Ministra biroja reglaments

2007.gada 15.martā

Rīgā, Republikas laukumā 2

 

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas

Ministra biroja reglaments

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 24.pantu, 73.panta pirmās daļas 2.punktu un 75.panta otro daļu

1. Zemkopības ministrijas Ministra birojs (turpmāk – birojs) ir zemkopības ministram tieši pakļauta struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros atbild par tam uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi.

2. Biroja darbības mērķis ir sekmēt ministrijas uzdevumu īstenošanu, sniegt administratīvu un organizatorisku atbalstu ministram, uzturēt informatīvo saikni starp ministru un ministrijas ierēdņiem, valsts pārvaldes, kā arī citām institūcijām.

3. Ministra birojā strādā ministra biroja vadītājs un ministra padomnieki nozares politikas, finanšu, ekonomikas un juridiskajos jautājumos.

4. Biroja funkcijas ir:

4.1. sniegt konsultācijas ministram politiskos, juridiskos, finanšu, ekonomikas un citos jautājumos;

4.2. sniegt atbalstu ministram lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā;

4.3. nodrošināt ministra pienākumu izpildei nepieciešamās informācijas ieguvi un apriti, veikt informācijas analīzi;

4.4. analizēt, izvērtēt un risināt ministra darba organizācijas un citus jautājumus;

5. Biroja galvenie uzdevumi ir:

5.1. analizēt valdības politiku un veicināt tās īstenošanu (arī sadarbībā ar valdības koalīcijas partneriem) atbilstoši Deklarācijai par Ministru kabineta iecerēto darbību un Zemkopības ministrijas Rīcības plānu;

5.2. izteikt viedokli par jebkuru ministru interesējošu politikas jautājumu;

5.3. sadarboties ar ministrijām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, politiskajām partijām, kā arī ar ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām atbilstoši ministra norādījumiem;

5.4. nodrošināt ministra vizītēm un sarunām nepieciešamo informāciju un tikšanās laikā iegūtās informācijas vai doto uzdevumu operatīvu paziņošanu adresātiem;

5.5. ar ministra pilnvarojumu pārstāvēt ministra viedokli citās institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs, kā arī sanāksmēs, kur tiek saskaņoti viedokļi;

5.6. sadarbībā ar ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļu informēt ministru par plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajiem politiskajiem jautājumiem, organizēt tikšanos ar preses un citu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, sagatavot ministru šīm tikšanās reizēm, kā arī atbilstoši ministra norādījumiem sniegt sabiedrībai informāciju par Zemkopības ministrijas un ministra pieņemtajiem lēmumiem;

5.7. izvērtēt normatīvo aktu projektus un sagatavot priekšlikumus par to atbilstību valdības politikai.

6. Biroja vadītāja uzdevumi ir:

6.1. nodrošināt biroja koordinētu un efektīvu darbu atbilstoši tā funkcijām un uzdevumiem;

6.2. pēc ministra rīkojuma savas kompetences ietvaros piedalīties ministrijas izveidotajās darba grupās un komisijās;

6.3. savas kompetences ietvaros sekmēt ministrijas uzdevumu īstenošanu, tai skaitā sadarbībā ar citām valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un fiziskām un juridiskām personām;

6.4. pēc ministra rīkojuma savas kompetences ietvaros pārstāvēt ministrijas intereses citās ministrijās un valsts pārvaldes institūcijās, Saeimā un tās komisijās, pašvaldībās, starptautiskajās institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām, ārvalstu ekspertiem;

6.5. koordinēt ministra politisko darbību.

7. Padomnieka uzdevumi ir:

7.1. sniegt ministram konsultācijas savas kompetences jautājumos;

7.2. pēc biroja vadītāja rīkojuma, savas kompetences ietvaros piedalīties ministrijas izveidotajās darba grupās un komisijās;

7.3. pēc biroja vadītāja rīkojuma, savas kompetences ietvaros piedalīties citu ministriju un to iestāžu izveidotajās darba grupās un komisijās, kā arī citās sanāksmēs;

7.4. savas kompetences jomā sagatavot viedokli par izstrādātajiem normatīvajiem aktiem vai to projektiem ministrijā, Ministru kabinetā, Saeimā vai citās valsts pārvaldes institūcijās.

8. Birojs savstarpēji veic informācijas apmaiņu ar pārējām ministrijas struktūrvienībām, nodrošinot horizontālo un vertikālo informācijas apmaiņu, saskaņotu uzdevumu izpildi un konsultācijas.

9. Birojs, realizējot savus uzdevumus, sadarbojas ar:

9.1. valsts pārvaldes iestādēm;

9.2. ministrijas padotības iestādēm, sniedzot konsultatīvu palīdzību par normatīvo aktu izstrādi savas kompetences ietvaros.

10. Birojs ir atbildīgs par tam uzdoto funkciju un uzdevumu izpildi.

11. Biroju vada vadītājs, kurš ir valsts amatpersona un ir tieši pakļauts ministram. Vadītājs ir tiesīgs dot rīkojumus ikvienam sava biroja darbiniekam.

12. Biroja vadītāju ieceļ amatā ministrs, slēdzot darba līgumu, kas ir ne ilgāks par ministra pilnvaru laiku. Biroja vadītāja pienākumus un tiesības nosaka ministrs, slēdzot darba līgumu.

13. Biroja vadītājs savu pilnvaru ietvaros atbild par biroja administratīvās un juridiskās darbības nodrošinājumu.

14. Ministra padomnieki, kuri ir valsts amatpersonas, konsultē ministru attiecīgi nozares politikas, juridiskajos, finanšu un ekonomikas jautājumos.

15. Biroja vadītāja prombūtnē viņa pienākumus veic tā nozīmētais ministra padomnieks.

16. Ministra padomnieka pienākumus un tiesības nosaka ministrs, slēdzot darba līgumu.

17. Jautājumus par biroja darbinieku nodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem kārto biroja vadītājs.

18. Sanāksmes, kurās tiek izskatīti biroja organizatoriskie jautājumi, izvirzāmie uzdevumi un to izpilde, tiek organizētas reizi nedēļā.

Ministra biroja vadītājs Indriķis Putniņš