Juridiskā departamenta reglaments

2009.gada 1.jūnijā
Rīgā, Republikas laukumā 2

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas

Juridiskā departamenta reglaments

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 2.punktu un 75.panta otro daļu

1. Zemkopības ministrijas Juridiskais departaments (turpmāk – departaments) ir valsts sekretāram tieši pakļauta struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros atbild par tam uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi.

2. Departamenta darbības mērķis ir sniegt atbalstu efektīvas valsts pārvaldes principu ieviešanas un ievērošanas nodrošināšanai ministrijā, kā arī vienotas personālvadības un tās attīstības sistēmas iedibināšanai.

3. Departaments sastāv no:

3.1. Tiesiskās uzraudzības nodaļas;

3.2. Normatīvo aktu nodaļas;

3.3. Personāla nodaļas.

4. Departamenta funkcijas ir:

4.1. nodrošināt, lai ministrijas amatpersonu izstrādātie iekšējie normatīvo aktu projekti būtu profesionāli sagatavoti, saskaņoti, juridiski precīzi un pamatoti atbilstoši Satversmei, likumiem, Ministru kabineta normatīvajiem aktiem un valsts pārvaldes principiem un administratīvā procesa principiem;

4.2. nodrošināt, lai ministrijas amatpersonu izstrādātie un Ministru kabinetā iesniedzamie tiesību aktu projekti un attīstības plānošanas dokumentu projekti atbilstu ārējo normatīvo aktu prasībām, valsts pārvaldes principiem un būtu noformēti atbilstoši valsts valodas prasībām;

4.3. nodrošināt ministrijas pārstāvības procesu tiesībaizsardzības institūcijās;

4.4. nodrošināt administratīvo procesu ministrijā;

4.5. nodrošināt personāla vadības politikas izstrādi un ieviešanu, kā arī personāla vadības procesu attīstību un savstarpējo integrāciju;

4.6. veicināt ministrijas struktūrvienību savstarpējo sadarbību, palīdzot risināt radušās problēmas, kā arī operatīvi izpildot likumos un citos ārējos normatīvajos aktos, Ministru prezidenta, Valsts kancelejas direktora, zemkopības ministra un ministrijas valsts sekretāra dotos uzdevumus;

4.7. informēt valsts sekretāru un ministru par jebkuru juridiska rakstura problēmu, sagatavojot nepieciešamos materiālus;

4.8. veicināt ministrijā noteiktās procesuālās kārtības ievērošanu, sagatavojot ministra un valsts sekretāra lēmumus.

5. Departamenta galvenie uzdevumi ir:

5.1. izstrādāt un izpildīt ikgadējo departamenta darba plānu;

5.2. izstrādāt ministrijas iekšējo normatīvo aktu un pārvaldes lēmumu projektus (piemēram, rīkojumi, instrukcijas, ieteikumi, nolikumi);

5.3. izvērtēt vai sagatavot atzinumus par citu ministrijas struktūrvienību sagatavoto iekšējo normatīvo aktu un pārvaldes lēmumu projektu lietderību un tiesiskumu;

5.4. virzīt administratīvo procesu ministrijā (administratīvo lietu ierosināšana, izskatīšana, izbeigšana, lēmumu sagatavošana);

5.5. piedalīties disciplinārlietu izmeklēšanas procesā, nodrošinot tiesību principu un administratīvā procesa ievērošanu;5.6. izvērtēt citu ministrijas struktūrvienību izstrādātos juridiska rakstura dokumentus (līgumu projekti, vienošanās projekti, konkursa nolikumi u.tml.);

5.7. izstrādāt juridiska rakstura dokumentus (piemēram, līgumu projekti, konkursa nolikumi u.tml.);

5.8. sagatavot ar tiesvedībām saistītos dokumentus (paskaidrojumi, prasības pieteikumi, apelācijas un kasācijas sūdzības u.tml.), kā arī pārstāvēt ministrijas (arī valsts intereses pēc Ministru kabineta dota pilnvarojuma) intereses tiesā, prokuratūrā un citās tiesībaizsardzības institūcijās attiecīgā pilnvarojuma ietvaros;

