Izstrādē esošās Latvijas nacionālās pozīcijas

Eiropas Komisija ir tā Eiropas Savienības institūcija, kurai ir likumdošanas aktu iniciatīvas tiesības. Tā, konsultējoties ar dalībvalstu ekspertiem, interešu grupu pārstāvjiem, izstrādā nepieciešamo tiesību aktu projektus un iesniedz tos izskatīšanai Eiropas Parlamentā un Eiropas Padomē.

 

Brīdī, kad Eiropas Komisija ir izstrādājusi tiesību akta projektus un nosūtījusi tos dalībvalstīm, sākas darbs pie nacionālo pozīciju veidošanas par attiecīgo jautājumu. Zemkopības ministrija aicina nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus iesaistīties šajā procesā, lai Eiropas Savienībā tiktu ievērotas arī viņu un līdz ar to arī Latvijas intereses lauksaimniecības jomā.

 

Pozīcijas izstrādes stadijā

 

 

COM numurs: COM/2021/491
 
Nosaukums:  Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko 2022. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un attiecībā uz konkrētām citos ūdeņos piemērojamām zvejas iespējām groza Regulu (ES) 2021/92
 
Ar dokumentu var iepazīties: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0491  
 
Par pozīcijas izstrādi atbildīgā: Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītāja Santa Jansone; Santa.Jansone[at]zm.gov.lv; 29194918
 
Pozīcija tiks izstrādāta līdz 13.09.2021.

 

 

 

COM numurs: COM/2021/554
 
Nosaukums: Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko groza Regulu Nr.2018/841 attiecībā uz darbības jomu, vienkāršojot atbilstību noteikumiem, nosakot dalībvalstu mērķus 2030. gadam un apņemoties sasniegt kopīgu klimata neitralitāti līdz 2035. gadam zemes izmantošanā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības nozarē un Regulu Nr.2018/1999 attiecībā uz uzraudzības uzlabošanu, ziņošanu, progresa izsekošanu un pārskatīšanu
 
Ar dokumentu var iepazīties: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0554&qid=1626766435928
 
Par pozīcijas izstrādi atbildīgā: Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja Kristīne Sirmā; Kristine.Sirma[at]zm.gov.lv; 29178894
 
Pozīcija tiks izstrādāta līdz 17.09.2021.