Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta reglaments

2022.gada 29.augustā
Rīgā, Republikas laukumā 2

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas

Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta

REGLAMENTS

 
 
 
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas
1.punktu un 75.panta otro daļu
 
 
1. Zemkopības ministrijas (turpmāk – ministrija) Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departaments (turpmāk – departaments) ir valsts sekretāram tieši pakļauta struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros atbild par tam uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi.
 
2. Departamenta darbības mērķis ir ministrijas kompetences jomās vadīt ārējās politikas valsts attīstības mērķu aizstāvēšanu Eiropas Savienībā un vadīt attīstības plānošanas dokumentu, nacionālo pozīciju, izstrādi; nodrošināt efektīvu starptautiskās sadarbības politikas veidošanu un organizēšanu, un saskaņotu stratēģiju izstrādi, attīstības plānošanu un ietekmes novērtēšanu ministrijas kompetences jomās, ministrijas nozaru interešu pārstāvēšanu ar augstāko, profesionālo vidējo izglītību un zinātni saistītos politikas veidošanas jautājumos.
 
3. Departaments sastāv no:
3.1. Eiropas Savienības lietu nodaļas;
3.2. Starptautisko lietu nodaļas;
3.3. Stratēģijas analīzes nodaļas.
 
4. Departamenta galvenās funkcijas ir:
4.1. nodrošināt līdzdalību Eiropas Savienības (ES) Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vidēja termiņa un ilgtermiņa politikas izstrādē, veicinot efektīvu un ilgtspējīgu Latvijas lauksaimniecības attīstību;
4.2. vadīt un koordinēt Latvijas interešu definēšanu par ES daudzgadu budžeta jautājumiem ministrijas kompetences jomās;
4.3. iesaistot Zemkopības ministrijas departamentus un padotības iestādes, vadīt un koordinēt Latvijas interešu pārstāvniecību ES institūcijās un citās ārvalstu institūcijās ministrijas kompetences jomās, kā arī nodrošināt informācijas apriti starp ES institūcijām un ministriju;
4.4. pārstāvēt Latvijas intereses ES institūcijās un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) (specializētie atašeji Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES un OECD);
4.5. nodrošināt ES un starptautiski finansēto projektu sagatavošanu un īstenošanas uzraudzību ministrijas kompetences jomās;
4.6. organizēt un koordinēt ministrijas kompetencē esošo  ES direktīvu pārņemšanu nacionālajos tiesību aktos;
4.7. vadīt nozares ārējās politikas attīstību un koordinēt ministrijas ārpolitisko principu definēšanu, ārējo interešu īstenošanu un sadarbību ministrijas kompetences jomās;
4.8. nodrošināt ministrijas augstāko amatpersonu dalību starptautiskos pasākumos un oficiālo ārvalstu vizīšu un starptautisko pasākumu norisi, kā arī oficiālo ārvalstu delegāciju uzņemšanu;
4.9. koordinēt ilgtspējīgas valsts un reģionālās attīstības, sociālās un publiskās pārvaldes politikas, augstākās un profesionālās vidējās izglītības, zinātnes, pētniecības, dzimumu līdztiesības, bērnu tiesību politikas īstenošanas jautājumus ministrijas kompetences jomās; 
4.10. nodrošināt valdības deklarācijas, valdības rīcības plāna, attīstības plānošanas dokumentu izstrādes koordinēšanu un uzraudzību ministrijas kompetences jomās;
4.11. nodrošināt politikas instrumentu uzlabošanu ar ietekmes novērtēšanas pasākumiem.
 
