Meža departamenta reglaments

2019. gada 2.aprīlī

Rīgā, Republikas laukumā 2

 

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas

Meža departamenta reglaments

 

    Izdots saskaņā ar

    Valsts pārvaldes iekārtas

    likuma 73. panta pirmās daļas

    1. punktu un 75. panta otro daļu

1. Reglaments nosaka Zemkopības ministrijas (turpmāk – ministrija) Meža departamenta (turpmāk – departaments) uzbūvi un darba organizāciju.

 

2. Departaments ir valsts sekretāram tieši pakļauta struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros atbild par tam uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi. ERAF programmas īstenošanas jautājumi padoti valsts sekretāra vietniekam.

 

3. Departamenta darbības mērķis ir veicināt meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu, racionālu un efektīvu zemes izmantošanu ilgtermiņā, ilgtspējīgu meža un lauksaimniecībā izmantojamo zemju pārvaldību un zemes uzlabošanu klimatisko apstākļu nelabvēlīgās ietekmes mazināšanai, mežsaimniecības un meža nozares attīstību, meža ģenētisko resursu un medību resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, un atjaunojamo enerģijas resursu (meža biomasas) ilgtspējīgas pieejamības un izmantošanas attīstību.

 

4. Departaments sastāv no:

4.1. Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas;

4.2. Meža resursu un medību nodaļas;

4.3. Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas.

 

5. Departamenta funkcijas ir:

5.1. izstrādāt un aktualizēt Latvijas meža politiku un izstrādāt meža nozares, medību un meliorācijas politikas plānošanas dokumentus;

5.2. apkopot, analizēt un novērtēt informāciju par meža nozares konkurētspēju, to ietekmējošos faktorus un izmaiņu tendences;

5.3. pārraudzīt un koordinēt valsts un Eiropas Savienības (turpmāk - ES) finansēto meža nozares attīstības un meliorācijas jomas atbalsta programmu īstenošanu un novērtēt to īstenošanas rezultatīvos rādītājus;

5.4. analizēt un izvērtēt meža nozares ekonomisko situāciju un valsts mežu apsaimniekošanas efektivitāti;

5.5. koordinēt ministrijas kompetencē esošos klimata politikas jautājumus;

5.6. veidot sabiedriskās attiecības meža nozarē, koordinējot sabiedrības informēšanu un pilnveidojot sabiedrības zināšanas un izpratni par meža nozari;

5.7. analizēt un pilnveidot cilvēkresursu un ar nozari saistīta zinātnes potenciāla attīstību meža nozares konkurētspējas veicināšanai;

5.8. veicināt starptautisko sadarbību meža nozarē un nodrošināt Latvijas interešu pārstāvniecību starptautiskajās institūcijās un procesos departamenta kompetences jomās.

 

6. Departamenta uzdevumi ir:

6.1. piedalīties ikgadējā ministrijas darba plāna izstrādē un izpildē;

6.2. izvērtēt Latvijas meža politiku kontekstā ar kopējām valsts tautsaimniecības attīstības tendencēm, starptautiskajām saistībām un ES mežsaimniecības stratēģiju, izstrādāt priekšlikumus tās aktualizācijai;

6.3. izstrādāt priekšlikumus saistīto nozaru politikām, veicinot meža nozares un meliorācijas jomas attīstību;

6.4. izstrādāt priekšlikumus normatīvajiem aktiem meža reproduktīvā materiāla, meža apsaimniekošanas, dabas aizsardzības mežā, meža apsardzības un aizsardzības, medību, meža resursu stāvokļa, efektīvas meža un lauksaimniecības zemes resursu pārvaldības un meliorācijas jomā;

6.5. izstrādāt priekšlikumus enerģētikas politikai meža biomasas kā atjaunojama energoresursa ilgtspējīgas pieejamības un izmantošanas jomā;

6.6. apkopot un izvērtēt informāciju par meža nozarei saistošiem starptautiskiem procesiem un organizācijām, to pieņemtajiem dokumentiem vai dokumentu projektiem, kā arī sagatavot priekšlikumus ministrijas rīcībai;

6.7. vadīt Latvijas meža un saistīto nozaru nacionālās programmas izstrādi;

6.8. analizēt un novērtēt meža nozares izglītības un zinātnes stāvokli un izstrādāt priekšlikumus tā optimizēšanai, kā arī piedalīties ar nozari saistīto izglītības un zinātnes prioritāšu noteikšanā;

