Lauksaimniecības departamenta reglaments

 

2018. gada 4. jūnijā

Rīgā, Republikas laukumā 2

 

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta reglaments

 

Izdots saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 73. panta pirmās daļas

1. punktu un 75. panta otro daļu

 

1. Zemkopības ministrijas (turpmāk – ministrija) Lauksaimniecības departaments (turpmāk – departaments) ir valsts sekretāram tieši pakļauta struktūrvienība, kas savas kompetences jomā atbild par tam uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi.

 

2. Departamenta darbības mērķis ir veicināt lauksaimniecības nozaru un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanas attīstību ilgtermiņā, lauksaimniecības zemes ilgtspējīgu apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu samazināšanu un ietekmes ierobežošanu lauksaimniecībā, lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma samazināšanu un lauksaimniecības biomasas ilgtspējības nodrošināšanu un izmantošanas attīstību, kā arī pilnveidot uzņēmējdarbības vidi lauksaimniecībā.

 

3. Departamentu veido:

3.1. Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļa;

3.2. Lopkopības un ciltsdarba nodaļa;

3.3. Lauksaimniecības resursu nodaļa.

 

4. Departamenta funkcijas ir:

4.1. pilnveidot uzņēmējdarbības vidi lauksaimniecībā, ievērojot nacionālās un starptautiskās attīstības tendences, izstrādāt un aktualizēt normatīvo aktu projektus, lauksaimniecības politikas un plānošanas dokumentus, tostarp sniegt priekšlikumus kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanai:

4.1.1. augkopībā;

4.1.2. traktortehnikas apritē;

4.1.3. lopkopībā un ciltsdarbā;

4.1.4. šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju darbības jomā;

4.1.5. sēklkopībā un sēklu tirdzniecībā, kā arī augu pavairojamā materiāla apritē;

4.1.6. selekcionāru tiesību aizsardzībā;

4.1.7. mēslošanas līdzekļu apritē;

4.1.8. invazīvo sugu ierobežošanā;

4.1.9. lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma samazināšanas jomā;

4.1.10. lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un dzīvnieku ģenētisko resursu jomā;

4.1.11. klimata pārmaiņu samazināšanā un ietekmes ierobežošanā;

4.1.12. bioekonomikas attīstībā;

4.1.13. lauksaimniecības resursu ilgtspējīgā apsaimniekošanā;

4.2. piedalīties izglītības un zinātnes prioritāšu noteikšanā par savā kompetencē esošajiem jautājumiem;

4.3. vadīt un koordinēt jautājumus par klimata pārmaiņu samazināšanu lauksaimniecības nozarē un zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (turpmāk – ZIZIMM) sektorā attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

4.4. koordinēt jautājumus par lauksaimniecības pielāgošanos klimata pārmaiņām;

4.5. piedalīties politikas izstrādē, kā arī uzraudzīt darbības vidi augu aizsardzības jomā;

4.6. koordinēt bioekonomikas jautājumus lauksaimniecības nozarē.

 

5. Departamenta uzdevumi ir:

5.1. pārraudzīt un nodrošināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus, attiecīgus tiesību aktu projektus un nacionālās pozīcijas, kā arī ieviešot atbilstošās Eiropas Savienības tiesību aktu normas politikas attīstībai un veidošanai departamenta kompetences jomās:

5.1.1. augkopības nozares attīstībā;

5.1.2. klimata pārmaiņu samazināšanas un ietekmes ierobežošanas pasākumu īstenošanā lauksaimniecībā;

5.1.3. ar traktortehniku un traktortehnikas vadītāju sagatavošanu un kvalifikācijas piešķiršanu saistīto jautājumu virzībā valstī;

5.1.4. lopkopības nozares un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsdarba attīstībā;

5.1.5. sēklkopībā un sēklu tirdzniecībā;

5.1.6. augu pavairojamā materiāla jomā;

5.1.7. selekcionāru tiesību aizsardzībā;

5.1.8. mēslošanas līdzekļu apritē;

5.1.9. lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma samazināšanā un invazīvo augu sugu ierobežošanā lauksaimniecības zemēs;

5.2. koordinēt jautājumus par lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu;

5.3. piedalīties politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē vai saskaņošanā augu aizsardzības jomā un ilgtspējīgā lauksaimniecības resursu apsaimniekošanā;