5. Departamenta galvenie uzdevumi ir:
5.1. izstrādāt un izpildīt ikgadējo darba plānu;
5.2. izstrādāt ministrijas iekšējo normatīvo aktu projektus ES jautājumu koordinācijai un nacionālo interešu pārstāvībai ES institūcijās, ES un citu starptautisko projektu reglamentējošo dokumentāciju, kā arī iekšējo normatīvo aktu projektus attiecībā uz starptautisko pasākumu un vizīšu norisi, stratēģiju izstrādi un politikas ietekmes novērtējumu;
5.3. izvērtēt un sagatavot atzinumus par citu valsts pārvaldes institūciju izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu projektiem departamenta kompetencē esošajos jautājumos;
5.4. koordinēt ES dokumentu plūsmu ministrijā un padotības iestādēs, kā arī informācijas apriti starp ES institūcijām un ministriju par tās kompetencē esošajiem jautājumiem;
5.5. organizēt un koordinēt Latvijas interešu definēšanu lauksaimniecībā ES KLP vidēja termiņa un ilgtermiņa politikas izstrādes procesā, kā arī par ES daudzgadu budžeta jautājumiem ministrijas kompetences jomās;
5.6. koordinēt un uzraudzīt Latvijas interešu pārstāvību ES institūcijās (ES Padomes Īpašā lauksaimniecības komiteja, ES Padomes Pastāvīgo pārstāvju komiteja, ES Ministru padome) t.sk. sekot līdzi Latvijas interešu pārstāvībai ES Padomes darba grupās;
5.7. atbilstoši kompetencei izstrādāt pozīcijas, instrukcijas un nostājas par ES dokumentu un tiesību aktu projektiem, kā arī nepieciešamības gadījumā par citu ES dalībvalstu nostājām un starptautisko organizāciju sagatavotajiem dokumentiem;
5.8. sniegt priekšlikumus valsts ārējās ekonomiskās politikas veidošanā ministrijas kompetences jomās, tai skaitā pārstāvot nozares intereses starpvaldību komisiju un apvienoto komiteju darba grupās, kā arī veicinot sadarbību ar ārvalstīm;
5.9. nodrošināt Latvijas interešu pārstāvēšanu ministrijas kompetences jomās ES un citās starptautiskās institūcijās;
5.10. aktualizēt informāciju Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmā (ESTAPIKS);
5.11. uzraudzīt un koordinēt ES politikas instrumentu, ārvalsts finanšu palīdzības instrumentu finansēto un citu starptautisko projektu (turpmāk – starptautisks projekts) virzību un īstenošanu ministrijas kompetences jomās;
5.12. nodrošināt ministrijas attīstības plānošanas dokumentu saskaņotību un ministrijas interešu ievērošanu valsts ilgtermiņa attīstību plānošanas dokumentu un Nacionālā attīstības plāna kontekstā;
5.13. nodrošināt nozares attīstības plānošanas dokumentu ietekmes novērtējumu;
5.14. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un aktualizēt ministrijas darbības stratēģiju un darba plānu;
5.15. sniegt metodisko palīdzību ministrijas padotības iestādēm darbības stratēģiju izstrādāšanā, noteiktā kārtībā organizēt to apstiprināšanas procesu;
5.16. regulāri veikt ministrijas darbības rezultātu novērtējumu; 
5.17. apmainīties ar informāciju starp pārējām ministrijas struktūrvienībām, sniegt konsultācijas un ieteikumus savas kompetences jomā;
5.18. sniegt pārskatu par departamenta darbību ministrijas valsts sekretāram;
5.19. pārstāvēt ministrijas intereses citās valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās un starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām un ārvalstu ekspertiem;
5.20. nodrošināt fizisko un juridisko personu sūdzību un iesniegumu izskatīšanu un atbilžu sagatavošanu departamenta kompetences jautājumos;
5.21. ministra uzdevumā piedalīties Latvijas inovāciju un pētniecības stratēģiskajā padomē;
5.22. nodrošināt līgumu noslēgšanu par valsts finansētajām budžeta vietām un investīcijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Bulduru Dārzkopības vidusskolā (BDV) un Malnavas koledžā (MaK);
5.23. nodrošināt LLU un ministrijas padotībā esošo zinātnisko institūciju pārraudzību Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma ietvarā.
 