6.9. piedalīties ES lēmumu pieņemšanas institūciju normatīvo aktu projektu izstrādē meža nozari ietekmējošās jomās;

6.10. izvērtēt ministrijas padotībā esošo ar mežu saistīto izglītības un zinātnisko institūciju darbību un attīstības stratēģijas (LLU, LVMI „Silava”);

6.11. piedalīties Latvijas prioritāro zinātnes virzienu izstrādē;

6.12. piedalīties ar meža nozari saistītu augstākās izglītības un tālākizglītības valsts budžeta programmu izstrādē un izvērtēšanā;

6.13. konsultēt meža nozares valsts pārvaldes iestādes, institūcijas un nevalstiskās organizācijas par aktuāliem jautājumiem ES;

6.14. sagatavot informāciju pēc pieprasījuma ministrijas vadībai, ārvalstu delegācijām un citām institūcijām ar meža nozari un meliorāciju saistītos jautājumos;

6.15. apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par koksnes izmantošanu;

6.16.  koordinēt meža nozares informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēt meža nozares informācijas sistēmas darbībai nepieciešamās datu bāzes par meža nozares produkcijas ražošanu, realizāciju un nodarbinātību meža nozarē;

6.17. regulāri veikt Centrālās statistikas pārvaldes datu apstrādi par meža nozares eksportu un importu;

6.18. analizēt meža ģenētisko resursu saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas stāvokli;

6.19. koordinēt ministrijas pozīcijas sagatavošanu un kvalitatīvu ministrijas viedokļa pārstāvību Latvijas nostāju izstrādē un dalību Latvijas, ES un starptautiskos klimata pārmaiņu politikas procesos un sanāksmēs;

6.20. nodrošināt informācijas un zināšanu apmaiņu par klimata pārmaiņu jautājumiem starp ministrijas kompetences nozarēm;

6.21. ministrijas kompetences ietvaros sekot līdz un sagatavot priekšlikumus starptautiskās klimata politikas un adaptācijas jautājumos;

6.22. nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu par klimata pārmaiņu jautājumiem ministrijas kompetences jomā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ārlietu ministriju;

6.23. izstrādāt priekšlikumus klimata pārmaiņu politikas īstenošanai meža jomā;

6.24. koordinēt siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisiju un piesaistes noteikšanu zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības jomā;

6.25. izvērtēt meža resursu stāvokli valstī, nacionālā meža monitoringa pārskatus, meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumu efektivitāti;

6.26. izvērtēt un koordinēt nacionālo meža monitoringu;

6.27. koordinēt ģeotelpiskās informācijas sagatavošanu un aktualizēšanu nacionālajai telpiskās informācijas infrastruktūrai atbilstoši departamenta kompetencei;

6.28. izstrādāt priekšlikumus meža nozares attīstībai lauku attīstības politikas kontekstā, un tās īstenošanas pasākumiem;

6.29. nodrošināt medību saimniecības attīstības fonda padomes darbu;

6.30. organizēt zemes meliorācijas jautājumu konsultatīvās padomes darbību;

6.31. koordinēt mežzinātnes attīstības stratēģijas īstenošanu, ES Meža tehnoloģiskās platformas, Era Net (Wood Wisdom Net) (projekts nacionālo programmu meža zinātnē un meža resursu izmantošanā koordinēšanai) un kompetences centru saskaņotu darbību nozarē;

6.32. pārraudzīt un koordinēt valsts un ES finansēto meža nozares attīstības un atbalsta programmu īstenošanu un novērtēt to īstenošanas rezultatīvos rādītājus;

6.32. organizēt Latvijas līdzdalību un informatīvo nodrošinājumu, Ministru konferences par mežu aizsardzību Eiropā (Forest Europe) un citos ar meža nozari saistītos starptautiskos procesos;

6.33. koordinēt Latvijas starptautisko saistību, līgumu un projektu izpildi meža nozarē;

6.34. koordinēt valsts pasūtīto zinātnisko pētījumu projektu piešķiršanu, izpildi un izvērtēšanu;

6.35. nodrošināt Meža attīstības fonda sekretariāta darbību;

6.36. analizēt un novērtēt meža nozares ekonomisko situāciju, to ietekmējošos faktorus un tendences;

6.37. analizēt un izvērtēt meža ekonomisko un sociālo vērtību izmaiņas, prognozēt attīstības tendences;

6.38. novērtēt valsts mežu apsaimniekošanas efektivitāti;

6.39. nodrošināt akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” darbības izvērtēšanu un sagatavot nepieciešamo informāciju akcionāru sapulces lēmumu pieņemšanai;

6.40. apzināt un izvērtēt sabiedrības viedokli par meža nozarei un meliorācijai aktuāliem jautājumiem;

6.41. koordinēt ministrijas sadarbību ar meža nozari un meliorācijas jomu saistītajām interešu grupām un nevalstiskajām organizācijām;

6.42. organizēt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts” darbības izvērtēšanu un sagatavot nepieciešamo informāciju dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu pieņemšanai;

6.43. organizēt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” darbības rezultātu nefinanšu rādītāju izpildes izvērtēšanu;

6.44. koordinēt meža nozares informatīvo un nozari popularizējošo materiālu izstrādi;

6.45. koordinēt Latvijas un ES ar mežu saistīto normatīvo aktu tulkošanu;

6.46. informēt sabiedrību par meža politikas un meliorācijas jomas jautājumiem, meža nozares attīstības tendencēm un starptautiskajiem procesiem;

6.47. nodrošināt Latvijas meža konsultatīvās padomes sekretariāta funkcijas;

6.48. analizēt meža resursu informācijas apriti;

6.49. izstrādāt priekšlikumus valsts budžeta programmai „Zemes resursu ilgtspējīga saglabāšana”;

6.50. izstrādāt priekšlikumus valsts politikai zemes ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšanai; 

6.51. sagatavot informāciju ministrijas vadībai par meliorācijas sistēmas stāvokli;

6.52. pārstāvēt ministrijas viedokli telpiskās plānošanas un ainavu politikas ieviešanas jautājumos;

6.53. departamenta kompetencē esošajos jautājumos:

6.53.1. izstrādāt politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus;

6.53.2. izvērtēt  meliorācijas un meža nozares darbību regulējošo tiesību aktu efektivitāti un to radīto administratīvo slogu;

6.53.3. sadarboties tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu izstrādes procesā ar citām valsts pārvaldes iestādēm, meža nozares interešu grupām un sabiedriskajām organizācijām;

6.53.4. sagatavot atzinumus un izstrādāt priekšlikumus par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem un attīstības plānošanas dokumentiem;

6.53.5. piedalīties starpministriju un starpinstitūciju sanāksmēs par tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektu saskaņošanu;

6.53.6. sagatavot atbildes uz citu valsts pārvaldes iestāžu, institūciju un fizisko un juridisko personu vēstulēm, iesniegumiem vai sūdzībām;

6.53.7. pārstāvēt valsts intereses ar meža nozari saistītās starptautiskajās organizācijās, darba grupās un ārvalstu institūcijās;

6.53.8. pārstāvēt ministriju valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām un ārvalstu ekspertiem;

6.53.9. sadarboties ar ES un nacionālajām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām un ārvalstu organizācijām;

6.53.10. sagatavot starpvalstu līgumu projektus;

6.53.11. sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām;

6.53.12. sagatavot materiālus ministrijas interneta mājaslapai;

6.53.13. informēt valsts sekretāru, ministru un sabiedrību par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.53.14. pārraudzīt Valsts meža dienesta darbību.

 

7. Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas funkcijas ir izstrādāt un aktualizēt Latvijas meža politiku, meža nozares zinātnes un izglītības attīstības stratēģiju saistīto nozaru un kopējā valsts tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības kontekstā, analizēt un novērtēt informāciju par meža nozares konkurētspēju, to ietekmējošos faktorus un izmaiņu tendences, koordinēt ministrijas kompetencē esošos klimata politikas jautājumus, veidot sabiedriskās attiecības meža nozarē, koordinējot sabiedrības informēšanu un pilnveidojot sabiedrības zināšanas un izpratni par meža nozari, kā arī izstrādāt meža nozares attīstības un atbalsta projektus, koordinēt to īstenošanu, analizēt un izvērtēt meža nozares ekonomisko situāciju un valsts mežu apsaimniekošanas efektivitāti, kā arī veicināt starptautisko attiecību veidošanu un starptautisko sadarbību meža nozarē, un šajā nolūkā nodaļas uzdevumi ir:

7.1. piedalīties ikgadējā ministrijas darba plāna izstrādē un izpildē;

7.2. izstrādāt priekšlikumus meža nozares attīstībai lauku attīstības politikas kontekstā un tās īstenošanas pasākumiem;

7.3. pārraudzīt un koordinēt valsts un ES finansēto meža nozares attīstības un atbalsta programmu īstenošanu un novērtēt to īstenošanas rezultatīvos rādītājus;

7.4. koordinēt Latvijas starptautisko saistību, līgumu un projektu izpildi meža nozarē;

7.5. koordinēt valsts pasūtīto zinātnisko pētījumu projektu izpildi un izvērtēšanu;

7.6. nodrošināt Meža attīstības fonda sekretariāta darbību;

7.7. analizēt un novērtēt meža nozares ekonomisko situāciju, to ietekmējošos faktorus un tendences;

7.8. analizēt un izvērtēt meža ekonomisko un sociālo vērtību izmaiņas, un prognozēt attīstības tendences;

7.9. novērtēt valsts mežu apsaimniekošanas efektivitāti;

7.10. nodrošināt akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” darbības izvērtēšanu un sagatavot nepieciešamo informāciju akcionāru sapulces lēmumu pieņemšanai;

7.11. piedalīties ES lēmumu pieņemšanas institūciju normatīvo aktu projektu izstrādē meža nozari ietekmējošās jomās;

7.12. apkopot un izvērtēt informāciju par meža nozarei saistošiem starptautiskiem procesiem un organizācijām, to pieņemtajiem dokumentiem vai dokumentu projektiem, kā arī sagatavot priekšlikumus ministrijas rīcībai;

7.13. organizēt Latvijas līdzdalību un informatīvo nodrošinājumu, Ministru konferences par mežu aizsardzību Eiropā (Forest Europe) un citos ar meža nozari saistītos starptautiskos procesos;

7.14. konsultēt meža nozares valsts pārvaldes iestāžu, institūciju un nevalstiskās organizācijas par aktuāliem jautājumiem ES;

7.15. izvērtēt Latvijas meža politiku saistībā ar kopējām valsts tautsaimniecības attīstības tendencēm, starptautiskajām saistībām un ES mežsaimniecības stratēģiju, izstrādāt priekšlikumus tās aktualizācijai;

7.16. izstrādāt priekšlikumus enerģētikas politikai meža biomasas kā atjaunojama energoresursa ilgtspējīgas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas jomā, koordinēt meža nozares saskaņotu dalību atjaunojamo energoresursu izmantošanas attīstības veicināšanā;

7.17. vadīt Latvijas meža un saistīto nozaru nacionālās programmas izstrādi;

7.18. izstrādāt priekšlikumus saistīto nozaru politikām, veicinot meža nozares attīstību;

7.19. analizēt un novērtēt meža nozares izglītības un zinātnes stāvokli un izstrādāt priekšlikumus tā optimizēšanai;

7.20. koordinēt mežzinātnes attīstības stratēģijas īstenošanu, ES Meža tehnoloģiskās platformas, Era Net (Wood Wisdom Net) (projekts nacionālo programmu meža zinātnē un meža resursu izmantošanā koordinēšanai) un kompetences centru saskaņotu darbību nozarē;

7.21. izvērtēt ministrijas padotībā esošo ar mežu saistīto izglītības un zinātnisko institūciju darbību un attīstības stratēģijas (LLU, LVMI „Silava”);

7.22. piedalīties Latvijas prioritāro zinātnes virzienu izstrādē;

7.23. piedalīties ar meža nozari saistītu augstākās izglītības un tālākizglītības valsts budžeta programmu izstrādē un izvērtēšanā;

7.24. sagatavot informāciju ārvalstu delegācijām ar meža nozari saistītos jautājumos;

7.25. koordinēt ministrijas pozīcijas sagatavošanu un kvalitatīvu ministrijas viedokļa pārstāvību Latvijas pozīciju izstrādē un dalību Latvijas, ES un starptautiskos klimata pārmaiņu politikas procesos un sanāksmēs;

7.26. nodrošināt informācijas un zināšanu apmaiņu par klimata pārmaiņu jautājumiem starp ministrijas kompetences nozarēm;

7.27. ministrijas kompetences ietvaros sekot līdz starptautiskās klimata politikas un adaptācijas jautājumiem;

7.28. nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu par klimata pārmaiņu jautājumiem ministrijas kompetences jomā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ārlietu ministriju;

7.29. apzināt un izvērtēt sabiedrības viedokli par meža nozarei aktuāliem jautājumiem;

7.30. koordinēt ministrijas sadarbību ar meža nozari saistītajām interešu grupām un nevalstiskajām organizācijām;

7.31. informēt sabiedrību par meža politikas jautājumiem, meža nozares attīstības tendencēm un starptautiskajiem procesiem;

7.32. koordinēt meža nozares informatīvo un nozari popularizējošo materiālu izstrādi;

7.33. nodrošināt Latvijas meža konsultatīvās padomes sekretariāta funkcijas;

7.34. nodaļas kompetences ietvaros:

7.34.1. izstrādāt politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus;

7.34.2. izvērtēt meža nozares darbību regulējošo tiesību aktu efektivitāti un to radīto administratīvo slogu;

7.34.3. sadarboties tiesību aktu, plānošanas un citu dokumentu izstrādes procesā ar citām valsts pārvaldes iestādēm, nozares interešu grupām un sabiedriskajām organizācijām;

7.34.4. sagatavot atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem Ministru kabinetā izskatāmajiem tiesību aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentiem un attīstības plānošanas dokumentiem;

7.34.5. piedalīties starpministriju un starpinstitūciju sanāksmēs par tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektu saskaņošanu;

7.34.6. sagatavot atbildes uz citu valsts pārvaldes iestāžu, institūciju un iedzīvotāju vēstulēm, iesniegumiem vai sūdzībām;

7.34.7. pārstāvēt valsts intereses ar meža nozari saistītās starptautiskajās organizācijās, darba grupās un ārvalstu institūcijās;

7.34.8. pārstāvēt ministriju valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām un ārvalstu ekspertiem;

7.34.9. sadarboties ar ES un nacionālajām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām un ārvalstu organizācijām;

7.34.10. sagatavot starpvalstu līgumu projektus;

7.34.11. sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām;

7.34.12. informēt departamenta direktoru, valsts sekretāru un ministru un sabiedrību;

7.34.13. sagatavot informāciju ministrijas interneta mājaslapai;

7.34.14. pārraudzīt Valsts meža dienesta darbību meža nozares stratēģijas un atbalsta jomā.

 

8. Meža resursu un medību nodaļas funkcijas ir veicināt meža un medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, piedalīties meža politikas un tās īstenošanas instrumentu izstrādē, sniegt priekšlikumus politikas plānošanas dokumentiem, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektiem meža reproduktīvā materiāla, meža apsaimniekošanas, meža ģenētisko resursu, meža inventarizācijas, nacionālā meža monitoringa, dabas aizsardzību mežā, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības un meža aizsardzības un medību jomā, izvērtēt medību un meža resursu stāvokli un veicināt ģenētisko resursu saglabāšanas un izmantošanas politikas īstenošanu, un šajā nolūkā nodaļas uzdevumi ir:

8.1. piedalīties ikgadējā ministrijas darba plāna izstrādē un izpildē;

8.2.  izstrādāt politikas plānošanas dokumentu projektus par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

8.3.  koordinēt ģeotelpiskās informācijas sagatavošanu un aktualizēšanu nacionālai telpiskās informācijas infrastruktūrai atbilstoši departamenta kompetencei;

8.4.  meža apsaimniekošanas, meža apsaimniekošanas plānošanas, dabas aizsardzības mežā, meža reproduktīvā materiāla, meža inventarizācijas, nacionālā meža monitoringa, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības un meža aizsardzības, medību un meža ģenētisko resursu jomā:

8.4.1. izstrādāt tiesību aktu projektus;

8.4.2. izvērtēt tiesību aktu darbības efektivitāti;

8.4.3. sadarboties tiesību aktu projektu izstrādes procesā ar citām valsts pārvaldes iestādēm un sabiedriskajām organizācijām;

8.4.4. piedalīties politikas plānošanas dokumentu izstrādē;

8.4.5. piedalīties starpministriju un starpinstitūciju sanāksmēs par tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu saskaņošanu;

8.4.6. sagatavot atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem Ministru kabinetā izskatāmajiem tiesību aktu un politikas plānošanas     dokumentu projektiem;

8.4.7. pārstāvēt ministriju valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām un ārvalstu ekspertiem;

8.4.8. pārstāvēt valsts intereses ar meža nozari saistītās starptautiskajās organizācijās, darba grupās un ārvalstu institūcijās;

8.4.9. piedalīties valsts un ES finansēto meža nozares attīstības un atbalsta programmu īstenošanā un to īstenošanas rezultatīvo rādītāju novērtēšanā;

8.4.10. piedalīties ES lēmumu pieņemšanas institūciju normatīvo aktu projektu izstrādē par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

8.4.11.  izstrādāt juridiskus dokumentus (līgumprojekti, konkursa nolikumi u.tml.);

8.4.12.  izskatīt iesniegumus un priekšlikumus un sagatavot atbildes projektu;

8.4.13. sniegt fiziskām un juridiskām personām konsultācijas;

8.4.14. informēt valsts, starptautiskās institūcijas un sabiedrību;

8.4.15. sagatavot materiālus Zemkopības ministrijas interneta mājaslapai;

8.5.  veikt meža ģenētisko resursu saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas stāvokļa analīzi;

8.6.  izstrādāt priekšlikumus Bioloģiskās daudzveidības konvencijas prasību un programmu īstenošanai meža jomā;

8.7.  izvērtēt:

8.7.1.  meža resursu stāvokli valstī;

8.7.2.  nacionālā meža monitoringa pārskatus;

8.7.3.  meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumu efektivitāti;

8.7.4. atmežošanas izraisītās negatīvās sekas;

8.8.  koordinēt medību saimniecības attīstības fonda padomes darbu;

8.9.  koordinēt nacionālo meža monitoringu;

8.10. apkopot informāciju par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu raksturojošiem rādītājiem:

8.10.1. apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par koksnes izmantošanu, meža sociālo un ekoloģisko funkciju īstenošanu;

8.10.2. koordinēt meža nozares informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēt meža nozares informācijas sistēmas darbībai nepieciešamās datu bāzes par meža nozares produkcijas ražošanu, realizāciju un nodarbinātību meža nozarē;

8.10.3. regulāri veikt CSP datu apstrādi par meža nozares eksportu un importu;

8.10.4. pārraudzīt Valsts meža dienesta darbību meža resursu un medību jomā.

9. Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas funkcijas ir veicināt racionālu un efektīvu lauku zemes izmantošanu ilgtermiņā, ilgtspējīgu valsts meža un lauksaimniecībā izmantojamo zemju pārvaldību un meliorāciju (zemes uzlabošanu klimatisko apstākļu nelabvēlīgās ietekmes mazināšanai), un šajā nolūkā nodaļas uzdevumi ir:

9.1. piedalīties ikgadējā ministrijas darba plāna izstrādē un izpildē;

9.2. izstrādāt priekšlikumus politikas plānošanas dokumentu projektiem, sagatavot normatīvo un tiesību aktu projektus un informatīvo ziņojumu projektus:

9.2.1. valsts meža zemes pārvaldības jomā;

9.2.2. meliorācijas jomā;

9.2.3. lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus regulējuma jomā.

9.3. izstrādāt priekšlikumus valsts, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) un citu valstu un Eiropas Savienības līdzfinansēto fondu atbalsta pasākumiem, to ieviešanai un uzraudzībai meliorācijas jautājumos;

9.4. piedalīties ES atbalsta pasākumu ieviešanā un uzraudzībā lauku meliorācijas jomā tostarp veikt ar ERAF līdzfinansētas darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa plūdu risku samazināšanai lauku teritorijās ieviešanu atbildīgajai iestādei noteiktās funkcijas un uzdevumus;

9.5. izvērtēt ar nodaļas kompetenci saistīto normatīvo aktu darbības efektivitāti un sagatavot priekšlikumus to aktualizācijai;

9.6. organizēt zemes meliorācijas jautājumu konsultatīvās institūcijas darbību;

9.7. organizēt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts” darbības izvērtēšanu un sagatavot nepieciešamo informāciju dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu pieņemšanai;

9.8. izvērtēt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” darbības rezultātu nefinanšu rādītāju izpildi;

9.9. nodaļas kompetences ietvaros:

9.9.1. pārstāvēt ministriju valsts pārvaldes iestādēs, starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām un ārvalstu ekspertiem;

9.9.2. sadarboties tiesību aktu projektu izstrādes procesā ar citām valsts pārvaldes iestādēm un sabiedriskajām organizācijām;

9.19.3. piedalīties starpministriju un starpinstitūciju sanāksmēs par tiesību aktu projektu saskaņošanu;

9.9.4. sagatavot atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

9.19.5. izskatīt iesniegumus un priekšlikumus un sagatavot atbildes projektus;

9.9.6. sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām;

9.9.7. sagatavot informāciju sabiedrībai par aktualitātēm.

 

10. Departaments ir atbildīgs par tam uzdoto funkciju un uzdevumu izpildi.

 

11. Departamentu vada direktors, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis un ir tieši pakļauts ministrijas valsts sekretāram. Direktors departamentam adresētos uzdevumus saņem Dokumentu vadības sistēmā un tajā uzdevumus sadala departamenta ierēdņiem (darbiniekiem).

 

12. Departamenta direktora amata pienākumus, tiesības, nepieciešamo izglītību, profesionālās pieredzes kritērijus, amata pildīšanai nepieciešamo sadarbību un atbildību par darba norisi un rezultātiem nosaka ministrijas valsts sekretārs, apstiprinot amata aprakstu.

 

13. Departamenta direktoram savas kompetences ietvaros ir tiesības pārstāvēt ministriju citās ministrijās un valsts pārvaldes institūcijās, Saeimā un tās komisijās, Ministru kabinetā, pašvaldībās, nevalstiskās organizācijās, starptautiskās organizācijās, tajā skaitā, ES institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, ārvalstu ekspertiem.

 

14. Departamenta direktoram ir vietnieks, kurš vada Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļu.

 

15. Departamenta direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda departamenta direktora vietnieks.

 

16. Meža resursu un medību nodaļu un Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļu vada nodaļu vadītāji ir tieši pakļauti departamenta direktoram.

 

17. Departamenta direktora vietnieka un nodaļu vadītāju kompetence noteikta ierēdņa amata aprakstā, kuru izstrādā departamenta direktors, saskaņojot ar Juridiskā departamenta Personāla nodaļas atbildīgo amatpersonu, un apstiprina ministrijas valsts sekretārs.

 

18. Departamenta direktora vietnieks un nodaļu vadītāji vada, koordinē un organizē savu nodaļu ierēdņu un darbinieku darbu un atbild par doto uzdevumu izpildi noteiktajā kārtībā un termiņos

 

19. Departamenta ierēdņa amata aprakstus un darbinieka pienākumu aprakstus izstrādā departamenta direktora vietnieks un nodaļu vadītāji, saskaņojot tos ar departamenta direktoru, Juridiskā departamenta Personāla nodaļas atbildīgo amatpersonu un, iesniedzot tos apstiprināšanai ministrijas valsts sekretāram.

 

20. Departamenta direktora vietnieka un nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas darbu vada nodaļas vadītāja vietnieks.

 

21. Departamenta direktora norīkota Meža resursu un medību nodaļas ierēdņa (darbinieka) pārziņā ir:

21.1. departamenta korespondences saņemšana, tās aprites uzraudzība starp departamenta amatpersonām ( tikai tai korespondencei, kas netiek saņemta Dokumentu vadības sistēmā), departamentā sagatavoto dokumentu iesniegšana parakstīšanai augstākai amatpersonai, reģistrācija, ministrijas un departamenta eksemplāra ievietošana mapēs saskaņā ar lietu nomenklatūru, lietu kārtošana un nodošana ministrijas arhīvā, dokumentu pavairošana un iknedēļas darba plāna tehniskā apkopošana;

21.2. departamenta ierēdņu (darbinieku) nodrošināšana ar darbam nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem un darba laika uzskaites tabeles sagatavošana.

 

22. Departamentā reizi nedēļā ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00 notiek sanāksmes par darba jautājumiem un tuvākajiem uzdevumiem un to izpildi.

 

23. Atzīt par spēku zaudējušu Meža departamenta 2015. gada 16. oktobrī izdoto departamenta reglamentu.

 

Departamenta direktors                                            A.Ozols