Budžeta un finanšu departamenta reglaments

2020.gada 28.aprīlī

Rīgā, Republikas laukumā 2

 

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas

Budžeta un finanšu departamenta

reglaments 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 

1.punktu, 75.panta otro daļu

 

1. Zemkopības ministrijas (turpmāk – ministrija) Budžeta un finanšu departaments (turpmāk – departaments) ir valsts sekretāram pakļauta struktūrvienība, kas atbilstoši savai kompetencei atbild par tai uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi. 

 

2. Departamenta darbības mērķis ir nodrošināt efektīvu un pārskatāmu valsts budžeta līdzekļu un Eiropas Savienības finansējuma plānošanu un izlietojumu nozarē un racionālu ministrijas valdījumā un tās padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma izmantošanu un uzskaiti, kā arī sekmēt ministrijas uzdevumu īstenošanu.

 

3. Departamentu veido:

3.1. Budžeta plānošanas un finansēšanas nodaļa;

3.2. Finanšu kontroles un pārskatu nodaļa;

3.3. Eiropas Savienības fondu finanšu vadības nodaļa;

3.4. Valsts īpašuma nodaļa.

 

4. Departamenta funkcijas ir:

4.1. nodrošināt vienotas finanšu politikas un uzraudzības ieviešanu un nozarei atbilstošu dokumentu izstrādi budžeta un finanšu vadības jomā padotībā esošajām budžeta iestādēm un atvasinātajām publiskajām personām (turpmāk – iestādes);

4.2. sagatavot resora konsolidēto budžeta pieprasījumu un iesniegt to Finanšu ministrijā SAP („Systemanalyse und Programmentwicklung”) sistēmā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.3. pieprasīt finanšu līdzekļus lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas nozarei atbilstoši valdības deklarācijas uzdevumiem un ministrijas darbības stratēģijā noteiktajiem darbības virzieniem un apstiprinātajām prioritātēm;

4.4. kontrolēt valsts budžeta līdzekļu izlietojuma lietderību un atbilstību paredzētajiem mērķiem ministrijā un tās padotībā esošajās  budžeta iestādēs;

4.5. ieviest vienotu grāmatvedības politiku un izstrādāt nozarei atbilstošus dokumentus, kā arī uzraudzīt to ieviešanu iestādēs;

4.6. sagatavot resora konsolidētos finanšu pārskatus un iesniegt tos Valsts kases e-pārskatu sistēmā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.7. pildīt grāmatvedības funkciju ministrijā kā atsevišķā iestādē; 

4.8. nodrošināt vienotas politikas īstenošanu resorā nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā;

4.9. nodrošināt valsts mantas atsavināšanas procesu ministrijā; 

4.10. koordinēt ministrijas turējumā esošo valsts kapitāla daļu pārvaldību;

4.11. nodrošināt efektīvas Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu administrēšanas sistēmas izveidi un darbību, kā arī koordinēt un nodrošināt Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu plānošanu budžetā un kontrolēt to izlietojumu; 

4.12. nodrošināt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda izdevumu sertificēšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 noteiktajām Sertifikācijas iestādes funkcijām;

4.13. nodrošināt Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) Nr.908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību noteiktās Kompetentās iestādes funkcijas.

 

5. Departamenta uzdevumi ir:

5.1. izstrādāt un izpildīt ikgadējo departamenta darba plānu;

5.2. sagatavot informāciju par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem publicēšanai ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī sniegšanai citiem informācijas pieprasītājiem;

5.3. sagatavot informāciju ministrijas publiskajam gada pārskatam atbilstoši departamenta rīcībā esošajai informācijai un kompetencei; 

5.4. sagatavot atbildes uz ministriju, citu valsts un pašvaldību institūciju, kā arī iedzīvotāju vēstulēm, iesniegumiem vai sūdzībām par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem;

5.5. sadarboties ar Finanšu ministriju, Valsts kasi, Valsts zemes dienestu un citām institūcijām par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem;

5.6. pārstāvēt ministriju citās valsts pārvaldes institūcijās atbilstoši departamenta kompetencei;

5.7. sagatavot atzinumus par attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektiem atbilstoši departamenta kompetencei;

