Nevalstisko organizāciju un sabiedrības partneru iesaiste nacionālo pozīciju sagatavošanā

Eiropas Komisija ir tā Eiropas Savienības institūcija, kurai ir likumdošanas aktu iniciatīvas tiesības. Tā, konsultējoties ar dalībvalstu ekspertiem, interešu grupu pārstāvjiem, izstrādā nepieciešamo tiesību aktu projektus un iesniedz tos izskatīšanai Eiropas Parlamentā un Eiropas Padomē.

 

Brīdī, kad Eiropas Komisija ir izstrādājusi tiesību akta projektus un nosūtījusi tos dalībvalstīm, sākas darbs pie nacionālo pozīciju veidošanas par attiecīgo jautājumu. Zemkopības ministrija aicina nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus iesaistīties šajā procesā, lai Eiropas Savienībā tiktu ievērotas arī viņu un līdz ar to arī Latvijas intereses lauksaimniecības jomā.

 

 

Pozīcijas izstrādes stadijā

 

COM numurs: 2020(0322)

 

Nosaukums: Priekšlikums Padomes regulai, ar ko uz 2021.–2023. gada periodu atver autonomas Savienības tarifa kvotas konkrētiem zvejas produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību
 

Ar dokumentu var iepazīties: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020PC0322
 

Par pozīcijas izstrādi atbildīgā: Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītāja Santa Jansone; Santa.Jansone[at]zm.gov.lv; 67027533
 

Pozīcija tiks izstrādāta līdz 12.08.2020.