Lauku attīstības atbalsta departamenta reglaments

2018.gada 1.augusts

Rīgā, Republikas laukumā 2


Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
Lauku attīstības atbalsta departamenta reglaments


Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas
1.punktu un 75.panta otro daļu

 

1. Zemkopības ministrijas (turpmāk – ministrija) Lauku attīstības atbalsta departaments (turpmāk – departaments) ir valsts sekretāram tieši pakļauta struktūrvienība, kas savas kompetences jomā atbild par tam uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi. 

 

2. Departamenta darbības mērķis ir izstrādāt un īstenot efektīvu valsts un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) atbalsta politiku lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, kā arī veicināt lauku iedzīvotāju prasmju un zināšanu attīstību.

 

3. Departamentu veido:

3.1. Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļa;

3.2. Valsts atbalsta plānošanas nodaļa;

3.3. Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļa.

 

4. Departamenta funkcijas ir:

4.1. izstrādāt un ieviest Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) atbalsta politiku lauksaimniecības un lauku attīstības jomā;

4.2. nodrošināt Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;

4.3. nodrošināt komunikāciju ar Eiropas Komisijas dienestiem par Latvijai stratēģiskiem jautājumiem; 

4.4. izstrādāt un ieviest valsts atbalsta politiku lauksaimniecības un lauku, kā arī zivsaimniecības attīstības jomā; 

4.5. izstrādāt un ieviest politikas plānošanas dokumentus lauku attīstības jomā;

4.6. veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, nodrošinot izglītošanās iespēju, kā arī informācijas pieejamību un konsultēšanu lauku teritorijā; 

4.7. nodrošināt Valsts Lauku un Zivsaimniecības sadarbības tīkla ieviešanu un pārraudzīt to darbību; 

4.8. uzraudzīt no valsts budžeta finansēto funkciju veikšanu un rezultatīvo rādītāju izpildi SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”; 

4.9. nodrošināt ministrijas sadarbību ar Latvijas Pašvaldību savienību, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi un citām sabiedriskajām organizācijām;

4.10. pārraudzīt vietējo rīcības grupu darbību;

4.11. koordinēt un nodrošināt ELFLA un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) sagatavoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu paziņojumu sākotnējo izvērtēšanu Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 1.pielikumā minēto lauksaimniecības produktu, kā arī zvejniecības produktu un mežsaimniecības atbalstīšanai;

4.12. līdzdarboties nodokļu politikas piemērošanā lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības attīstības jomā;

4.13. nodrošināt nepieciešamo valsts apdraudējuma, nacionālās drošības un mobilizācijas pasākumu ieviešanu atbilstoši savai kompetencei;

4.14. nodrošināt ikgadējo ziņojumu, par valsts un ES atbalsta programmu ietvaros piešķirto finansējumu, iesniegšanu Eiropas Komisijā;

4.15. koordinēt Latvijas un starptautiskos projektus lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības jomā;

4.16. pildīt Lauksaimnieku konsultatīvās padomes sekretariāta funkcijas pildīt ELFLA un EJZF Tehniskās palīdzības komisijas sekretariāta funkcijas, pārraudzīt ELFLA un EJZF tehniskās palīdzības darbību ieviešanu;

4.17. pildīt ELFLA, Eiropas Zivsaimniecības fonda (turpmāk – EZF) un EJZF Vadošo iestāžu sekretariāta funkcijas, pārraudzīt Vadošo iestāžu funkciju izpildi, kā arī pildīt Lauku attīstības programmas un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai uzraudzības komiteju sekretariāta funkcijas;

4.18. veikt Vadošās iestādes funkcijas savas kompetences jomā.

 

5. Departamenta galvenie uzdevumi ir:

5.1. izstrādāt un izpildīt ikgadējo departamenta darba plānu saskaņā ar noteikto ES un valsts atbalsta politiku un stratēģiju lauku attīstībai;

5.2. izstrādāt un aktualizēt ES un valsts atbalsta politikas plānošanas dokumentu projektus un informatīvos ziņojumus par lauku attīstību, lauksaimniecības un lauku attīstības atbalsta pasākumiem, lauku iedzīvotāju prasmju un zināšanu attīstību, kā arī par lauksaimniecības pakalpojumu kooperācijas attīstību;