5.9. sadarboties ar Tieslietu ministriju jautājumos, kas saistīti ar Satversmes tiesā izskatāmajām lietām, izstrādāt Ministru kabineta atbildes raksta projektus Satversmes tiesai;

5.10. sagatavot Latvijas Republikas nostājas projektus par ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem iesniegšanai Eiropas Kopienu Tiesā;

5.11. sagatavot Latvijas Republikas nostājas projektus par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226., 227. un 228.pantā paredzētajām pārkāpuma procedūrām pirmstiesas procesa ietvaros;

5.12. pārstāvēt ministrijas intereses citās ministrijās un valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām un ārvalstu ekspertiem departamenta kompetences ietvaros;

5.13. izskatīt sūdzības un iesniegumus, sagatavot atbildes uz tiem;

5.14. sniegt juridiska rakstura konsultācijas ministrijas vadībai, ierēdņiem un darbiniekiem par ministrijas kompetencē esošajiem tiesību jautājumiem;

5.15. metodiski vadīt un kontrolēt Ministru kabinetā izskatāmo tiesību aktu projektu, attīstības plānošanas dokumentu projektu un informatīvo ziņojumu sagatavošanas un noformēšanas prasību ievērošanu visās ministrijas struktūrvienībās;

5.16. sagatavot ministru valdības sēdēm;

5.17. sagatavot valsts sekretāru valsts sekretāru sanāksmēm;

5.18. sagatavot atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem tiesību aktu projektiem un attīstības plānošanas dokumentiem ministrijas kompetencē esošajos jautājumos;

5.19. rediģēt ministrijas struktūrvienību sagatavoto un Ministru kabinetā izskatāmo tiesību aktu projektu, attīstības plānošanas dokumentu projektu, informatīvo ziņojumu, iekšējo normatīvo aktu projektu, kā arī ministrijas struktūrvienību izstrādāto dokumentu atbilstību valsts valodas prasībām;

5.20. analizēt un interpretēt Eiropas Kopienu Tiesas spriedumus ministrijas kompetencē esošajās jomās;

5.21. koordinēt Eiropas Kopienas tiesību normu piemērošanu ministrijā;

5.22. izstrādāt un īstenot ministrijas personāla vadības politiku, balstoties uz kompetento iestāžu (Valsts kanceleja, Finanšu ministrija) izstrādāto valsts civildienesta attīstības politiku;

5.23. ieviest un kontrolēt vienotu personāla vadības sistēmu, nodrošinot ministrijā vienotu pieeju personāla vadības jautājumu risināšanā gan valsts civildienesta, gan darba tiesisko attiecību jomā;

5.24. nodrošināt ministrijas personāla informēšanu un instruktāžu par darba drošības un darba aizsardzības pasākumiem un nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību;

5.25. metodiski vadīt un konsultēt ministrijas padotības iestādes personāla vadības jomā.


6. Tiesiskās uzraudzības nodaļas funkcijas ir ministrijas iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādes tiesiskā uzraudzība un valsts pārvaldes principu īstenošanas un kontroles nodrošināšana visās ministrijas struktūrvienībās, kā arī pārstāvība tiesībaizsardzības institūcijās un šajā nolūkā nodaļa:

6.1. piedalās departamenta ikgadējā darba plāna izstrādāšanā un izpildē;

6.2. izstrādā ministrijas iekšējo normatīvo aktu un pārvaldes lēmumu projektus (piemēram, rīkojumi, instrukcijas, ieteikumi, nolikumi);

6.3. izvērtē vai sagatavo atzinumus par citu ministrijas struktūrvienību izstrādāto iekšējo normatīvo aktu un pārvaldes lēmumu projektu lietderību un tiesiskumu;

6.4. izstrādā tiesiska rakstura priekšlikumus ministrijas valsts pārvaldes un uzraudzības funkciju realizēšanas pilnveidošanai;

6.5. metodiski vada iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošanas un noformēšanas prasību ievērošanu citās ministrijas struktūrvienībās;

6.6. virza administratīvo procesu ministrijā (administratīvo lietu ierosināšana, izskatīšana, izbeigšana, lēmumu sagatavošana);

6.7. ministra un valsts sekretāra uzdevumā pieprasa paskaidrojumu no amatpersonas un sagatavo lēmuma projektu atbilstoši normatīvajiem aktiem par disciplinārlietas ierosināšanu, kā arī piedalās disciplinārlietas izmeklēšanas procesā;

6.8. izstrādā juridiska rakstura dokumentus (piemēram, līgumu projekti, konkursa nolikumi u.tml.);

6.9. izvērtē ministrijas citu struktūrvienību izstrādātos juridiska rakstura dokumentus (piemēram, līgumu projektus, konkursa nolikumus u.tml.);

6.10. pārstāv ministrijas intereses citās ministrijās un valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām un ārvalstu ekspertiem savas kompetences ietvaros;

6.11. sagatavo ar tiesvedībām saistītus dokumentus (prasības pieteikumi, paskaidrojumi, apelācijas un kasācijas sūdzības u.tml.), kā arī pārstāv ministrijas intereses (arī valsts intereses pēc Ministru kabineta dota pilnvarojuma) tiesā, prokuratūrā un citās tiesībaizsardzības institūcijās attiecīgā pilnvarojuma ietvaros;

6.12. sadarbojas ar Tieslietu ministriju jautājumos, kas saistīti ar Satversmes tiesā izskatāmajām lietām;

6.13. izskata sūdzības un iesniegumus, sagatavo atbildes uz tiem;

6.14. sniedz juridiska rakstura konsultācijas ministrijas ierēdņiem un darbiniekiem par ministrijas kompetencē esošajiem tiesību jautājumiem.


7. Normatīvo aktu nodaļas funkcija ir politisko, stratēģisko dokumentu un ārējo normatīvo aktu projektu sagatavošanas koordinēšana lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs, un šajā nolūkā nodaļa:

7.1. piedalās departamenta ikgadējā darba plāna izstrādāšanā un izpildē;

7.2. metodiski vada un kontrolē Ministru kabinetā izskatāmo tiesību aktu projektu, attīstības plānošanas dokumentu projektu un informatīvo ziņojumu sagatavošanas un noformēšanas prasību ievērošanu visās ministrijas struktūrvienībās;

7.3. sagatavo priekšlikumus Ministru kabinetā izskatāmo tiesību aktu projektu, attīstības plānošanas dokumentu projektu pilnveidošanai lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē;

7.4. izvērtē un sagatavo atzinumus par ministrijas struktūrvienību izstrādātajiem Ministru kabinetā izskatāmajiem tiesību aktu projektiem, attīstības plānošanas dokumentu projektiem un informatīvajiem ziņojumiem;

7.5. piedalās starpinstitūciju sanāksmēs par tiesību aktu projektu saskaņošanu;

7.6. sagatavo atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem Ministru kabinetā izskatāmajiem tiesību aktu projektiem un attīstības plānošanas dokumentiem ministrijas kompetencē esošajos jautājumos;

7.7. rediģē ministrijas struktūrvienību sagatavoto un Ministru kabinetā izskatāmo tiesību aktu projektu, attīstības plānošanas dokumentu projektu, informatīvo ziņojumu, iekšējo normatīvo aktu projektu, kā arī ministrijas struktūrvienību izstrādāto dokumentu atbilstību valsts valodas prasībām;

7.8. izstrādā Ministru kabineta atbildes raksta projektu Satversmes tiesai;

7.9. sadarbojas ar Tieslietu ministriju jautājumos, kas saistīti ar Satversmes tiesā izskatāmajām lietām;

7.10. sagatavo Latvijas Republikas nostājas projektus par ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem iesniegšanai Eiropas Kopienu Tiesā;

7.11. sadarbojas ar Tieslietu ministriju jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Kopienas tiesā izskatāmajām lietām;

7.12. sagatavo Latvijas Republikas nostājas projektus par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226., 227. un 228.pantā paredzētajām pārkāpuma procedūrām pirmstiesas procesa ietvaros;

7.13. piedalās starpinstitūciju darba grupā par normatīvo aktu izstrādi atbilstoši latviešu valodas normām un darba grupā par Eiropas Savienības juridiskās terminoloģijas izstrādāšanas un ieviešanas jautājumiem;

7.14. analizē un interpretē Eiropas Kopienu Tiesas spriedumus ministrijas kompetencē esošajās jomās;

7.15. koordinē Eiropas Kopienas tiesību normu piemērošanu ministrijā.