5.8. sagatavot viedokli par citu ministriju izstrādātajām pozīcijām un instrukcijām atbilstoši departamenta kompetencei;

5.9. sniegt priekšlikumus ministrijas darbības stratēģijas izstrādei par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem; 

5.10. atbilstoši departamenta kompetencei uzturēt kontaktus un sadarboties ar Eiropas Komisijas un citu starptautisko institūciju pārstāvjiem un ekspertiem, kā arī valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem Eiropas Savienības maksājumu finanšu vadības jautājumos;

5.11. koordinēt un pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienības Padomes finanšu jomas darba grupās un Eiropas Komisijas Lauksaimniecības fondu komitejā, kā arī nodrošināt informācijas apriti par pieņemtajiem lēmumiem Eiropas Savienības instancēs par lauksaimniecības un zivsaimniecības fondu finansēšanas jautājumiem.

 

6. Budžeta plānošanas un finansēšanas nodaļas galvenie uzdevumi ir:

6.1. īstenot politiku budžeta un finanšu vadības jomā ministrijas padotībā esošajām iestādēm un atvasinātajām publiskajām personām;

6.2. izstrādāt un apstiprināt budžeta plānošanas un finansēšanas jomā nozares specifikai atbilstošu vienotu budžeta plānošanas un finansēšanas kārtību un citus metodiskos norādījumus un finanšu vadības procedūras;

6.3. nodrošināt vienotu principu ievērošanu ministrijas padotībā esošajām iestādēm un atvasinātajām publiskajām personām budžeta vadības jomā;

6.4. sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumu projektiem finanšu vadības jomā; 

6.5. koordinēt ministrijas valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu un no valsts budžeta finansēto institūciju finanšu plānošanas dokumentu izstrādi un budžeta pārskatu sagatavošanu atbilstoši ikgadējam likumam par valsts budžetu;

6.6. nodrošināt budžeta programmu un apakšprogrammu finansiālo vadību un atbilstību nozares mērķiem;

6.7. kontrolēt ministrijas amatpersonu sagatavoto un Ministru kabinetā iesniedzamo tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu projektu finansiālo pamatotību;

6.8. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu finansēšanas plānu un valsts budžeta tāmju izstrādi sadalījumā pa programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

6.9. sagatavot finansēšanas plānu kopsavilkumus pa programmām, apakšprogrammām un ministriju kopumā, ievērojot Finanšu ministrijas un Valsts kases metodiskos norādījumus, kā arī iesniegt tos Valsts kasē;

6.10. sagatavot valsts budžeta tāmju kopsavilkumus pa programmām, apakšprogrammām un ministriju, ievērojot Finanšu ministrijas un Valsts kases metodiskos norādījumus, kā arī iesniegt tos Finanšu ministrijā;

6.11. izstrādāt ministrijas kārtējā gada budžetu un tā paskaidrojumu atbilstoši vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem sadalījumā pa ministrijas valsts budžeta programmām, apakšprogrammām, iestādēm un pasākumiem atbilstoši valdības noteiktajiem vidēja termiņa mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem;

6.12. sniegt ministrijas padotības iestādēm metodisku palīdzību jautājumos, kas saistīti ar budžeta izstrādi un izpildi;

6.13. sagatavot informāciju ministrijas pamatbudžeta “bāzes izdevumu” kontrolskaitļu noteikšanai; 

6.14. sadalīt finanšu resursus atbilstoši ikgadējā likumā par valsts budžetu apstiprinātajām valsts budžeta programmām un apakšprogrammām, kā arī iestādēm un pasākumiem;

6.15. analizēt un izvērtēt ministrijas struktūrvienību un padotības iestāžu pieprasījumus valsts budžeta projektam par līdzekļu nepieciešamību uzturēšanas izdevumu finansēšanai, kā arī atbilstību ministrijas apstiprinātajai nozares stratēģijai (pa programmām, apakšprogrammām, resorā);

6.16. ietvert valdības apstiprināto prioritāro pasākumu izdevumus ikgadējā ministrijas budžeta projektā sadalījumā pa programmām, apakšprogrammām un atbilstoši ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām;

6.17. sagatavot priekšlikumus grozījumiem ikgadējā likumā par valsts budžetu;