5.3. koordinēt Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna izstrādi, ieviešanu un uzraudzību un nodrošināt tā iesniegšanu Eiropas Komisijā apstiprināšanai;

5.4. izstrādāt normatīvo aktu projektus ES un valsts atbalsta politikas īstenošanai lauksaimniecības un lauku attīstības jomās atbilstoši ES normatīvajiem aktiem;

5.5. nodrošināt ES un valsts atbalsta politikas ieviešanas uzraudzību lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības jomā;

5.6. nodrošināt ar lauksaimniecību, lauku un zivsaimniecības attīstību saistīto nodokļu izvērtēšanu, priekšlikumu sniegšanu un atbilstošu normatīvo aktu projektu izstrādi;

5.7. piedalīties Eiropas Komisijas vadības komitejās un Eiropas Padomes darba grupās normatīvo aktu projektu izstrādē ES un valsts atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai jomās;

5.8. sadarboties ar ES, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām un ārvalstu organizācijām atbilstoši savai kompetencei;

5.9. izskatīt fizisko un juridisko personu sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem un sagatavot atbildes uz tiem;

5.10. sniegt informāciju valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un juridiskām personām par ES un valsts atbalstu lauksaimniecībā, lauku un zivsaimniecības attīstībā;

5.11. nodrošināt progresa ziņojumu sagatavošanu par Latvijas Lauku attīstības programmas un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ieviešanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā;

5.12. ārkārtējo situāciju gadījumos, nodrošināt pamatojumu un nepieciešamo dokumentu izstrādi finansiāla pabalsta pieprasījumam no Eiropas Savienības solidaritātes fonda

5.13. nodrošināt atbalsta programmu elektronisku pieteikšanu Eiropas Komisijā, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo atbalsta paziņojumu elektronisko sistēmu;

5.14. nodrošināt gada ziņojumu sagatavošanu par valsts atbalsta un ELFLA un EJZF programmās īstenoto valsts atbalsta programmu ieviešanu un īstenošanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

 

6. Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas funkcija ir ES atbalsta politikas lauksaimniecībā un lauku attīstībā plānošanas dokumentu projektu un normatīvo aktu projektu izstrāde un to ieviešanas koordinēšana. Šajā nolūkā nodaļas uzdevumi ir:

6.1. izstrādāt lauku attīstības stratēģijas, atbalsta politikas dokumentus un normatīvo aktu projektus, kā arī sagatavot informāciju pozīcijas dokumentu izstrādei, kas saistās ar ELFLA ieviešanu;

6.2. izstrādāt normatīvo aktu projektus par ELFLA finansētajiem lauku attīstības pasākumiem ar LEADER pieeju;

6.3. pārraudzīt vietējo rīcības grupu darbību un nodrošināt informācijas pieejamību;

6.4. piedalīties sarunās ar Eiropas Komisiju par lauku attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un pilnveidošanu;

6.5. sagatavot informāciju instrukciju un pozīcijas dokumentu izstrādei un informatīvajiem materiāliem ES Ministru padomes, Īpašās lauksaimniecības komitejas un Patstāvīgo pārstāvju komiteju (COREPER) sanāksmēm, Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes darba grupās par lauku attīstības jautājumiem;

6.6. izstrādāt un koordinēt ES līdzfinansētos lauku attīstības pasākumus savas kompetences jomā; 

6.7. atbilstoši savai kompetencei izvērtēt Lauku attīstības programmas ieviešanu un sagatavot informāciju Lauku attīstības programmas ieviešanas progresa ziņojumiem;

6.8. atbilstoši savai kompetencei izstrādāt un izvērtēt uzraudzības (iznākuma, rezultātu) indikatorus lauku attīstības plānošanas dokumentiem;

6.9. sniegt informāciju un konsultācijas par ES atbalstu lauksaimniecībā un lauku attīstībā valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un juridiskām personām, kā arī piedalīties semināros un konferencēs par nodaļas kompetences jautājumiem;

6.10. izstrādāt priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos savas kompetences jomā;

6.11. izvērtēt un sagatavot atzinumus par citu ministriju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem par ES atbalstu lauku attīstības jomā;

6.12. izvērtēt ES tiesību aktu priekšlikumus par ES atbalstu lauku attīstības jomā un sniegt informāciju Latvijas pozīcijas un viedokļa sagatavošanai;