5.4. piedalīties ar lauksaimniecības nozaru un klimata pārmaiņu samazināšanas un ietekmes ierobežošanu saistīto Latvijas prioritāro zinātnes virzienu izstrādē;

5.5. koordinēt ziņojumu un prognožu sagatavošanu par siltumnīcefekta gāzu emisijām lauksaimniecības nozarē, arī saistībā ar lauksaimniecības zemes izmantošanu un tās izmantošanas veida maiņu;

5.6. atbilstoši departamenta kompetencei koordinēt nacionālās siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaites sistēmas pilnveidi lauksaimniecības un ZIZIMM sektorā attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

5.7. koordinēt priekšlikumu izstrādi politikas plānošanas dokumentiem un nacionālo interešu pamatojumam bioekonomikas ieviešanai lauksaimniecībā un ar bioekonomiku saistītajās nozarēs;

5.8. sniegt atzinumus par ministrijas struktūrvienību, ministrijas padotības iestāžu un citu valsts iestāžu sagatavotajiem dokumentiem un normatīvo aktu projektiem departamenta kompetences jomās;

5.9. atbilstoši kompetencei izstrādāt pozīcijas, instrukcijas un nostājas par Eiropas Savienības dokumentiem un tiesību aktiem, to projektiem, kā arī viedokli par citu Eiropas Savienības dalībvalstu nostājām un starptautisko organizāciju sagatavotajiem dokumentiem;

5.10. pārstāvēt nozares intereses citās valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām un ārvalstu ekspertiem;

5.11. departamenta kompetences jomās piedalīties Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un starptautisko organizāciju darba grupās;

5.12. nodrošināt fizisko un juridisko personu sūdzību un iesniegumu izskatīšanu un atbilžu sagatavošanu departamenta kompetences jautājumos;

5.13. sniegt priekšlikumus jaunās politikas iniciatīvām un noteikt to rezultatīvos rādītājus;

5.14. nodrošināt priekšlikumu izstrādi par klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanu lauksaimniecībā un ZIZIMM sektorā attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

5.15. izvērtēt ministrijas padotībā esošo un ar departamenta kompetenci saistīto izglītības un zinātnisko institūciju darbību un attīstības stratēģiju;

5.16. analizēt informāciju par lauksaimniecības nozaru un klimata pārmaiņu ietekmi lauksaimniecībā saistībā ar starptautiskajām norisēm un starptautisko organizāciju pieņemtajiem dokumentiem vai dokumentu projektiem, kā arī sagatavot priekšlikumus ministrijas rīcībai;

5.17. koordinēt Latvijas starptautisko saistību, līgumu un projektu izpildi par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;

5.18. izvērtēt ministrijas padotībā esošo ar departamenta kompetenci saistīto valsts pārvaldes iestāžu darbības plānošanu.

 

6. Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas:

6.1. funkcijas ir:

6.1.1. vadīt un koordinēt augkopības nozaru un klimata pārmaiņu samazināšanas un ietekmes ierobežošanas politiku un tās īstenošanu lauksaimniecībā;

6.1.2. nodrošināt metodisko vadību un pārraudzību traktortehnikas un tās piekabju aprites jomā un traktortehnikas vadītāju sagatavošanas un atestācijas jomā;

6.1.3. pārraudzīt lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājumus;

6.1.4. koordinēt bioekonomikas jautājumus lauksaimniecības sektorā un ar bioekonomiku saistītajās nozarēs;

6.1.5. pārraudzīt klimata pārmaiņu jautājumus lauksaimniecības un ZIZIMM sektorā attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

6.1.6. savas kompetences jomā nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu sagatavošanu un izvērtēšanu, veicināt pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas veidošanā;

6.1.7. sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei par Eiropas Savienības kopējā tirgus organizāciju un tiešo maksājumu nosacījumu īstenošanu augkopības nozarē, kā arī lauku attīstības programmas un valsts atbalsta programmas politikas veidošanu;

6.2. uzdevumi ir:

6.2.1. piedalīties departamenta ikgadējā darba plāna izstrādāšanā un izpildē;

6.2.2. izstrādāt politikas plānošanas dokumentu projektus par nodaļas kompetences jautājumiem;

6.2.3. apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par augkopības nozares un lauksaimniecībā izmantojamo augšņu un klimata pārmaiņu samazināšanu un ietekmes ierobežošanu lauksaimniecībā, kā arī sagatavot priekšlikumus nozares politikas veidošanai un attīstībai;

6.2.4. apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju lauksaimniecības un meža tehnikas jautājumos;

6.2.5. apkopot, analizēt, izvērtēt informāciju un koordinēt lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu jautājumus;

6.2.6. apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par siltumnīcefekta gāzu emisijām un CO2 piesaisti lauksaimniecībā un ZIZIMM sektorā attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

6.2.7. atbilstoši nodaļas kompetencei piedalīties nacionālās siltumnīcefekta gāzu emisiju un gaisa piesārņojošo vielu emisiju uzskaites sistēmas pilnveidē un ziņojumu sagatavošanā lauksaimniecības un ZIZIMM sektorā attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

6.2.8. atbilstoši nodaļas kompetencei sniegt priekšlikumus nacionālo prioritāšu un politikas plānošanas dokumentu sagatavošanai bioekonomikas jomā;

6.2.9. koordinēt Zemkopības ministrijas ģenētisko resursu padomes darbu;

6.2.10. sagatavot iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus:

6.2.10.1. augkopības nozarē;

6.2.10.2. traktortehnikas un tās piekabju nozarē;

6.2.10.3. klimata pārmaiņu samazināšanai un ietekmes ierobežošanai lauksaimniecībā;

6.2.10.4. par lauksaimniecības kultūraugu integrēto audzēšanu;

6.2.10.5. par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu konvenciālajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai;

6.2.10.6. par lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamajiem augu ģenētiskajiem resursiem;

6.2.11. izvērtēt integrētās audzēšanas metodes un izstrādāt iespējamos ieviešanas un pilnveidošanas pasākumus augkopības nozarē tās konkurētspējas palielināšanai;

6.2.12. sagatavot priekšlikumus lauku attīstības programmai un valsts atbalsta programmai un politikai par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.2.13. sniegt priekšlikumus par augstākās un profesionālās vidējās izglītības attīstību lauksaimniecībā atbilstoši nodaļas kompetencei;

6.2.14. atbilstoši nodaļas kompetencei analizēt un saskaņot Latvijas normatīvos aktus ar Eiropas Savienības prasībām un citiem Latvijai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem;

6.2.15. veikt normatīvo aktu un plānoto pasākumu ietekmes novērtējumu nodaļas kompetences jomās;

6.2.16. izstrādāt un sniegt priekšlikumus pozīcijām, instrukcijām un nostājām par Eiropas Savienības nosacījumiem, kā arī sniegt atzinumus par citu ministriju izstrādātajām pozīcijām un instrukcijām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.2.17. identificēt nodaļas kompetencē esošos nepieciešamos Eiropas Savienības normatīvo aktu tulkojumus, kā arī tos koriģēt atbilstoši kompetencei;

6.2.18. pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas Padomes darba grupās, Eiropas Komisijas vadības komitejās, divpusējās konsultācijās ar Eiropas Komisiju un starptautiskajās organizācijās par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

6.2.19. informēt sociālos partnerus par normatīvo aktu ieviešanu Latvijā, veikt sociālo partneru aptauju un noskaidrot to intereses nostājas veidošanai par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem, kā arī izveidot un vadīt starpinstitūciju darba grupas;

6.2.20. sagatavot un iesniegt informāciju Eiropas Komisijai un starptautiskajām organizācijām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.2.21. koordinēt zinātnisko pētījumu pasūtīšanu un izvērtēšanu un starptautisko projektu īstenošanu nodaļas kompetences jomās;

6.2.22. sagatavot ministrijas gada ziņojumu par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.2.23. sagatavot atzinumus par citu ministrijas departamentu un citu ministriju un pārvaldes iestāžu sagatavotajiem tiesību aktu projektiem;

6.2.24. izskatīt sūdzības un iesniegumus par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

6.2.25. sniegt pārskatu noteiktajā kārtībā ministrijas vadībai par paveikto darbu;

6.2.26. nodrošināt savas darbības pārskatāmību, kā arī laikus sniegt informāciju par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.2.27. sagatavot un regulāri atjaunot informāciju ministrijas tīmekļa vietnei par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.2.28. nodrošināt ministrijas pozīciju un instrukciju sagatavošanu, kā arī ministrijas viedokļa pārstāvību Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskās politikas norisēs un sanāksmēs par klimata pārmaiņām;

6.2.29. piedalīties starptautiskās klimata politikas pasākumos un sagatavot priekšlikumus atbilstoši nodaļas kompetencei.

