Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts

Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums,” Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajam plānam 2023.-2027.gadam kā nacionāla līmeņa plānošanas dokumentam tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN), kura vides pārskats tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai līdz 2021. gada 30. novembrim. SIVN vides pārskata projekts pieejams arī pasūtītāja mājas lapā www.arei.lv

 

Rakstiski priekšlikumi par KLP stratēģiskā plāna projektu un SIVN vides pārskatu apspriešanas periodā ir sūtāmi pa pastu vai iesniedzami ZM Klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniski uz e-pasta adresēm: 
cap-plan-lv@zm.gov.lv
valdis@felsbergs.lv

 

“Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts”.

 

KLP Stratēģiskā plāna projekta 2023.-2027.gadam un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols.