %, tad LAD informē attiecīgo lauksaimnieku, ka gadījumā, ja to pašu neatbilstību konstatēs vēlreiz, tad prasības neievērošanu uzskatīs par tīšu pārkāpumu un maksājums var tikt samazināts pat par 100%.

Vispārīgā gadījumā par tīšu pārkāpumu uzskata tādu pārkāpumu, kurš rada apdraudējumu sabiedrības vai dzīvnieku veselībai un kura dēļ trešajām personām rodas finansiāli zaudējumi vai papildu izmaksas, lai novērstu pārkāpuma sekas.