6. Eiropas Savienības lietu nodaļas galvenie uzdevumi ir:
6.1. piedalīties ikgadējā ministrijas darba plāna izstrādāšanā un izpildē, departamenta kompetences jomās;
6.2. izstrādāt ministrijas iekšējo normatīvo aktu projektus ES jautājumu koordinācijai un nacionālo interešu pārstāvībai ES institūcijās;
6.3. izvērtēt un sagatavot atzinumus par citu valsts pārvaldes institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem ES jautājumu koordinācijai;
6.4. vadīt, organizēt un izstrādāt priekšlikumus (t.sk. pozīcijas, instrukcijas, nostājas, plānošanas dokumentus un informatīvos materiālus) par ES KLP vidēja termiņa un ilgtermiņa politiku, ņemot vērā Latvijas intereses, nosakot prioritātes un mērķus;
6.5. vadīt, organizēt un izstrādāt priekšlikumus (t.sk. pozīcijas, instrukcijas, nostājas, plānošanas dokumentus un informatīvos materiālus) par ES daudzgadu budžeta jautājumiem ministrijas kompetences jomās, ņemot vērā Latvijas intereses, nosakot prioritātes un mērķus;
6.6. iesaistot ministrijas departamentus un padotības iestādes, uzraudzīt un vadīt nacionālo pozīciju, instrukciju un informatīvo materiālu izstrādi, veikt to izvērtēšanu Latvijas pārstāvjiem dalībai ES lēmumu pieņemšanas institūcijās (Eiropas Parlaments, ES Ministru padome, ES Padomes Īpašā lauksaimniecības komiteja, ES Padomes Pastāvīgo pārstāvju komiteja) un virzīt tālāk saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ministrijas iekšējiem normatīvajiem aktiem;
6.7. koordinēt citu ministriju izstrādāto nacionālo pozīciju, instrukciju, informatīvo ziņojumu un materiālu par ES Padomē izskatāmajiem jautājumiem, kas skar ministrijas kompetences jomas, saskaņošanu, izvērtēt un sniegt atzinumus;
6.8. pārstāvēt Latvijas intereses ES Padomes darba grupās par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;
6.9. pārstāvēt Latvijas intereses ES institūcijās par lauksaimniecības, veterinārajiem, fitosanitārajiem, pārtikas drošības, lauku attīstības, mežsaimniecības un zivsaimniecības sektoru jautājumiem, t.sk. ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem par KLP un ES daudzgadu budžetu (specializētie atašeji Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES);
6.10. koordinēt informācijas apriti starp ES institūcijām un ministriju par tās kompetencē esošajiem jautājumiem, formulējot ministrijas nostāju;
6.11. koordinēt un uzraudzīt ministrijas un padotības iestāžu speciālistu dalību ES lēmumu pieņemšanas institūciju un starptautisko organizāciju rīkotās darba grupās un sanāksmēs, t.sk. uzraudzīt dienesta ziņojumu apriti par dalību ES lēmumu pieņemšanas institūcijās;
6.12. koordinēt un uzraudzīt ES jautājumu koordinācijas procesus ZM kompetences jomās Valsts informācijas sistēmā darbam ar ES dokumentiem (ESVIS).
6.13. koordinēt ministrijas kompetencē esošo ES direktīvu pārņemšanu nacionālajā likumdošanā un aktualizēt informāciju Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmā (ESTAPIKS);
6.14. pārstāvēt Latvijas intereses ministrijas kompetences jomā ES Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ES lietu konsultatīvajā sanāksmē;
6.15. apkopot ministrijas kompetencē esošos nepieciešamos ES un Latvijas normatīvo aktu tulkojumus;
6.16. sagatavot informāciju par ES aktualitātēm;
6.17. informēt sociālos partnerus par ES KLP vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanas procesiem un ES daudzgadu budžeta norises procesiem, veicot sociālo partneru viedokļu aptauju un interešu apzināšanu nostājas veidošanai, kā arī organizējot starpinstitūciju darba grupu sanāksmes;
6.18. pārstāvēt ministrijas intereses valsts pārvaldes, pašvaldību un starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām, ārvalstu ekspertiem.
 
7. Starptautisko lietu nodaļas galvenie uzdevumi ir:
7.1. piedalīties ikgadējā ministrijas darba plāna izstrādāšanā un izpildē, departamenta kompetences jomās;
7.2. izstrādāt ministrijas iekšējo normatīvo aktu projektus un reglamentējošo dokumentāciju (rīkojumus, instrukcijas, nolikumus u.c.) starptautisko projektu īstenošanas nodrošināšanai, kā arī attiecībā uz starptautisko pasākumu norises nodrošināšanu (rīkojumi, kārtības, u.c.);
7.3. izvērtēt un sagatavot atzinumus par citu valsts pārvaldes institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem par starptautiskajiem projektiem un ārējās politikas veidošanu un sadarbības īstenošanu; 
7.4. sagatavot starptautisku projektu tehnisko dokumentāciju un līgumus, atbilstoši ministrijas prioritātēm, iesaistot attiecīgos ministrijas departamentus un padotības iestādes;
7.5. uzraudzīt un organizēt starptautisko projektu norisi, kā arī sagatavot pārskatus un informāciju par starptautisko projektu īstenošanu, finansējuma plānošanu ministrijas budžetā un piešķirtā finansējuma izlietošanu;
7.6. koordinēt ministrijas dalību un/vai pārstāvēt ministrijas ārpolitiskās intereses divpusējās attiecībās ar līdzvērtīgām ārvalstu institūcijām, kā arī attīstības sadarbības un ārvalstu reģionālajos sadarbības formātos (Austrumu partnerības valstis, Centrālāzijas valstis, Baltijas Asambleja, Austrumeiropas u.c.) ministrijas kompetences jomās; 
7.7. pārstāvēt ministrijas un padotības iestāžu intereses Latvijas Republikas noslēgto ekonomiskās sadarbības līgumu ietvaros izveidoto starpvaldību komisiju un apvienoto komiteju darba grupās;
7.8. apkopot un pēc pieprasījuma sniegt informāciju un priekšlikumus par ministrijas un padotības iestāžu dalību starptautiskajās organizācijās, tajās gūtajiem rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu; 
7.9. koordinēt informatīvā ziņojuma sagatavošanu un to virzību apstiprināšanai Ministru kabinetā par ministrijas pievienošanos jaunās starptautiskās organizācijās;
7.10. koordinēt un veikt ārvalstu sadarbības līgumu projektu izvērtēšanu vai izstrādi, kā arī organizēt līgumu parakstīšanu ministrijas kompetences jomās;
7.11. sadarbībā ar ministrijas departamentiem un padotības iestādēm sagatavot un sniegt citām institūcijām informāciju par starptautiskajiem projektiem un ārpolitiskajiem procesiem lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības nozarēs; 
7.12. organizēt un nodrošināt ministrijas augstāko amatpersonu dalību starptautiskos pasākumos (semināros, konferencēs u.c.) un to norisi;
7.13. organizēt un uzraudzīt ministrijas augstāko amatpersonu oficiālo ārzemju vizīšu norisi un ārvalstu oficiālo delegāciju uzņemšanu;
7.14. veicināt jaunu starptautisko projektu īstenošanu, kā arī dibināt un veicināt kontaktu izveidošanu ar radniecīgām ārvalstu institūcijām un vēstniecībām;
7.15. pārstāvēt ministrijas intereses valsts pārvaldes, pašvaldību un starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām, ārvalstu ekspertiem;
7.16. veicināt nozares nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautiskās sadarbības politikas izstrādes procesā un starptautiskajos pasākumos.
 
