ES produktu veicināšanas politika

ES produktu veicināšanas politika no 2016. gada
 

Lauksaimniecības produktu informatīvie un veicināšanas pasākumi Eiropas Savienībā tiek atbalstīti jau sākot ar 1980. gadu.

 

No 2015. gada 1. decembra Eiropas Savienībā tika ieviesta jauna lauksaimniecības produktu veicināšanas politika. Jaunā politika nosaka plašāku atbalsta aktivitāšu loku un var tikt īstenota kā iekšējā, tā arī ārējā tirgū. Balstoties uz stratēģiju, kas izstrādāta Eiropas līmenī ar vienotu saukli “'Enjoy, it´s from Europe”, politikas mērķis ir palīdzēt nozaru profesionāļiem apgūt starptautiskos tirgus un informēt patērētājus par Eiropas Savienībā ražoto produktu augsto kvalitāti.

 

Lauksaimniecības produktu veicināšanas politiku un līdz ar to arī atbalsta piešķiršanas kārtību nosaka ES regulējums un uz to balstītais LV regulējums:

•    2016. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 334 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecības produktu informācijas un veicināšanas programmām";
•    Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008;
•    Komisijas 2015. gada 23. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2015/1829, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs;
•    Komisijas 2015. gada 7. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2015/1831, kurā noteikts, kā piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs;
•    Attiecīgā gada darba programma, pašlaik – 2020. gada darba programma.

 

 

Atbalsta pretendenti
Uz Eiropas Savienības atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7.pantu var pretendēt, izstrādājot un iesniedzot lauksaimniecības produktu veicināšanas programmas Eiropas Komisijas noteiktajos termiņos, šādas organizācijas:

a)    profesionālās vai starpnozaru profesionālās organizācijas, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un pārstāv attiecīgās dalībvalsts attiecīgo nozari vai nozares, un jo īpaši starpnozaru organizācijas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 157. pantā, un grupas, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 3. panta 2. punktā, ar noteikumu, ka tās pārstāv nosaukumu, kurš ir aizsargāts saskaņā ar pēdējo minēto regulu un uz kuru attiecas minētā programma;

b)    Savienības profesionālās vai starpnozaru profesionālās organizācijas, kas pārstāv attiecīgo nozari vai nozares Savienības līmenī;

c)    ražotāju organizācijas vai ražotāju organizāciju apvienības, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152. un 156. pantā un kuras ir atzinusi kāda dalībvalsts;

d)    lauksaimniecības un pārtikas nozares struktūras, kuru mērķis un darbība ir saistīta ar informācijas sniegšanu un lauksaimniecības produktu tirdzniecības veicināšanu un kurām attiecīgā dalībvalsts uzticējusi skaidri noteiktu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu šajā jomā; minētajām struktūrām jābūt veikušām likumīgu uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī vismaz divus gadus pirms datuma, kad publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kas minēts Regulas Nr.1144/2014 8. panta 2. punktā.

 

Programmas ir jāiesniedz Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas aģentūrā (CHAFEA) http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html

 

Programmas par informēšanas un veicināšanas pasākumiem lauksaimniecības un pārtikas produktiem var īstenot iekšējā (Eiropas Savienības dalībvalstu) un ārējā (to valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis) tirgū.

 

Ja programmu izstrādā organizācija vai to grupa no vienas valsts (vienas dalībvalsts programma), ES finansiālais ieguldījums iekšējā tirgus programmās ir 70% no attiecināmajiem izdevumiem, bet 80%, ja programma orientēta uz trešo valstu tirgu. Atlikušo daļu finansē programmu iesniedzējas organizācijas.

 

Vienu programmu var izstrādāt arī vairāku dalībvalstu organizācijas, savstarpēji sadarbojoties  un vienojoties par dalības nosacījumiem (daudzvalstu programma). Šādā gadījumā ES finansiālais ieguldījums būs 80% neatkarīgi no tā, vai programma orientēta uz iekšējo, vai uz trešo valstu tirgu.

 

Programmu izstrādes iniciatīva ir pašu nozaru organizāciju ziņā. Taču gada darba programmā, ko izstrādā Eiropas Komisija, ir noteiktas prioritārās atbalstāmās jomas un produkti, kā arī finansējums katrā no prioritātēm.

 

 

Piemērošanas kārtība

Sākot ar 2016. gadu, iesniegumus pieņem, vērtē un par ES finansējuma piešķiršanu vai noraidīšanu lemj Eiropas Komisija. 2020. gadā pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2020. gada 15. aprīlis, plkst. 17.00 CET (pēc Briseles laika, Centrāleiropas laika zona).

 

Daudzvalstu programmām izpildes administrēšanu un uzraudzību veic Eiropas Komisija. Savukārt vienas dalībvalsts programmu administrēšanu un uzraudzību Latvijā veic Lauku atbalsta dienests.