 

7. Lopkopības un ciltsdarba nodaļas:

7.1. funkcijas ir:

7.1.1. vadīt un koordinēt lopkopības nozares un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsdarba politikas izstrādi un īstenošanu;

7.1.2. izstrādāt normatīvos aktus par lopkopības nozares un ciltsdarba jautājumiem;

7.1.3. sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei par Eiropas Savienības kopējā tirgus organizāciju un tiešo maksājumu nosacījumu īstenošanu, kā arī lauku attīstības programmas un valsts atbalsta programmas politikas veidošanu;

7.1.4. savas kompetences jomā nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu sagatavošanu un izvērtēšanu, kā arī veicināt pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;

7.2. uzdevumi ir:

7.2.1. piedalīties departamenta ikgadējā darba plāna izstrādāšanā un izpildē;

7.2.2. izstrādāt politikas plānošanas dokumentu projektus par nodaļas kompetences jautājumiem;

7.2.3. apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par lopkopības nozares un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsdarba attīstības situāciju valstī, kā arī prognozēt ražošanas attīstības tendences lopkopības nozarē;

7.2.4. izstrādāt iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus lopkopības nozarē un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsdarbā, ieviešot arī Eiropas Savienības normatīvo aktu tiesību normas;

7.2.5. izstrādāt iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju darbības jomā, ieviešot arī Eiropas Savienības normatīvo aktu tiesību normas;

7.2.6. izstrādāt iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus lauksaimniecības dzīvnieku un akvakultūru reģistrēšanas un apzīmēšanas, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas jomā, ieviešot arī Eiropas Savienības normatīvo aktu tiesības normas;

7.2.7. izstrādāt iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai, kā arī koordinēt un sniegt priekšlikumus dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai valstī;

7.2.8. sniegt priekšlikumus normatīvo aktu projektiem par lopkopības nozaru Eiropas Savienības kopējā tirgus organizāciju un tiešo maksājumu nosacījumu īstenošanu;

7.2.9. sniegt priekšlikumus lauku attīstības programmai un valsts atbalsta programmai un politikai par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.2.10. sniegt priekšlikumus siltumnīcefekta gāzu emisiju inventarizācijas ziņojuma sagatavošanai, lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma samazināšanas pasākumiem, kā arī gaisa piesārņojošo vielu emisijas uzskaites sistēmas pilnveidei atbilstoši nodaļas kompetencei;

7.2.11. sniegt priekšlikumus par augstākās un profesionālās vidējās izglītības attīstību lauksaimniecībā atbilstoši nodaļas kompetencei;

7.2.12. atbilstoši nodaļas kompetencei analizēt un saskaņot Latvijas normatīvos aktus ar Eiropas Savienības prasībām un citiem Latvijai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem;

7.2.13. veikt normatīvo aktu prasību un plānoto pasākumu ietekmes novērtējumu nodaļas kompetences jomās;

7.2.14. izstrādāt pozīcijas, instrukcijas un nostājas par Eiropas Savienības nosacījumiem lopkopības nozarē un ciltsdarbā, kā arī sniegt atzinumus par citu ministriju izstrādātajām pozīcijām un instrukcijām saistībā ar nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.2.15. identificēt nodaļas kompetencē esošos nepieciešamos Eiropas Savienības normatīvo aktu tulkojumus, kā arī tos koriģēt atbilstoši kompetencei;

7.2.16. pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas Padomes darba grupās un Eiropas Komisijas vadības komitejās un divpusējās konsultācijās ar Eiropas Komisiju par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

7.2.17. informēt sociālos partnerus par normatīvo aktu ieviešanu Latvijā, veikt sociālo partneru aptauju un noskaidrot to intereses nostājas veidošanai par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem, kā arī izveidot un vadīt starpinstitūciju darba grupas;

7.2.18. sadarboties ar Starptautisko dzīvnieku pārraudzības komiteju (ICAR), ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju (FAO), Eiropas reģionālo dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centru (ERFP) un Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociāciju (EAAP) par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.2.19. sagatavot un iesniegt informāciju Eiropas Komisijai un starptautiskajām organizācijām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.2.20. koordinēt zinātnisko pētījumu pasūtīšanu un izvērtēšanu un starptautisko projektu īstenošanu nodaļas kompetences jomās;