8. Stratēģijas analīzes nodaļas galvenie uzdevumi ir:
8.1. piedalīties ikgadējā ministrijas darba plāna izstrādāšanā un izpildē departamenta kompetences jomās;
8.2. atbilstoši kompetencei izstrādāt attīstības plānošanas dokumentus un tiesību aktu projektus, kā arī sniegt atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem;
8.3. koordinēt ministrijas kompetencē esošo attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, nodrošinot to saskaņotību ar saistošiem starptautiska, valsts līmeņa un nozares mērķiem;
8.4. koordinēt un veicināt ilgtspējīgas valsts un reģionālās attīstības, publiskās pārvaldes, sociālās (dzimumu līdztiesības, invalīdu, nabadzības u.c.), izglītības un zinātnes politikas saskaņotību ar ministrijas kompetences stratēģiskajiem dokumentiem;
8.5. nodrošināt valdības deklarācijas, valdības rīcības plāna, gada darba plānu izstrādi ministrijas kompetences jomās; 
8.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un aktualizēt ministrijas darbības stratēģiju;
8.7. sniegt metodisko palīdzību ministrijas padotības iestādēm darbības stratēģiju izstrādāšanā;
8.8. uzturēt ministrijas politikas un darbības rezultātu rādītāju datu bāzi;
8.9. nodrošināt Stratēģiskā plāna,  Lauku attīstības programmas un Zivsaimniecības Rīcības programmas novērtēšanas pasākumu īstenošanu atbilstoši noteiktajām Vadošās iestādes funkcijām;
8.10. vadīt un koordinēt pasākumus administratīvā sloga samazināšanai ministrijas īstenotās politikas jomās ES un nacionālajā līmenī;
8.11. nodrošināt ministrijas darbības rezultātu regulāru novērtēšanu, sagatavojot ministrijas gada publisko pārskatu;
8.12. uzraudzīt izglītības un zinātnes politikas īstenošanu ministrijas pārraudzībā esošajā augstākās izglītības iestādē, tās vidējās profesionālās izglītības iestādēs un zinātniskajās institūcijās;
8.13. piedalīties citu ministriju rīkotās sanāksmēs, darba grupās augstākās, profesionālās vidējās izglītības, zinātnes un pētniecības, dzimumu līdztiesības, bērnu tiesību jomās, kā arī sniegt atzinumus par normatīvo aktu, informatīvo ziņojumu u.c. projektiem.
 
9. Departaments veic informācijas apmaiņu ar pārējām ministrijas struktūrvienībām un padotības iestādēm, sniedzot konsultācijas un ieteikumus savas kompetences jomā.
 
10. Departaments, pildot savus uzdevumus, sadarbojas ar:
10.1. ministrijas struktūrvienībām un ministrijas padotībā esošajām iestādēm, institūcijām un valsts kapitālsabiedrībām, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, sniedzot metodisku palīdzību un konsultējot par ES lēmumu pieņemšanas procedūrām, pozīciju, instrukciju un informatīvo materiālu izstrādi, starptautiskās sadarbības politikas jautājumiem, Latvijas ārpolitikas vadlīnijām, kā arī par ES un starptautisko projektu īstenošanu, starptautisko pasākumu organizēšanu un institūciju darbības stratēģiju un darba plānu izstrādi;
10.2. Saeimu, Valsts kanceleju, Ārlietu ministriju, Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts valodas centru, citām valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem (Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Zemnieku saeimu, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju u.c. nozaru organizācijām), kā arī ar ES lēmumu pieņemšanas institūcijām un citām starptautiskajām organizācijām, risinot ES lēmumu pieņemšanas jautājumus un pārstāvot Latvijas nacionālās intereses ministrijas kompetencē esošajos jautājumos;
10.3. Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Finanšu ministriju, Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministriju valsts pārvaldes reformas, labākas pārvaldības, rezultatīvo rādītāju sistēmas un institūciju darbības stratēģiju ieviešanas jautājumos un nozares attīstības un valsts nozīmes attīstības plānošanas dokumentu saskaņotību;
10.4. Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju par profesionālās vidējās, augstākās izglītības un zinātnes jautājumu risināšanu un interešu pārstāvniecību ministrijas kompetences jomās;
10.5. Eiropas Komisiju, Finanšu ministriju par ES fondu novērtējumu, pārvaldības, labāka regulējuma u.c. jautājumiem;
10.6. citām Latvijas un ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām.
 
11. Departaments ir atbildīgs par tam uzdoto funkciju un uzdevumu izpildi.
 
12. Departamentu vada departamenta direktors, kas ir valsts civildienesta ierēdnis un ir tieši pakļauts ministrijas valsts sekretāram.
 
13. Departamenta direktora amata pienākumus, nepieciešamo izglītību, profesionālās pieredzes kritērijus, amata pildīšanai nepieciešamo sadarbību, atbildību par darba norisi un rezultātiem nosaka valsts sekretārs, apstiprinot amata aprakstu.
 
14. Departamenta direktoram ir tiesības pārstāvēt ministriju savas kompetences ietvaros citās ministrijās un valsts pārvaldes institūcijās, Saeimā un tās komisijās, pašvaldībās, nevalstiskajās un starptautiskajās organizācijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, ārvalstu ekspertiem.
 
15. Departamenta direktoram ir divi vietnieki, kas ir valsts civildienesta ierēdņi, no kuriem viens attiecīgi vada  departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļu un otrs attiecīgi vada Stratēģijas analīzes nodaļu.
 
16. Departamenta direktora prombūtnē departamenta direktora pienākumus pilda departamenta direktora vietnieks, kurš attiecīgi vada Eiropas Savienības lietu nodaļu, vai cita amatpersona saskaņā ar ministrijas amatpersonu aizvietošanas kārtību.
 
17. Departamenta direktora vietnieku un nodaļas vadītāja kompetence noteikta ierēdņa amata aprakstā, ko izstrādā departamenta direktors, saskaņojot ar Juridiskā departamenta Personāla nodaļu un apstiprina valsts sekretārs.
 
18. Departamenta direktora vietnieki un nodaļas vadītājs vada savas nodaļas nodarbināto darbu un atbild par doto uzdevumu izpildi noteiktā kārtībā un termiņos.
 
19. Departamenta direktora vietnieku un nodaļas vadītāja prombūtnē viņa pienākumus pilda attiecīgās nodaļas vadītāja vietnieks.
 
20. Departamenta ierēdņu amatu aprakstus izstrādā departamenta direktora vietnieki un nodaļas vadītājs, saskaņo tos ar departamenta direktoru un Juridiskā departamenta Personāla nodaļas atbildīgo amatpersonu un iesniedz apstiprināšanai valsts sekretāram.
 
21. Departamenta korespondences saņemšanu, tās apriti starp departamenta nodarbinātajiem (tikai korespondencei, kas netiek saņemta Dokumentu vadības sistēmā),  departamentā sagatavoto dokumentu iesniegšanu parakstīšanai augstākai amatpersonai, dokumentu pavairošanu, iknedēļas darba plāna tehnisko nodrošinājumu un darba laika uzskaites tabeles sagatavošanu veic Starptautisko lietu nodaļas eksperts.  
 
22. Jautājumus par departamentā nodarbināto nodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem kārto Starptautisko lietu nodaļas  eksperts.
 
23. Departamenta sanāksmes par profesionāliem, organizatoriskiem jautājumiem, problēmām, uzdevumiem un to izpildes gaitu notiek vienu reizi nedēļā.
 
24. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 18. decembrī izdoto departamenta reglamentu.
 
25. Reglaments sagatavots elektroniskā dokumenta veidā un stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. 
 
 
 
Departamenta direktors                       J.Briedis