6.18. iekļaut ikgadējā ministrijas budžeta projektā valdības apstiprinātos prioritāros pasākumus, kas atbilst ministrijas darbības stratēģijai, analizēt iesniegtos priekšlikumus un sagatavot priekšlikumus par papildu finanšu līdzekļu nepieciešamību;

6.19. piedalīties ministrijas darbības stratēģijas izstrādē par jautājumiem, kas skar budžeta un finanšu vadību, ievērojot finanšu vadības aspektus un valsts budžeta programmu pārskatīšanu stratēģiskās plānošanas procesā;

6.20. veikt ministrijas budžeta programmu analīzi un pārskatīšanu stratēģiskās plānošanas gaitā;

6.21. analizēt iesniegtos priekšlikumus un sagatavot priekšlikumus par papildu finanšu līdzekļu nepieciešamību lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības nozarei atbilstoši valdības deklarācijas uzdevumiem un ministrijas darbības stratēģijā apstiprinātajām prioritātēm;

6.22. analizēt pieejamo resursu apmēru, plānojot jaunas programmas un apakšprogrammas, kā arī apsverot visus alternatīvos variantus un iespējas pārskatīt jau esošās programmas;

6.23. sagatavot pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām (apakšprogrammām) un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem iesniegšanai Finanšu ministrijai;

6.24. nodrošināt budžeta programmu un apakšprogrammu finansiālo vadību atbilstoši ikgadējam likumam par valsts budžetu;

6.25. nodrošināt budžeta programmu un apakšprogrammu finansiālo kontroli ikgadējā likumā par valsts budžetu apstiprinātajā izdevumu struktūrā, kā arī kontrolēt valsts budžeta līdzekļu izlietojuma lietderību un atbilstību paredzētajiem mērķiem;

6.26. analizēt un izvērtēt pieprasījumus par prioritāro pasākumu valsts budžeta izdevumiem ministrijas resorā, novērtējot izdevumu lietderību un to atbilstību prioritārajiem pasākumiem;

6.27. analizēt, izvērtēt un sagatavot ministrijas budžeta programmu, apakšprogrammu un resora valsts budžeta līdzekļu izlietojuma pārskatu (uz 6., 9. un 12. mēnešiem) un paskaidrojumus par līdzekļu atlikumiem kontos un iesniegt Finanšu ministrijā;

6.28. analizēt un izvērtēt iesniegtos pieprasījumus valsts budžeta projektam par līdzekļu nepieciešamību uzturēšanas izdevumu finansēšanai sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, salīdzinot tos vidējā termiņā (trīs gadi);

6.29. analizēt un izvērtēt valsts budžeta tāmes, salīdzinot tās vidējā termiņā.

 

7. Finanšu kontroles un pārskatu nodaļas galvenie uzdevumi ir:

7.1. izstrādāt un apstiprināt grāmatvedības jomā nozares specifikai atbilstošu vienotu grāmatvedības uzskaites kārtību un citus metodiskos norādījumus un grāmatvedības procedūras;

7.2. metodiski vadīt un sniegt konsultācijas padotībā esošo iestāžu finanšu vai grāmatvedības vadītājiem par grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas jautājumiem;

7.3. administrēt vienotos grāmatvedības uzskaites procesus sistēmā (programmā) ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, uzraugot vienotās uzskaites politikas un uzskaites principu piemērošanu iestāžu grāmatvedībā;

7.4. pārbaudīt padotībā esošo iestāžu (atvasināto publisko personu) sagatavotos mēneša finanšu pārskatus un sagatavot ministrijas konsolidētos mēneša pārskatus iesniegšanai Valsts kases e-pārskatu sistēmā;

7.5. pārbaudīt padotībā esošo iestāžu sagatavotos ceturkšņa finanšu pārskatus un sagatavot ministrijas konsolidētos ceturkšņa pārskatus iesniegšanai Valsts kases e-pārskatu sistēmā;

7.6. vadīt gada pārskata sagatavošanu ministrijā, pārbaudīt padotībā esošo iestāžu sagatavotos gada pārskatus un sagatavot ministrijas konsolidēto gada pārskatu, tā pielikumus un paskaidrojumus iesniegšanai Valsts kases e-pārskatu sistēmā;

7.7. pārbaudīt padotībā esošo iestāžu sagatavotos pārskatus par atalgojumu iesniegšanai Valsts kases e-pārskatu sistēmā;

7.8. pārbaudīt to kapitālsabiedrību sagatavotos mēneša ceturkšņa pārskatus, kurās ministrijai ir valsts kapitāla daļas, iesniegšanai Valsts kases e-pārskatu sistēmā;

7.9. organizēt un kārtot ministrijas kā atsevišķas iestādes grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot ministrijā noteikto grāmatvedības uzskaites sistēmu (programmu) un nodrošinot grāmatvedības kontroles sistēmas izveidi un darbību;

7.10. veikt finanšu uzskaiti un kontroli pār ministrijas kā iestādes budžetā apstiprinātajām budžeta programmām un apakšprogrammām, nodalot Eiropas Savienības fondu un citu fondu vai projektu līdzekļu un ar tiem saistīto darījumu uzskaiti un kontrolējot racionālu un mērķtiecīgu valsts budžeta līdzekļu izlietošanu;

7.11. izvērtēt citu ministrijas struktūrvienību sagatavotos līgumu projektus un tajos paredzēto darījumu summu atbilstību tāmēs plānotajam;

7.12. veikt finanšu kontroli pār ministrijas noslēgto līgumu izpildi un ar tiem saistīto darījumu uzskaiti atbilstoši grāmatvedībā iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem;

7.13. veikt materiālo vērtību (ilgtermiņa ieguldījumu un mazvērtīgā inventāra) uzskaiti un vērtību norakstīšanu atbilstoši grāmatvedībā iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem;

7.14. veikt ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma (amortizācijas) aprēķinus un uzskaiti;

7.15. veikt darba samaksas un ar to saistīto nodokļu, slimības naudu, atvaļinājuma naudu aprēķinus, nodrošinot aprēķinu un norēķinu ar ministrijas ierēdņiem un darbiniekiem uzskaiti;

7.16. sagatavot maksājumu uzdevumus Valsts kases e-kases sistēmā un kārtot bankas dokumentus pēc maksājumu veikšanas;

7.17. pārbaudīt avansa norēķinu personu grāmatvedībā iesniegtos pārskatus par komandējumiem un atašeju iesniegtos pārskatus par līdzekļu izlietojumu, veicot norēķinu uzskaiti un sagatavojot atbilstošus norēķinu pārskatus par līdzekļu izlietojumu;

7.18. organizēt un piedalīties ministrijas kā iestādes materiālo vērtību inventarizācijā;

7.19. sagatavot ministrijas kā iestādes ar darba samaksas uzskaiti saistīto nodokļu pārskatus iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā; 

7.20. sagatavot ministrijas kā iestādes statistikas pārskatus iesniegšanai Statistikas pārvaldē;

7.21. sagatavot ministrijas kā iestādes ceturkšņa un gada finanšu pārskatus iesniegšanai Valsts kases e-pārskatu sistēmā;

7.22. nodrošināt budžeta plānošanu, finansēšanas plānu un tāmju sagatavošanu ministrijas budžeta programmai „Nozaru vadība un politikas plānošana” un citām ministrijai kā iestādei apstiprinātajām budžeta programmām un apakšprogrammām pēc valsts sekretāra vietnieka norādījumiem iesniegšanai Budžeta plānošanas un finansēšanas nodaļā;

7.23. sagatavot ministrijas kā iestādes budžeta izpildes pārskatu iesniegšanai Budžeta plānošanas un finansēšanas nodaļā tālākai datu apkopošanai un iesniegšanai Finanšu ministrijā; 

7.24. sagatavot priekšlikumus un atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kas saistīti ar finanšu pārskatiem un grāmatvedības uzskaites jomu.

