Eksporta veicināšana

Lauksaimniecības un pārtikas nozaru eksportspējas celšanai Zemkopības ministrija realizē vairākus eksporta veicināšanas pasākumus, kuru atbalstam tiek izmantoti kā valsts, tā Eiropas Savienības fondu ietvaros pieejamie finanšu resursi.

 

1) Ikgadējā valsts atbalsta pasākuma „Atbalsts tirgus veicināšanai” ietvaros lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumi (izņemot zivsaimniecības nozari) var pretendēt uz atbalstu dalībai kopstendos starptautiskās izstādēs. Pasākuma mērķis ir palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu. Pasākuma administrēšanu veic Agrosresursu un ekonomikas institūts.

 

2) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma „Tirdzniecības pasākumi” ietvaros biedrības un atvasinātas publiskās personas - zinātniskās institūcijas var pretendēt uz valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā atbalstīto aktivitāšu īstenošanai. Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu.

 

Pasākuma administrēšanu veic Lauku atbalsta dienests

 

Vienlaikus pārtikas ražotājiem atbalsts ārējo tirgu apgūšanai ir pieejams arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā ES fondu atbalsta pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros. Pasākumā atbalsts paredzēts tādām eksporta aktivitātēm kā dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs (semināros), tirdzniecības misijās, nacionalajā stendā u.c. lai nodrošinātu komersantu ieiešanu ārvalstu tirgos un veicinātu to starptautisko konkurētspēju. Pasākuma administrēšanu veic Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.Pasākuma administrēšanu veic Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Atbalsts lauksaimniecības un pārtikas preču eksporta veicināšanai ir pieejams arī citu valsts pārvaldes iestāžu realizētajos pasākumos. Informācija par visām valsts īstenotajām aktivitātēm eksporta veicināšanai ir apkopota Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pasākumu plānā 2013.-2019.gadam.

 

Pasākumu plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz 2013.gada 17.jūnijā Ministru kabineta apstiprinātajām Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēm 2013.-2019.gadam. Pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas aptver visas tautsaimniecības nozares un nosaka eksporta un ārvalstu investīciju piesaistes veicināšanas politikas galvenos mērķus, principus un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, sākot ar 2013. gada 1.janvāri.
 

Ņemot vērā Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādņu 2013.-2019.gadam sinerģiju ar  Ministru kabineta 2013.gada 28.jūnija rīkojumu Nr.282 “Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” noteiktajiem mērķiem, rīcības virzieniem, kā arī mērķa grupām, nākamajā periodā eksporta un investīciju pamatnostādnes plānots konsolidēt ar šobrīd izstrādes procesā esošajām Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam