Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats

Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums,” Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajam plānam 2023.-2027.gadam kā nacionāla līmeņa plānošanas dokumentam ir veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN), kura vides pārskata sabiedriskā apspriešana noslēdzās 2021. gada 30. novembrī. 

 

Apkopojot sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos viedokļus, kā arī ņemot vērā Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam precizējumus, SIVN vides pārskata projektā ir veikti nepieciešamie labojumi un papildinājumi un tā aktuālā redakcija meklējama ŠEIT