6.13. sagatavot nepieciešamo informāciju un piedalīties Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes darba grupās, kā arī EK Lauku attīstības komitejas sanāksmēs, pārstāvot Latvijas intereses par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.14. piedalīties darba grupās, apspriedēs un komisijās, lai risinātu nodaļas kompetencē esošos jautājumus;

6.15. pārstāvēt ministrijas intereses citās valsts un pašvaldību iestādēs, starptautiskajās institūcijās, kā arī sarunās ar ārvalstu ekspertiem savas nodaļas kompetences jomā;

6.16. atbilstoši savai kompetencei izskatīt fizisko un juridisko personu sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus un sagatavot atbildes uz tiem;

6.17. nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu un horizontālās informācijas apmaiņu starp ministriju un citām valsts un pašvaldību iestādēm par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.18. organizēt dokumentu apriti departamentā un iknedēļas darba plāna tehnisko nodrošinājumu, pavairot dokumentus un nodrošināt departamenta darbiniekus ar darbam nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem;

6.19. piedalīties departamenta ikgadējā darba plāna izstrādē un izpildē.

 

7. Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas funkcija ir lauku attīstības un zivsaimniecības attīstības atbalsta ieviešanas uzraudzība, kā arī informācijas, publicitātes pasākumu ieviešana un atbalsta pasākumu ieviešanas koordinēšana lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstības veicināšanai. Šajā nolūkā nodaļas uzdevumi ir:

7.1. nodrošināt Latvijas Lauku attīstības programmas un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai atbalsta pasākumu ieviešanas uzraudzību;

7.2. sagatavot Latvijas Lauku attīstības programmas un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ieviešanas progresa ziņojumus iesniegšanai Eiropas Komisijā;

7.3. sagatavot informāciju par Latvijas Lauku attīstības programmas un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ieviešanas progresu (saistības, kuras atbalsta saņēmēji uzņēmušies, rezervētais finansējums, plānotās izmaksas atbalsta saņēmējiem u.c.);

7.4. nodrošināt pārvaldības un kontroles sistēmas izveidi ELFLA un EJZF ieviešanas nodrošināšanai un nodrošināt sistēmu darbības efektivitātes uzraudzību;

7.5. pildīt ELFLA un EJZF Vadošo iestāžu sekretariāta funkcijas, lai nodrošinātu efektīvu un nepārtrauktu ELFLA un EJZF Vadošo iestāžu darbību;

7.6. pildīt Latvijas Lauku attīstības programmas un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai Uzraudzības komiteju sekretariāta funkcijas;

7.7. sagatavot un koordinēt Latvijas Lauku attīstības programmas un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai Uzraudzības komiteju darbam nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;

7.8. izstrādāt normatīvo aktu projektus Valsts lauku tīkla un Zivsaimniecības sadarbības tīkla ieviešanai un pārraudzīt to sekretariātu darbību un aktivitāšu ieviešanu;

7.9. izstrādāt normatīvo aktu projektus un piedalīties publiskā iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā Eiropas Savienības un valsts atbalsta pasākumiem zināšanu pārneses, konsultāciju pakalpojumu, saimniecības pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumu jomā, kā arī izvērtēt to ieviešanas efektivitāti;

7.10. līdzdarboties valsts budžeta programmas informācijas analīzes un apmaiņas sistēmas izstrādē un pārraudzīt valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;

7.11. nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus par Latvijas Lauku attīstības programmu un Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai, īpaši piedaloties semināru un konferenču norises koordinēšanas un informatīvo materiālu sagatavošanas jomā, kā arī sniegt konsultācijas par nodaļas kompetences jautājumiem;

7.12. nodrošināt ELFLA pasākuma un EJZF prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība” ieviešanu;

7.13. nodrošināt EZF, EJZF un ELFLA ietvaros konstatēto neatbilstību ziņošanu Eiropas Komisijai;

7.14. piedalīties ES tiesību aktu priekšlikumu par ES atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai izvērtēšanā un koordinēt Latvijas pozīcijas un viedokļa sagatavošanu ES lauku attīstības jomā;

7.15. sagatavot nepieciešamo informāciju un piedalīties Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes darba grupās, kā arī EK Lauku attīstības komitejas sanāksmēs, pārstāvot Latvijas intereses par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.16. nodrošināt un koordinēt nepieciešamās informācijas un Latvijas pozīcijas sagatavošanu dalībai ES Ministru padomes, Īpašās lauksaimniecības komitejas, Patstāvīgo pārstāvju komiteju (COREPER), Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes darba grupās par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.17. nodrošināt un koordinēt nepieciešamās informācijas sagatavošanu par Eiropas strukturālo un investīcijas fondu īstenošanu saistībā ar ELFLA un EJZF.

7.18. sagatavot atzinumus par ministrijas struktūrvienību vai citu ministriju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem savas kompetences jomā;

7.19. piedalīties darba grupās, apspriedēs un komisijās, lai risinātu nodaļas kompetencē esošos jautājumus;

7.20. pārstāvēt ministrijas intereses citās valsts un pašvaldību iestādēs, starptautiskajās institūcijās, kā arī sarunās ar ārvalstu ekspertiem savas kompetences jomā;

7.21. atbilstoši savai kompetencei izskatīt fizisko un juridisko personu sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus un sagatavot atbildes uz tiem;

7.22. piedalīties departamenta ikgadējā darba plāna izstrādē un izpildē.

 

8. Valsts atbalsta plānošanas nodaļas funkcija ir lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības attīstības valsts atbalsta politikas plānošanas dokumentu un priekšlikumu izstrāde, kā arī saistībā ar ELFLA un EJZF sagatavoto valsts atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu paziņojumu izvērtēšana Līguma par Eiropas Savienības darbību 1.pielikumā minēto lauksaimniecības, kā arī zvejniecības produktu ražošanas un mežsaimniecības atbalstīšanai, kā arī nodrošināt nepieciešamo valsts apdraudējuma, nacionālās drošības un mobilizācijas pasākumu ieviešanu. Šajā nolūkā nodaļas uzdevumi ir:

8.1. izstrādāt un aktualizēt politikas plānošanas dokumentus valsts atbalsta pasākumu ieviešanai, atbilstoši Latvijas Lauku attīstības programmai un Rīcības programmai zivsaimniecības attīstībai;

8.2. nodrošināt vienotu lauksaimniecības un zivsaimniecības valsts atbalsta ieviešanu un valsts atbalsta pasākumu uzraudzību Latvijas Lauku attīstības programmā un Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai; 

8.3. sagatavot ziņojumus Eiropas Komisijai par valsts atbalsta pasākumu Latvijas Lauku attīstības programmā un valsts atbalsta pasākumu lauku, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstībā ieviešanu un īstenošanu;

8.4. veikt arī citu institūciju sagatavoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu paziņojumu sākotnējo izvērtēšanu Līguma par Eiropas Savienības darbību 1.pielikumā minēto lauksaimniecības produktu, kā arī zvejniecības produktu un mežsaimniecības atbalstīšanai;

8.5. nodrošināt Latvijas Lauku attīstības programmā esošo un citu valsts atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumu iesniegšanu Eiropas Komisijā, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo atbalsta paziņojumu elektronisko sistēmu State Aid Notifications Interactive (SANI) - valsts atbalsta paziņojumu interaktīvo sistēmu;

8.6. nodrošināt ikgadējo ziņojumu, par valsts un ES atbalsta programmu ietvaros piešķirto finansējumu, iesniegšanu Eiropas Komisijā, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo elektronisko sistēmu State Aid Reporting Interactive (SARI) – valsts atbalsta paziņojumu interaktīvo sistēmu;

8.7. nodrošināt Aid Award System Application (Eiropas Komisijas pārziņā esoša elektroniskā sistēma) valsts atbalsta publicēšanas uzraudzību un kontroli;

8.8. nodrošināt De minimis centrālās datu bāzes (Finanšu ministrijas pārziņā esoša)  uzraudzība un kontrole lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras jomā;

8.9. koordinēt lauksaimniecības nozaru risku vadības pasākumus – izstrādāt instrukciju un pozīciju projektus saistībā ar Latvijas Lauku attīstības programmas nozaru risku mazināšanas pasākumiem un lauku saimniecību darbības dažādošanas veicināšanai;

8.10. izstrādāt normatīvo aktu projektus lauksaimniecības nozaru apdrošināšanas un risku vadības pasākumiem;

8.11. izstrādāt valsts atbalsta pasākumus kooperācijas attīstībai, un sagatavot priekšlikumus Latvijas Lauku attīstības programmas pasākumiem ražotāju grupu atbalstam, kā arī izvērtēt to ieviešanas efektivitāti;