8. Personāla nodaļas funkcijas ir personāla vadības politikas izstrāde, vienotas personāla vadības sistēmas ieviešana un kontrole, un šajā nolūkā nodaļa:

8.1. piedalās departamenta ikgadējā darba plāna izstrādāšanā un izpildē;

8.2. izstrādā personāla vadības politiku ministrijā;

8.3. organizē un veic personāla atlases procesu ministrijā, izsludina iekšējos un publiskos konkursus uz vakantajām amata vietām ministrijā, kā arī uz vakantajām padotības iestāžu vadītāju amata vietām,

8.4. izvērtē struktūrvienību sagatavotos reglamentus, metodiski vada un koordinē amata aprakstu izstrādi, izvērtē struktūrvienību vadītāju sagatavotos amatu aprakstus un darbinieku pienākumu aprakstus;

8.5. klasificē ministrijas ierēdņu, darbinieku un amatpersonu amatus atbilstošās saimēs, apakšsaimēs un līmeņos, amatu klasificēšanas rezultātus saskaņo ar struktūrvienībām, organizē saskaņošanas procesu ar Valsts kanceleju;

8.6. izskata ministrijas padotības iestāžu amatu klasificēšanas rezultātus, iesniedz tos saskaņošanai valsts sekretāram un Valsts kancelejai;

8.7. sagatavo un noformē dokumentu projektus par ministrijas ierēdņu, darbinieku, amatpersonu un padotības iestāžu vadītāju iecelšanu amatā un darba tiesisko attiecību nodibināšanu, pārcelšanu, valsts civildienesta attiecību un darba tiesisko attiecību izbeigšanu, mācībām, komandējumiem u.c.;

8.8. sagatavo un aktualizē ministrijas personāla sarakstu;

8.9. veic ministrijas amatu atbilstības ierēdņa vai darbinieka statusam izvērtēšanu un organizē amatu statusu saskaņošanu ar Valsts kanceleju;

8.10. veido, aktualizē un glabā ministrijas darbinieku personāla lietas, uztur un aktualizē personāla vienotās uzskaites sistēmas datu bāzi;

8.11. organizē pretendenta novērtēšanu piemērotībai darbam valsts civildienestā un noformē dokumentus ierēdņa statusa piešķiršanai;

8.12. organizē un koordinē ministrijas personāla darbības un tās rezultātu novērtēšanas procesu, pamatojoties uz novērtēšanas rezultātiem sagatavo dokumentus par kvalifikācijas pakāpes piešķiršanu;

8.13. sniedz priekšlikumus darba samaksas noteikšanai;

8.14. nodrošina ministrijas personāla informēšanu un instruktāžu par darba drošības un aizsardzības prasībām;

8.15. nosaka personāla mācību vajadzības, organizē ministrijas personāla mācības kvalifikācijas paaugstināšanai;

8.16. sagatavo priekšlikumus un dokumentus ministrijas personāla apbalvošanai ar valdības un ministrijas apbalvojumiem;

8.17. sagatavo nepieciešamos dokumentus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” minēto valsts institūcijas vadītāja pienākumu izpildei;

8.18. piedalās disciplinārlietu izmeklēšanā;

8.19. izskata sūdzības un iesniegumus valsts civildienesta vai darba tiesisko attiecību jomā;

8.20. sagatavo priekšlikumus un dokumentus valsts civildienesta un darba tiesību jautājumos;

8.21. gatavo atzinumus par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem valsts civildienesta un darba tiesību jautājumos;

8.22. konsultē ministrijas struktūrvienību vadītājus, personālu un ministrijas padotības iestāžu amatpersonas personāla vadības jautājumos;

8.23. sniedz informāciju par ministrijas personālu Valsts kancelejai, Finanšu ministrijai, Valsts ieņēmumu dienestam un citām valsts pārvaldes iestādēm;

8.24. pārstāv ministrijas intereses citās ministrijās un valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām, ārvalstu ekspertiem valsts civildienesta jautājumos saskaņā ar departamenta direktora vai valsts sekretāra pilnvarojumu.


