Izstrādē esošās Latvijas nacionālās pozīcijas

Eiropas Komisija ir tā Eiropas Savienības institūcija, kurai ir likumdošanas aktu iniciatīvas tiesības. Tā, konsultējoties ar dalībvalstu ekspertiem, interešu grupu pārstāvjiem, izstrādā nepieciešamo tiesību aktu projektus un iesniedz tos izskatīšanai Eiropas Parlamentā un Eiropas Padomē.

 

Brīdī, kad Eiropas Komisija ir izstrādājusi tiesību akta projektus un nosūtījusi tos dalībvalstīm, sākas darbs pie nacionālo pozīciju veidošanas par attiecīgo jautājumu. Zemkopības ministrija aicina nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus iesaistīties šajā procesā, lai Eiropas Savienībā tiktu ievērotas arī viņu un līdz ar to arī Latvijas intereses lauksaimniecības jomā.

 

Pozīcijas izstrādes stadijā

 

 

COM numurs: COM/2021/ 661
 
Nosaukums:  Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko 2022. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi
 
Ar dokumentu var iepazīties: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0661&qid=1636369423721
 
Par pozīcijas izstrādi atbildīgā: Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītāja Santa Jansone; Santa.Jansone[at]zm.gov.lv; 29194918
 
Pozīcija tiks izstrādāta līdz 17.11.2021.