8.12. izstrādāt lauksaimniecības pakalpojumu kooperācijas attīstību reglamentējošus normatīvo aktu projektus;

8.13. izstrādāt normatīvos aktus Latvijas Lauku attīstības programmas lauku nevalstisko organizāciju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperācijas atbalsta jomā;

8.14. piedalīties lauksaimniecības un zivsaimniecības nacionālo interešu izstrādē un viedokļa aizstāvēšanā ES institūcijās un citās starptautiskajās organizācijās lauksaimniecības un zivsaimniecības valsts atbalsta jautājumos;

8.15. izstrādāt normatīvo aktu projektus valsts atbalstam lauksaimniecībā un zivsaimniecībā atbilstoši ES tiesību aktu prasībām; 

8.16. izvērtēt ar lauksaimniecības, lauku, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstības nozari saistīto nodokļu politiku, koordinēt atzinumu un priekšlikumu sniegšanu un atbilstošu normatīvo aktu izstrādi;

8.17. ārkārtējo situāciju gadījumos, nodrošināt pamatojumu un nepieciešamo dokumentu izstrādi finansiāla pabalsta pieprasījumam un to iesniegšanu Eiropas Savienības solidaritātes fondam;

8.18. izvērtēt ar lauksaimniecības, lauku, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību saistīto kredītgarantiju un kreditēšanas politiku un nodrošināt attiecīgo programmu sasaisti ar Latvijas Lauku attīstības programmas atbalsta pasākumiem;

8.19. nodrošināt Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmas un Lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas programmas darbības koordinēšanu;

8.20. atbilstoši savai kompetencei izvērtēt lauksaimniecības un zivsaimniecības valsts atbalsta ietekmi uz lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares attīstību;

8.21. atbilstoši savai kompetencei sniegt priekšlikumus un sagatavot ziņojumus saistībā ar normatīvajiem aktiem par nacionālo drošību un nozaru apdraudējumu nodaļas kompetencē esošajās nozarēs, kā arī sniegt informāciju NATO un citu drošības institūciju vajadzībām;

8.22. nodrošināt normatīvo aktu izstrādi un ieviešanu, lai sekmētu mobilizācijas un civilās aizsardzības pasākumu īstenošanu, un piedalīties Pārtikas un lauksaimniecības produktu plānošanas komitejas (FAPC/NATO) sanāksmēs EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council);

8.23. izvērtēt un sagatavot atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

8.24. piedalīties darba grupās, apspriedēs un komisijās un, ja nepieciešams, pārstāvēt ministrijas intereses nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

8.25. pārstāvēt ministrijas intereses Saeimas komisijās, valsts un pašvaldību pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, starptautiskajās institūcijās, kā arī sarunās ar ārvalstu ekspertiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

8.26. atbilstoši savai kompetencei izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus un sagatavo atbildes uz tiem;

8.27. nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu un horizontālās informācijas apmaiņu starp ministriju un citām valsts un pašvaldību iestādēm par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

8.28. sniegt konsultācijas par nodaļas kompetences jautājumiem;

8.29. piedalīties departamenta ikgadējā darba plāna izstrādē un izpildē;

8.30. koordinēt ministrijas sadarbību ar Latvijas Pašvaldību savienību, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi un citām sabiedriskajām organizācijām.

 

9. Departaments, īstenojot savus uzdevumus, pārējām ministrijas struktūrvienībām sniedz informāciju, konsultācijas un ieteikumus atbilstoši savai kompetencei.

 

10. Departaments, īstenojot savus uzdevumus, sadarbojas ar:

10.1. ministrijas struktūrvienībām;

10.2. citām ministrijām;

10.3. Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi;

10.4. Lauku atbalsta dienestu;

10.5. Latvijas Pašvaldību savienību;

10.6. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi;

10.7. citām nevalstiskajām un ārvalstu organizācijām;

10.8. citām ministrijas padotībā esošajām iestādēm, institūcijām un valsts kapitālsabiedrībām, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;

 

11. Departaments ir atbildīgs par tam uzdoto funkciju un uzdevumu izpildi.

 

12. Departamentu vada direktors, kas ir valsts civildienesta ierēdnis un ir tieši pakļauts ministrijas valsts sekretāram un funkcionāli padots valsts sekretāra vietniekam – ELFLA vadošās iestādes vadītājam. Departamenta direktors ir tiesīgs dot rīkojumus ikvienam sava departamenta darbiniekam.

 

13. Departamenta direktora amata pienākumus, tiesības, nepieciešamo izglītību, profesionālās pieredzes kritērijus, amata pildīšanai nepieciešamo sadarbību un atbildību par darba norisi un rezultātiem amata aprakstā nosaka un amata aprakstu apstiprina valsts sekretārs.

 

14. Departamenta direktoram ir tiesības pārstāvēt ministriju atbilstoši savai kompetencei citās ministrijās un valsts pārvaldes institūcijās, Saeimā un tās komisijās, pašvaldībās, nevalstiskajās organizācijās, starptautiskajās organizācijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām un ārvalstu ekspertiem. 

 

15. Departamenta direktoram ir divi vietnieki, kas ir valsts civildienesta ierēdņi. Pirmais departamenta direktora vietnieks vada Valsts atbalsta plānošanas nodaļu, savukārt otrais ir departamenta direktora vietnieks Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna izstrādes, ieviešanas un uzraudzības jautājumos.

 

16. Departamenta direktora prombūtnē to aizvieto pirmais departamenta direktora vietnieks, kas vada Valsts atbalsta plānošanas nodaļu vai otrais departamenta direktora vietnieks Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna izstrādes, ieviešanas un uzraudzības jautājumos.

 

17. Departamenta direktora vietnieku kompetence noteikta ierēdņa amata aprakstā, ko izstrādā departamenta direktors, saskaņojot ar Juridiskā departamenta Personāla nodaļas atbildīgo amatpersonu, un apstiprina valsts sekretārs.

 

18. Departamenta direktora vietnieks, kas vada Valsts atbalsta plānošanas nodaļu, vada, organizē un koordinē savas nodaļas darbinieku darbu, un atbild par doto uzdevumu izpildi noteiktajā kārtībā un termiņos.

 

19. Departamenta direktora vietnieks Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna izstrādes, ieviešanas un uzraudzības jautājumos organizē un funkcionāli vada sadarbību starp ministrijas struktūrvienībām, kas iesaistītas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna izstrādē un ieviešanā, un atbild par doto uzdevumu izpildi noteiktajā kārtībā un termiņos.

 

20. Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļu un Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļu vada nodaļas vadītājs, kas ir valsts civildienesta ierēdnis. Nodaļas vadītāja kompetence noteikta ierēdņa amata aprakstā, ko izstrādā departamenta direktors, saskaņojot ar Juridiskā departamenta personāla nodaļas atbildīgo amatpersonu, un apstiprina valsts sekretārs.

 

21. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts departamenta direktoram un funkcionāli padots departamenta direktora vietniekam Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna izstrādes, ieviešanas un uzraudzības jautājumos. Nodaļas vadītājs ir tiesīgs dot rīkojumus visiem savas nodaļas darbiniekiem, kā arī koordinē savas nodaļas darbinieku darbu, atbild par doto uzdevumu izpildi noteiktajā kārtībā un termiņos.

 

22. Departamenta ierēdņa amata aprakstus izstrādā departamenta direktora vietnieki un nodaļu vadītāji, saskaņojot tos ar departamenta direktoru un Juridiskā departamenta Personāla nodaļas atbildīgo amatpersonu, un iesniedz apstiprināšanai valsts sekretāram.

 

23. Departamenta korespondences saņemšana, tās aprite starp departamenta amatpersonām, departamentā sagatavoto dokumentu iesniegšana parakstīšanai augstākai amatpersonai, dokumentu pavairošana, kā arī iknedēļas darba plāna tehniskais nodrošinājums ir Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vecākā referenta pārziņā.

 

24. Jautājumus par departamenta darbinieku nodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem kārto Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākais referents.

 

25. Departamentā reizi nedēļā notiek sanāksmes par darba jautājumiem, problēmām, tuvākajiem uzdevumiem un to izpildi.

 

26. Atzīt par spēku zaudējušu Lauku attīstības atbalsta departamenta 2017. gada 5.janvāra reglamentu.

 

27. Reglaments stājas spēkā 2018. gada 1. augustā. 

 


    Departamenta direktore                    L. Jansone