 

8. Eiropas Savienības fondu finanšu vadības nodaļas galvenie uzdevumi ir:

8.1. nodrošināt efektīvu Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu administrēšanas sistēmas izveidi un darbību;

8.2. sagatavot informāciju Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības “bāzes izdevumu” kontrolskaitļu noteikšanai;

8.3. sagatavot ieņēmumu prognozes par Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem;

8.4. koordinēt un nodrošināt Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu plānošanu budžetā, kā arī kontrolēt to izlietojumu;

8.5. analizēt un izvērtēt iesniegtos pieprasījumus valsts budžeta projektam par Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu nepieciešamību, kā arī atbilstību ministrijas apstiprinātajai nozares stratēģijai (pa programmām, apakšprogrammām, resorā);

8.6. analizēt, izvērtēt un sagatavot ministrijas Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības budžeta programmu un apakšprogrammu līdzekļu izlietojuma pārskatu (reizi mēnesī);

8.7. sagatavot pieprasījumus par Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības papildu finansējumu, kā arī par apropriācijas pārdali starp programmām (apakšprogrammās) un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem iesniegšanai Finanšu ministrijā;

8.8. sagatavot, pastāvīgi atjaunot un uzturēt informāciju par valsts budžetā plānotajām un faktiskajām izmaksām no Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentiem un citas ārvalstu finanšu palīdzības;

8.9. vadīt ministrijas padotībā esošo iestāžu metodisko darbu Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finanšu plānošanas jautājumos;

8.10. sagatavot priekšlikumus grozījumiem ikgadējā likumā par valsts budžetu attiecībā uz Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem;

8.11. kontrolēt ministrijas amatpersonu sagatavoto un Ministru kabinetā iesniedzamo tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu projektu finansiālo pamatotību, kas skar Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības ieviešanu.

8.12. izstrādāt Kompetentās iestādes darbību reglamentējošos normatīvos aktus;

8.13. nodrošināt Kompetentās iestādes komitejas darbību, kā arī veikt sekretariāta pienākumus;

8.14. nodrošināt konkursa komisijas izveidi, tās darbību un pārraudzīt, kā Publiskā iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā tiek izvēlēta institūcija, kas veiks Maksājumu aģentūras akreditācijas auditu;

8.15. sagatavot tehnisko specifikāciju iepirkuma veikšanai un nodrošināt konkursa komisijas izveidi, tās darbību un pārraudzīt, kā Publiskā iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā tiek izvēlēta institūcija, kas veiks Maksājumu aģentūras izdevumu ikgadējo sertifikāciju;

8.16. nodrošināt Maksājumu aģentūras akreditācijas piešķiršanu, uzraudzību un atsaukšanu;

8.17. nepārtraukti uzraudzīt Maksājumu aģentūru saskaņā ar Kompetentās iestādes darbības kārtību un citiem normatīvajiem aktiem;

8.18. sagatavot ikgadējus uzraudzības ziņojumus par Maksājumu aģentūras atbilstību akreditācijas kritērijiem;

8.19. sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai Kompetentās iestādes ziņojumu par rezultātiem, kas gūti, pārraugot Maksājumu aģentūras atbilstību akreditācijas kritērijiem; 

8.20. nodrošināt ikgadējā sertifikācijas ziņojuma iesniegšanu Eiropas Komisijai;

8.21. nodrošināt komunikāciju ar Eiropas Komisiju, sertifikācijas struktūru un citām institūcijām;

8.22. izstrādāt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Sertifikācijas iestādes darbību reglamentējošos normatīvos aktus;

8.23. nodrošināt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Sertifikācijas iestādes darbību;

8.24. veikt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Sertifikācijas iestādes 1. un 2.līmeņa pārbaudes;

8.25. veikt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda maksājumu pieteikumu un izdevumus attaisnojošo dokumentu pārbaudes;

8.26. sagatavot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda maksājumu pieteikumus un iesniegt tos Eiropas Komisijai;

8.27. datorizēti uzglabāt Eiropas Komisijai iesniegtos Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda maksājumu pieteikumus;

8.28. uzkrāt un analizēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Revīzijas iestādes un citu auditoru veikto revīziju rezultātus;

8.29. regulāri piedalīties Lauku atbalsta dienesta veiktajās pārbaudēs uz vietas projekta īstenošanas laikā pie atbalsta pretendenta saistībā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem;

8.30. sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu uzskaitīt un kontrolēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atsauktās un atgūstamās summas, kā arī summas, kas atsauktas pēc visa darbības atbalsta vai tā daļas atcelšanas;

8.31. pārbaudīt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda daļējas slēgšanas un noslēguma deklarācijas, tās sagatavot un iesniegt Revīzijas iestādei;

8.32. pārbaudīt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda gada pārskatu un iesniegt to Revīzijas iestādei;

8.33. sagatavot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda provizoriskās prognozes par iespējamajiem maksājuma pieteikumiem un nosūtīt tās Eiropas Komisijai;

8.34. nodrošināt dažādu ministrijas un citu ministriju izstrādāto dokumentu un tiesību aktu projektu izvērtēšanu Attīstības finanšu institūcijas “Altum” darbības jomā nodaļas kompetences ietvaros.

 

9. Valsts īpašuma nodaļas galvenie uzdevumi ir:

9.1. koordinēt un pārraudzīt darbības ar ministrijas valdījumā esošajiem valsts nekustamiem īpašumiem;

9.2. izvērtēt ministrijas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas modeļa efektivitāti un ekonomiskumu; 

9.3. sniegt ministrijas vadībai priekšlikumus par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzlabošanu;

9.4. atbilstoši ministrijas kompetencei organizēt valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu; 

9.5. koordinēt darbus par dokumentu sagatavošanu nekustamo īpašumu (zemju un būvju) ierakstīšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda ministrijas personā vai padotības iestāžu personā vai uz valsts vārda kapitālsabiedrību personā (atbilstoši pamatkapitālā ieguldītajam nekustamajam īpašumam);

9.6. uzturēt nekustamo īpašumu pārvaldības (NĪP) moduli ministrijas Centralizētajā finanšu un personālvadības informācijas sistēmā „Horizon”;

9.7. nodrošināt valsts nekustamo īpašumu datu aktualizāciju “Horizon” sistēmā organizējot datu integrāciju ar Valsts zemes dienestu; 

9.8. organizēt ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu datu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta aktuālajiem kadastra informācijas sistēmas teksta datiem un padotības iestādēm;

9.9. organizēt ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu datu aktualizāciju vienotajā valsts nekustamo īpašumu informācijas apmaiņas sistēmā; 

9.10. nodaļas kompetences jomā sagatavot tiesību aktu projektus par nekustamā īpašuma maiņu, pārņemšanu valsts īpašumā, atsavināšanu, valdītāja maiņu vai bezatlīdzības nodošanu publisko tiesību subjektiem; 

9.11. sagatavot iekšējo tiesību aktu projektus vai līguma projektus par darbībām ar ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu vai tā pārvaldīšanu;

9.12. sagatavot lēmumu projektus par ministrijas valdījumā esošās kustamās mantas atsavināšanu padotības iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās;

9.13. sagatavot lēmumu projektus par pamatlīdzekļu norakstīšanu padotības iestādēs;

9.14. nodrošināt procesu valsts nekustamā īpašuma nodošanai publisko vai privāto tiesību subjektiem vai nekustamo īpašumu pārņemšanai no publisko tiesību subjektiem saskaņā ar tiesību aktiem, tostarp, dokumentu sagatavošanu nekustamo īpašumu pārreģistrācijai zemesgrāmatā;

9.15. sagatavot lēmumu projektus par dāvanu, ko ministrijas valsts amatpersonas un kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdes un padomes locekļi pieņēmuši, pildot valsts amatpersonas pienākumus un, kas saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ir valsts īpašums, vērtību un izmantošanu;

9.16. apkopot un aktualizēt normatīvajos aktos noteikto informāciju par dažādiem kapitālsabiedrību darbības aspektiem;

9.17. nodrošināt kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, ikgadējo darbības rezultātu izvērtēšanas procesu;

9.18. sniegt ministrijas vadībai priekšlikumus par ministrijas turējumā esošo valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību efektīvāku pārvaldību;

9.19. sagatavot atzinumus par attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektiem, kas skar valsts īpašuma un kapitāla daļu pārvaldīšanu;

9.20. sniegt priekšlikumus ministrijas darbības stratēģijai par valsts īpašuma un kapitāla daļu pārvaldīšanas stratēģiskajiem mērķiem un vidēja termiņa uzdevumiem; 

9.21. apkopot informāciju par nodaļas kompetences jautājumiem un to iesniegt adresātam.

 

10. Departaments veic informācijas apmaiņu ar pārējām ministrijas struktūrvienībām, kā arī nodrošina saskaņotu uzdevumu izpildi un sniedz konsultācijas.

 

11. Departaments, īstenojot savus uzdevumus, sadarbojas ar ministrijas struktūrvienībām, Eiropas Komisijas pārstāvjiem, citu starptautisko institūciju pārstāvjiem un ekspertiem, Saeimas komisijām, kā arī ministrijas padotībā esošajām institūcijām, kapitālsabiedrībām un citām valsts un pašvaldību institūcijām.

 

12. Departaments ir atbildīgs par tam uzdoto funkciju un uzdevumu izpildi. 

 

13. Departamentu vada valsts sekretāra vietnieks, kas ir valsts civildienesta ierēdnis un ir tieši pakļauts ministrijas valsts sekretāram. 

 

14. Valsts sekretāra vietnieka amata pienākumus, tiesības, nepieciešamo izglītību, profesionālās pieredzes kritērijus, amata pildīšanai nepieciešamo sadarbību un atbildību par darba norisi un rezultātiem nosaka valsts sekretārs, apstiprinot amata aprakstu.

15. Valsts sekretāra vietniekam ir tiesības pārstāvēt ministriju atbilstoši savai kompetencei citās ministrijās un valsts pārvaldes institūcijās, Saeimā un tās komisijās, pašvaldībās, nevalstiskajās organizācijās, starptautiskajās organizācijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, ārvalstu ekspertiem. 

 

16. Valsts sekretāra vietniekam ir viens departamenta direktora vietnieks, kas ir valsts civildienesta ierēdnis un vada Budžeta plānošanas un finansēšanas nodaļu.

 

17. Valsts sekretāra vietnieka prombūtnē departamenta direktora pienākumus pilda departamenta direktora vietnieks vai kādas departamenta nodaļas vadītājs saskaņā ar valsts sekretāra rīkojumu par amatpersonu aizvietošanu.

 

18. Departamenta direktora vietnieka un nodaļu vadītāju kompetence noteikta ierēdņa amata aprakstā, ko izstrādā valsts sekretāra vietnieks, saskaņojot ar Juridiskā departamenta Personāla nodaļas atbildīgo amatpersonu, un apstiprina valsts sekretārs.

 

19. Departamenta direktora vietnieks un nodaļu vadītāji koordinē, vada un organizē savu nodaļu darbinieku darbu un atbild par doto uzdevumu izpildi noteiktajā kārtībā un termiņos.

20. Departamenta direktora vietnieka un nodaļas vadītāja prombūtnē viņa pienākumus pilda attiecīgās nodaļas vadītāja vietnieks.

 

21. Departamenta ierēdņu amatu aprakstus un darbinieku pienākumu aprakstus izstrādā departamenta direktora vietnieks un nodaļu vadītāji, saskaņo tos ar valsts sekretāra vietnieku un Juridiskā departamenta Personāla nodaļas atbildīgo amatpersonu un iesniedz apstiprināšanai valsts sekretāram.

 

22. Eiropas Savienības fondu finanšu vadības nodaļas vecākais referents nodrošina Departamenta korespondences saņemšanu, tās apriti starp departamenta darbiniekiem (tikai korespondencei, kas netiek saņemta Dokumentu vadības sistēmā), departamentā sagatavoto dokumentu iesniegšanu parakstīšanai augstākai amatpersonai, dokumentu pavairošanu, iknedēļas darba plāna tehnisko nodrošinājumu un darba laika uzskaites tabeles sagatavošanu.

 

23. Jautājumus par departamenta nodarbināto nodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem kārto Eiropas Savienības fondu finanšu vadības nodaļas vecākais referents.

 

24. Departamenta sanāksmes par profesionāliem, organizatoriskiem jautājumiem, problēmām, uzdevumiem un to izpildes gaitu notiek katras nedēļas pēdējā darba dienā.

 

25. Atzīt par spēku zaudējušu 2016. gada 9. februārī izdoto departamenta reglamentu.

 

26. Departamenta reglaments stājas spēkā 2020. gada 1. maijā.

 

 

Valsts sekretāra vietnieks J.Šnore