Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas reglaments

2011.gada 3.februārī
Rīgā, Republikas laukumā 2

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas reglaments

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas
1.punktu un 75.panta otro daļu


1. Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa (turpmāk – nodaļa) ir valsts sekretāram tieši pakļauta struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros atbild par tam uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi.

2. Nodaļas mērķis ir skaidrot sabiedrībai valsts politiku lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā.

3. Nodaļas funkcijas ir:
3.1. nodrošināt ministrijas sabiedrisko attiecību stratēģijas izstrādi;
3.2. nodrošināt, lai ministrijas amatpersonu izstrādātie un Ministru kabinetā iesniedzamie tiesību aktu projekti un politikas plānošanas dokumentu projekti tiktu skaidroti sabiedrībai;
3.3. veidot un nodrošināt labas savstarpējās attiecības starp ministriju un
tās mērķauditoriju;
3.4. informēt valsts sekretāru un ministru par jebkuru paredzamu ministrijas darbības krīzes situāciju, veicināt tās novēršanu.

4. Nodaļas galvenie uzdevumi ir:
4.1. izstrādāt un izpildīt ikgadējo nodaļas darba plānu;
4.2. sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem, informēt tos par Zemkopības ministrijas izstrādātajiem normatīvajiem aktiem un citām aktualitātēm;
4.3. koordinēt sadarbību ar citām valsts institūcijām un sabiedriskām organizācijām sabiedrisko attiecību jomā;
4.4. sagatavot preses monitoringu, analizēt plašsaziņas līdzekļu informāciju par Zemkopības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem un par to informēt ministrijas vadību;
4.5. informēt sabiedrību par Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumiem un Eiropas Savienības finansējuma apguves iespējām;
4.6. koordinēt pasākumu norisi, kas saistīti ar sabiedrības informēšanu;
4.7. informēt sabiedrību par Eiropas Zivsaimniecības fonda 2007.-2013.gadam pasākumiem un apguves iespējām;
4.8. piedalīties ministrijas mājas lapas uzturēšanā, pilnveidot tajā interaktīvo saikni;
4.9. nodrošināt informāciju par ministrijas darbības rezultātiem, ievietojot gada publiskos pārskatus internetā;
4.10.informēt sabiedrību par Zemkopības ministrijas darbu Latvijas interešu aizstāvībā Eiropas Savienības institūcijās par Kopējās lauksaimniecības politikas reformu pēc 2013.gada;
4.11.organizēt Zemkopības ministrijas konkursu „Sējējs”.

5. Nodaļa savstarpēji veic informācijas apmaiņu ar pārējām ministrijas struktūrvienībām, sniedzot konsultācijas un ieteikumus savas kompetences jomā.

6. Nodaļa, realizējot savus uzdevumus, sadarbojas ar:
6.1. ministrijas padotības iestādēm;
6.2. Saeimu, Valsts kanceleju un citām ministrijām;
6.3. citām valsts un pašvaldības institūcijām un ražotāju pašpārvaldes organizācijām, kā arī ar starptautiskajām institūcijām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;
6.4. plašsaziņas līdzekļiem.

7. Nodaļu vada vadītājs, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis un ir tieši pakļauts ministrijas valsts sekretāram.

8. Nodaļas vadītāja amata pienākumus, tiesības, nepieciešamo izglītību, profesionālas pieredzes kritērijus, amata pildīšanai nepieciešamo sadarbību un atbildību par darba norisi un rezultātiem nosaka valsts sekretārs, apstiprinot amata aprakstu.

9. Nodaļas vadītājam ir tiesības pārstāvēt ministriju savas kompetences ietvaros citās ministrijās un valsts pārvaldes institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām.

10. Nodaļas vadītājam ir vietnieks, kurš nav valsts civildienesta ierēdnis, un kura pienākumi noteikti darbinieka pienākumu aprakstā.

11. Nodaļas vadītāja prombūtnē viņa pienākumus veic nodaļas vadītāja vietnieks saskaņā ar valsts sekretāra rīkojumu par amatpersonu aizvietošanu.

12. Nodaļas vadītājam ir tiesības noteikt nodaļas darbinieku pienākumu sadali.

13. Nodaļas darbiniekiem ir pienākums pildīt savus tiešos darba pienākumus atbilstoši noslēgtajam darba līgumam un valsts sekretāra, kā arī nodaļas vadītāja rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

14. Nodaļai ir tiesības saņemt informāciju no citiem Zemkopības ministrijas departamentiem, nodaļām, kā arī pārraudzībā un pārziņā esošajām iestādēm un citām valsts institūcijām likumdošanā noteiktajā kārtībā.

15. Nodaļas darbinieku pienākumu aprakstus izstrādā nodaļas vadītājs un iesniedz apstiprināšanai valsts sekretāram.

16. Sanāksmes nodaļā par profesionālajiem jautājumiem, problēmām, uzdevumiem un to izpildi notiek vienu reizi nedēļā (parasti piektdienās no plkst.11.00 līdz plkst.12.00).

Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dagnija Muceniece