7.2.21. sagatavot ministrijas gada ziņojumu par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.2.22. sagatavot atzinumus par citu ministrijas departamentu, kā arī citu ministriju un pārvaldes iestāžu sagatavotajiem tiesību aktu projektiem;

7.2.23. izskatīt sūdzības un iesniegumus par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

7.2.24. noteiktajā kārtībā sniegt pārskatu ministrijas vadībai par paveikto darbu;

7.2.25. nodrošināt savas darbības pārskatāmību, kā arī laikus sniegt informāciju par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.2.26. sagatavot un regulāri atjaunot informāciju ministrijas tīmekļa vietnei par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.3. juriskonsulta pārziņā ir:

7.3.1. juridiskā atbalsta sniegšana departamenta ierēdņiem par departamenta kompetences jautājumiem amata aprakstā paredzētās atbildības ietvaros;

7.3.2. departamenta korespondences saņemšana, tās aprites uzraudzība starp departamenta amatpersonām (tikai tai korespondencei, kas netiek saņemta Dokumentu vadības sistēmā), departamentā sagatavoto dokumentu iesniegšana parakstīšanai augstākai amatpersonai, reģistrācija, ministrijas un departamenta eksemplāra ievietošana mapēs saskaņā ar lietu nomenklatūru, dokumentu pavairošana un iknedēļas darba plāna tehniskā apkopošana;

7.3.3. departamenta darbinieku nodrošināšana ar darbam nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem un darba uzskaites tabeles sagatavošana.

 

8. Lauksaimniecības resursu nodaļas:

8.1. funkcijas ir:

8.1.1. vadīt un koordinēt sēklkopības un sēklu tirdzniecības, augu pavairojamā materiāla, selekcionāru tiesību aizsardzības, mēslošanas līdzekļu aprites, kā arī lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma samazināšanas politikas izstrādi un īstenošanu;

8.1.2. izstrādāt normatīvos aktu projektus sēklkopībā, sēklu tirdzniecībā, augu pavairojamā materiāla jomā, mēslošanas līdzekļu apritē, selekcionāru tiesību aizsardzībā, invazīvo augu sugu ierobežošanā un apkarošanā, lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma samazināšanas pasākumiem, augšņu agroķīmiskajā izpētē;

8.1.3. sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei par Eiropas Savienības kopējā tirgus organizāciju un tiešo maksājumu nosacījumu īstenošanu, kā arī lauku attīstības programmas un valsts atbalsta programmas politikas veidošanu savas kompetences jomā;

8.1.4. nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu sagatavošanu un izvērtēšanu, kā arī veicināt pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;

8.2. nodaļas uzdevumi ir:

8.2.1. piedalīties departamenta ikgadējā darba plāna izstrādāšanā un izpildē;

8.2.2. izstrādāt politikas plānošanas dokumentu projektus par nodaļas kompetences jautājumiem;

8.2.3. izstrādāt iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus Eiropas Savienības tiesību aktu prasību ieviešanai, veicinot optimālas darbības vides izveidi sēklkopības un sēklu tirdzniecības, augu pavairojamā materiāla, mēslošanas līdzekļu aprites un selekcionāru tiesību aizsardzības jomā;

8.2.4. izstrādāt normatīvo aktu projektus invazīvo augu sugu ierobežošanā un apkarošanā un izvērtēt noteikto pasākumu efektivitāti;

8.2.5. izstrādāt normatīvo aktu projektus lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma samazināšanas pasākumiem, tostarp īpaši jutīgajās teritorijās, uz kurām attiecas pastiprinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem, veikt to uzraudzību un izvērtēt pasākumu efektivitāti;

8.2.6. izstrādāt normatīvo aktu projektus par augšņu agroķīmisko izpēti un sniegt priekšlikumus augsnes auglības uzlabošanai;

8.2.7. piedalīties politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē vai saskaņošanā augu aizsardzības jomā;

8.2.8. sniegt priekšlikumus siltumnīcefekta gāzu emisiju inventarizācijas ziņojuma sagatavošanai atbilstoši nodaļas kompetencei;

8.2.9. atbilstoši nodaļas kompetencei sagatavot priekšlikumus par klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanu, lauku vidi saudzējošiem lauksaimniecības un lauksaimniecības radītā piesārņojuma samazināšanas pasākumiem un veicināt to ieviešanu lauksaimniecībā;

8.2.10. sniegt priekšlikumus par augstākās un profesionālās vidējās izglītības attīstību lauksaimniecībā atbilstoši nodaļas kompetencei;

8.2.11. atbilstoši nodaļas kompetencei analizēt un saskaņot Latvijas normatīvos aktus ar Eiropas Savienības prasībām un citiem Latvijai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem;

8.2.12. veikt normatīvo aktu un plānoto pasākumu ietekmes novērtējumu nodaļas kompetences jomās;

8.2.13. veikt sēklkopības un sēklu tirdzniecības, mēslošanas un augsnes auglības uzlabošanas līdzekļu aprites analīzi;

8.2.14. sniegt priekšlikumus lauku attīstības programmai un valsts atbalsta programmai un politikai lauksaimniecības attīstībai par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

8.2.15. izstrādāt pozīcijas, instrukcijas un nostājas par Eiropas Savienības nosacījumiem sēklkopībā un sēklu tirdzniecībā, pavairojamā materiāla apritē, selekcionāru tiesību aizsardzībā un mēslošanas līdzekļu apritē, kā arī sniegt atzinumus par citu ministriju izstrādātajām pozīcijām un instrukcijām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

8.2.16. identificēt nodaļas kompetencē esošos nepieciešamos Eiropas Savienības normatīvo aktu tulkojumus, kā arī tos koriģēt atbilstoši kompetencei;

8.2.17. pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas Padomes darba grupās un Eiropas Komisijas komitejās un divpusējās konsultācijās ar Eiropas Komisiju par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

8.2.18. informēt sociālos partnerus par normatīvo aktu ieviešanu Latvijā, veikt sociālo partneru aptauju un noskaidrot to intereses nostājas veidošanai par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem, kā arī izveidot un vadīt starpinstitūciju darba grupas;

8.2.19. sadarboties ar Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienību (UPOV), starptautiskās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) un Sēklu kontroles asociāciju (ISTA) par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

8.2.20. sagatavot un iesniegt informāciju Eiropas Komisijai un starptautiskajām organizācijām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

8.2.21. koordinēt zinātnisko pētījumu pasūtīšanu un izvērtēšanu un starptautisko projektu īstenošanu nodaļas kompetences jomās;

8.2.22. sagatavot atzinumus par citu ministrijas departamentu, kā arī citu ministriju un pārvaldes iestāžu sagatavotajiem tiesību aktu projektiem;

8.2.23. izskatīt sūdzības un iesniegumus par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

8.2.24. sniegt pārskatu noteiktajā kārtībā ministrijas vadībai par paveikto darbu;

8.2.25. nodrošināt savas darbības pārskatāmību, kā arī laikus sniegt informāciju par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

8.2.26. sagatavot un regulāri atjaunot informāciju ministrijas tīmekļa vietnei par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

 

9. Departaments apmainās ar informāciju ar pārējām ministrijas struktūrvienībām, sniedzot konsultācijas un ieteikumus savas kompetences jomā.

 

10. Departaments, pildot savus uzdevumus, sadarbojas ar:

10.1. ministrijas struktūrvienībām;

10.2. Lauku atbalsta dienestu par:

10.2.1. lauksaimniecības zemju izmantošanu;

10.2.2. valsts atbalsta pasākumiem ciltsdarba un dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas jomā;

10.2.3. valsts atbalsta maksājumu administrēšanu sēklkopības un lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu jomā;

10.2.4. valsts atbalsta un Eiropas Savienības (ELGF) maksājumu administrēšanu biškopības jomā;

10.2.5. maksājumu administrēšanu departamenta kompetencē esošajiem zinātniskajiem pētījumiem;

10.3. Pārtikas un veterināro dienestu par:

10.3.1. ciltsdarba un dzīvnieku, tostarp akvakultūru, reģistru, kā arī ganāmpulku un novietņu reģistru kontroles jautājumiem;

10.3.2. sēklkopības jautājumiem;

10.3.3. lauksaimniecības biomasas izmantošanu;

10.4. Valsts augu aizsardzības dienestu par:

10.4.1. integrētās audzēšanas, līdzāspastāvēšanas, pavairojamā materiāla un kaitīgo organismu jautājumiem;

10.4.2. sēklkopības un sēklu tirdzniecības, selekcionāru tiesību aizsardzības, mēslošanas līdzekļu aprites politikas izstrādi un īstenošanu;

10.4.3. integrētās augu aizsardzības sistēmas pilnveidošanu;

10.4.4. politikas izstrādi un īstenošanu attiecībā uz lauksaimniecības radīto piesārņojumu ar nitrātiem;

10.4.5. invazīvo augu sugu ierobežošanas un apkarošanas pasākumu īstenošanu;

10.4.6. augšņu agroķīmisko izpēti;

10.4.7. augsnes informācijas sistēmas izveidi (lauksaimniecībā izmantojamā zemē);

10.5. Lauksaimniecības datu centru par:

10.5.1. ciltsdarba un dzīvnieku, tostarp akvakultūru, reģistru, ganāmpulku un novietņu reģistru, kā arī dzīvnieku skaitu valstī;

10.5.2. šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju darbību;

10.5.3. ciltsdarbā iesaistīto sertificēto personu darbību;

10.6. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru par:

10.6.1. traktortehnikas aprites jautājumiem;

10.6.2. lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājumiem;

10.7. valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Sertifikācijas un testēšanas centrs” par lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikas atbilstības novērtēšanas jautājumiem;

10.8. Saeimu, Valsts kanceleju, citām ministrijām, kā arī citām valsts un pašvaldības iestādēm un ražotāju pašpārvaldes organizācijām;

10.9. Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju institūcijām par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem;

10.10. sociālajiem partneriem (biedrībām „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un „Zemnieku saeima” un citām nozaru organizācijām) par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem;

10.11. zinātniskajām institūcijām.

 

11. Departaments ir atbildīgs par tam uzdoto funkciju un uzdevumu izpildi.

 

12. Departamentu vada direktors, kas ir valsts civildienesta ierēdnis un ir tieši pakļauts ministrijas valsts sekretāram. Direktors departamentam adresētos uzdevumus saņem Dokumentu vadības sistēmā un tajā uzdevumus sadala departamenta darbiniekiem.

 

13. Departamenta direktora amata pienākumus, tiesības, nepieciešamo izglītību, profesionālo pieredzi, amata pildīšanai nepieciešamo sadarbību un atbildību par darba norisi un rezultātiem nosaka valsts sekretārs, apstiprinot amata aprakstu.

 

14. Departamenta direktoram atbilstoši savai kompetencei ir tiesības pārstāvēt ministriju citās ministrijās un pārvaldes iestādēs, Saeimā un tās komisijās, pašvaldībās, nevalstiskajās organizācijās, starptautiskajās organizācijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām un ārvalstu ekspertiem.

 

15. Departamenta direktoram ir viens vietnieks, kas ir valsts civildienesta ierēdnis un vada arī Lauksaimniecības resursu nodaļu.

 

16. Departamenta direktora prombūtnē, pamatojoties uz ministrijas rīkojumu par amatpersonu aizvietošanu, viņa pienākumus pilda departamenta direktora vietnieks.

 

17. Departamenta direktora vietnieka un nodaļas vadītāju kompetence noteikta ierēdņa amata aprakstā, ko sagatavo departamenta direktors, saskaņojot ar Juridiskā departamenta Personāla nodaļas atbildīgo amatpersonu, un apstiprina valsts sekretārs.

 

18. Departamenta direktora vietnieks un nodaļu vadītāji vada, koordinē un organizē savu nodaļu ierēdņu un darbinieku darbu un atbild par doto uzdevumu izpildi noteiktajā kārtībā un termiņos.

 

19. Departamenta direktora vietnieka un nodaļas vadītāja prombūtnē viņa pienākumus pilda attiecīgās nodaļas vadītāja vietnieks.

 

20. Departamenta ierēdņa amata aprakstus un darbinieka pienākumu aprakstus sagatavo departamenta direktora vietnieks un nodaļu vadītāji, saskaņojot tos ar departamenta direktoru, Juridiskā departamenta Personāla nodaļas atbildīgo amatpersonu un iesniedzot tos apstiprināšanai valsts sekretāram.

 

21. Departamentā četras reizes mēnesī ceturtdienās no pulksten 9.30 līdz 10.30 notiek sanāksme par profesionālajiem jautājumiem, problēmām, tuvākajiem uzdevumiem un to izpildi.

 

22. Atzīt par spēku zaudējušu 2016. gada 20. septembrī izdoto departamenta reglamentu.

 

23. Reglaments stājas spēkā 2018. gada 4. jūnijā.

 

Direktore I.Līdaka