9. Departaments savstarpēji veic informācijas apmaiņu ar pārējām ministrijas struktūrvienībām, sniedzot konsultācijas un ieteikumus savas kompetences jomā.


10. Departaments, realizējot savus uzdevumus, sadarbojas ar:

10.1. ministrijas padotības iestādēm, sniedzot metodisku palīdzību un konsultējot par iekšējo normatīvo aktu projektu un pārvaldes lēmumu projektu izstrādi, valsts pārvaldes principu ieviešanu, kā arī par personālvadības un administratīvā procesa jautājumiem;

10.2. Eiropas Komisiju, Saeimu, Valsts kanceleju un citām tiešajām valsts pārvaldes iestādēm par Saeimā un Ministru kabinetā izskatāmo tiesību aktu projektu, attīstības plānošanas dokumentu projektu pilnveidošanu, saskaņošanu un par normatīvo aktu izstrādi, kā arī tiesvedības procesiem;

10.3. Valsts kanceleju, Finanšu ministriju un Valsts administrācijas skolu par valsts civildienesta, personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un nodarbinātības jautājumiem;

10.4. citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar starptautiskajām institūcijām un ārvalstu ekspertiem par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem.


11. Departaments ir atbildīgs par tam uzdoto funkciju un uzdevumu izpildi.


12. Departamentu vada direktors, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis un ir tieši pakļauts ministrijas valsts sekretāram.


13. Departamenta direktora amata pienākumus, tiesības, nepieciešamo izglītību, profesionālās pieredzes kritērijus, amata pildīšanai nepieciešamo sadarbību un atbildību par darba norisi un rezultātiem nosaka valsts sekretārs, apstiprinot amata aprakstu.


14. Departamenta direktoram ir tiesības pārstāvēt ministriju savas kompetences ietvaros citās ministrijās un valsts pārvaldes institūcijās, Saeimā un tās komisijās, pašvaldībās, nevalstiskajās organizācijās, starptautiskajās organizācijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, ārvalstu ekspertiem. Direktors var pilnvarot departamenta darbiniekus to kompetences jomā pārstāvēt ministriju minētajās institūcijās, organizācijās un attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām.


15. Departamenta direktoram ir vietnieks, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis un vada departamenta Tiesiskās uzraudzības nodaļu.


16. Departamenta direktora prombūtnē viņa pienākumus veic departamenta direktora vietnieks.


17. Departamenta direktora vietnieka, Normatīvo aktu nodaļas vadītāja un Personāla nodaļas vadītāja kompetence noteikta ierēdņa amata aprakstā, kuru izstrādā departamenta direktors un apstiprina valsts sekretārs.


18. Departamenta direktora vietnieks, Normatīvo aktu nodaļas vadītājs un Personāla nodaļas vadītājs koordinē savu nodaļu darbinieku darbu un atbild par doto uzdevumu izpildi noteiktajā kārtībā un termiņos.


19. Departamenta ierēdņa amata aprakstus un darbinieka pienākumu aprakstus izstrādā nodaļu vadītāji, saskaņo tos ar departamenta direktoru un iesniedz apstiprināšanai valsts sekretāram.


20. Departamenta korespondences saņemšanu, tās apriti starp departamenta amatpersonām, departamentā sagatavoto dokumentu iesniegšanu parakstīšanai augstākai amatpersonai, reģistrāciju ministrijas “Elektronisko ierakstu un dokumentu pārvaldības sistēmā” (ERDMS), departamenta eksemplāra ievietošanu mapēs saskaņā ar lietu nomenklatūru, departamenta dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvā, dokumentu pavairošanu, iknedēļas darba plāna tehnisko nodrošinājumu veic pārvaldes vecākā referente.


21. Jautājumus par departamenta darbinieku nodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem kārto pārvaldes vecākā referente.


22. Sanāksmes departamentā par profesionālajiem jautājumiem, problēmām, uzdevumiem un to izpildi notiek vienu reizi nedēļā (parasti piektdienās no plkst.9.00 līdz plkst.10.00).


23. Reglaments stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.


Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta direktore Sintija Dumbrovska