Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība 2. kārta

EU logo ansamblis ERAF

 

2021. gada 10. augustā Zemkopības ministrija uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība 2. kārta” realizāciju.
 


Projekta mērķi:

1. Vienotas risku analīzes un pārvaldības sistēmas ieviešana Zemkopības nozarē, izveidojot vienotu informācijas tehnoloģiju risinājumu Zemkopības nozares klientu risku reitinga uzturēšanai, risku analīzei un to mazināšanas procesu plānošanai;
2. Zemkopības nozares elektronisko pakalpojumu attīstība. Pakalpojumu nodrošināšanas procesu pilnveide un jaunu pieprasītu pakalpojumu elektronizēšana (jauni e-pakalpojumi);
3. Zemkopības nozares datu semantiskās savietojamības uzlabošana. Plašāks pielietojums nozares datu atkalizmantošanai. Darbinieku patērētā laika samazināšana, elektronizējot starpiestāžu datu apmaiņu un nozares politikas datu apkopošanas un analīzes procesus;

 

Projekta ietvaros tiks uzlaboti procesi Zemkopības ministrijā un 6. padotības iestādēs.
 

 

Projekta kopējās izmaksas: 2 000 000 EUR
Projekta attiecināmās izmaksas: 2 000 000 EUR
 

 

Projekta sadarbības partneri:

Lauku atbalsta dienests, Lauksaimniecības datu centrs, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts meža dienests, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
 

Projekta īstenošanas termiņš:

2021. gada 10.augusts – 2023. gada 9. augusts (24 mēneši).

 


Projekta realizācija

 

Noslēgtie līgumi:

Iepirkuma līguma priekšmets: Konsultantu piesaiste IS un IKT attīstības un pilnveidošanas atbalstam
Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.: ZM 2019/16_EJZF_ERAF
Uz projektu attiecināmā summa bez PVN: 96 694.21
Iepirkuma līguma izpildītāja reģistrācijas Nr.: 40103167328
Iepirkuma līguma izpildītāja nosaukums: Corporate Consulting, SIA
Iepirkuma līguma parakstīšanas datums: 03.04.2020
Pakalpojumu mērķis: Pakalpojuma sniedzējam jāveic ZM un ZM resora iestāžu informācijas sistēmu (turpmāk – IS) informācijas semantiskās savietojamības esošās situācijas un vajadzību detalizētu analīzi, jāizstrādā ZM un ZM resora iestāžu IS semantiskās savietojamības prasību aprakstu un zemkopības nozares procesu pilnveides aprakstus, ar mērķi nodrošināt semantisko savietojamību un vienotu klasifikatoru ieviešanu starpiestāžu procesos. Pakalpojuma sniedzējam jāveic projekta ietvaros veikto informācijas sistēmu izstrādes vai iegādes un ieviešanas kvalitātes kontrole.

 

Iepirkuma līguma priekšmets: Veterināro zāļu reģistra informācijas sistēmas modernizācija
Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.: ZM 2021/10/MK_ERAF
Uz projektu attiecināmā summa bez PVN: 99 173.56
Iepirkuma līguma izpildītāja reģistrācijas Nr.: 40103347036
Iepirkuma līguma izpildītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E-Synergy"
Iepirkuma līguma parakstīšanas datums: 12.10.2021
Pakalpojumu mērķis: Pakalpojuma sniedzējam jāveic informācijas sistēmu pilnveide risku analīzes ieviešanai pārtikas un veterināro produktu aprites uzraudzības procesos.

 

Iepirkuma līguma priekšmets: Zemkopības ministrijas koplietošanas risinājumu uzturēšana
Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.: ZM 2021/8_ELFLA_EJZF
Uz projektu attiecināmā summa bez PVN: 703 787.66
Iepirkuma līguma izpildītāja reģistrācijas Nr.: 40103347036
Iepirkuma līguma izpildītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E-Synergy"
Iepirkuma līguma parakstīšanas datums: 09.09.2021
Pakalpojumu mērķis: Pakalpojuma sniedzējam jāveic nozares koplietošanas risinājumu pilnveide risku analīzes funkcionalitātes ieviešanai, politikas plānošanas un uzraudzības procesa uzlabošanai, semantiskās savietojamības uzlabošanai un vienotu klasifikatoru izmantošanai, nozares centralizētas platformas funkcionalitātes pilnveide pakalpojumu nodrošināšanai.

 

Iepirkuma līguma priekšmets: Zemkopības ministrijas informācijas sistēmu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai un pārejai uz zaļo ekonomiku
Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.: ZM 2022/1/MK_ERAF
Uz projektu attiecināmā summa bez PVN: 590 909.08
Iepirkuma līguma izpildītāja reģistrācijas Nr.: 40003674327
Iepirkuma līguma izpildītāja nosaukums: SIA "SOFTIKOM"
Iepirkuma līguma parakstīšanas datums: 02.08.2022
Pakalpojumu mērķis: Pakalpojuma sniedzējam jāveic informācijas sistēmu pilnveide risku analīzes ieviešanai lauksaimniecības tehnikas reģistrācijas un kontroles procesos, augu un augsnes kontroles procesos, mežu un mežsaimniecību uzraudzības procesos, bioloģiskās lauksaimniecības, lauksaimniecības dzīvnieku reģistrācijas un kontroles procesos, lauksaimniecībā izmantojamo platību uzraudzības procesos, kā arī augu un augsnes kontroles elektronisko pakalpojumu pilnveide.

 

Informācija atjaunota:
2022. gada 30. novembrī