Situācijas analīze KLP Stratēģiskā plāna sagatavošanai

Lai sekmētu KLP mērķu sasniegšanu, katru 7 gadu finanšu ciklam tiek izstrādāts politikas plānošanas dokuments – lauku attīstības programma (attiecīgi 2021-2027.gada programmēšanas periodam – KLP stratēģiskais plāns). Pamatojoties uz situācijas analīzi par norisēm tautsaimniecībā, un jo īpaši, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku teritorijā, kā arī ņemot vērā Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās prasības, KLP stratēģiskajā plānā tiek nodefinētas atbalsta intervences, kas ļauj nodrošināt Latvijas ieguldījumu kopējos ES mērķos, kā arī sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības attīstībā un sekmēt lauku telpas problēmu risināšanu. 

 

SVID (stipro, vājo pušu, iespēju un draudu) analīze ir priekšnoteikums vajadzību un prioritāšu noteikšanai, kas ir pamats nepieciešamo atbalsta intervenču izvirzīšanai, lai risinātu SVID analīzē identificētās problēmas un rezultātā sniegtu gaidāmo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. 

 

Šobrīd sagatavotā situācijas analīze KLP specifisko mērķu griezumā ir darba dokuments, kur papildus plašai datu analīzei ņemtas vērā arī KLP tematisko darba grupu rezultātā gūtās atziņas. Tāpat šie dokumenti tiek nepārtraukti pilnveidoti arī atbilstoši novērtētāju un Eiropas Komisijas rekomendācijām. 

 

1. KLP 1.specifiskā mērķa “Stiprināt pārtikas nodrošinājumu, atbalstīt lauku saimniecību ienākumu pietiekamību un saimniecību izturētspēju visā Savienībā” situācijas analīze

 

2. KLP 2.specifiskā mērķa “Pastiprināt orientēšanos uz tirgu un vairot konkurētspēju, tostarp ar lielāku uzsvaru uz pētniecību, tehnoloģijām un digitalizāciju” situācijas analīze

 

3. KLP 3.specifiskā mērķa “Uzlabot lauksaimnieku stāvokli pievienotās vērtības veidošanas ķēdē” situācijas analīze

 

4. KLP 4.specifiskā mērķa “Dot ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā, pielāgoties tām un attīstīt ilgtspējīgu enerģētiku” situācijas analīze

 

5. KLP 5.specifiskā mērķa “Veicināt ilgtspējīgu attīstību un dabas resursu – ūdens, augsnes un gaisa – efektīvu pārvaldīšanu” situācijas analīze

 

6. KLP 6.specifiskā mērķa “Palīdzēt aizsargāt bioloģisko daudzveidību, stiprināt ekosistēmu pakalpojumus un saglabāt biotopus un ainavas” situācijas analīze

 

7. KLP 7.specifiskā mērķa “Piesaistīt gados jaunus lauksaimniekus un veicināt darījumdarbību lauku apvidos” situācijas analīze

 

8. KLP 8.specifiskā mērķa “Veicināt nodarbinātību, izaugsmi, sociālo iekļautību un vietējo attīstību lauku apvidos, tostarp veicināt bioekonomiku un ilgtspējīgu mežsaimniecību” situācijas analīze

 

9. KLP 9.specifiskā mērķa “Uzlabot ES lauksaimniecības spēju reaģēt uz sabiedrības prasībām pārtikas un veselības jomā, tostarp uz prasībām par nekaitīgu, uzturvielām bagātu un ilgtspējīgi ražotu pārtiku, par pārtikas atkritumiem un par dzīvnieku labturību” situācijas analīze

 

10. KLP horizontālā mērķa “Ar zināšanām, inovācijām un digitalizēšanu modernizēt lauksaimniecību un lauku apvidus, veicinot jaunā apgūšanu, kopīgošanu un tālāku izplatīšanu” situācijas analīze