Valsts atbalsta programmas ar EK lēmumiem

Atbalsta programma

EK lēmuma Nr.

Atbalsta piešķīrēja iestāde

Spēkā līdz

Valsts atbalsts negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē

SA.103707

Lauku atbalsta dienests

2022.gada 31.decembrim

Kompensācija akvakultūras uzņēmumiem par 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma dēļ radītajiem zaudējumiem

SA.101483

Lauku atbalsta dienests

2022.gada 31.decembrim

Atbalsts konsultantu apmācībai

SA.56773

Lauku atbalsta dienests

2024.gada 31.decembrim

Kompensācija zemes īpašniekiem un lietotājiem par īpaši aizsargājamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem (zvejniecība un akvakultūra)

SA.53792

Dabas aizsardzības pārvalde

2025.gada 30.aprilim

Kompensācija zemes īpašniekiem un lietotājiem par īpaši aizsargājamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem (lauksaimniecība)

SA.53793

Dabas aizsardzības pārvalde

2025.gada 30.aprilim

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai

SA.62125

Lauku atbalsta dienests

2026.gada 20.februārim

Atbalsts par fitosanitāro pasākumu izpildi

SA.101791

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts lauksaimniecības produktu pieejamības informēšanas pasākumu digitālās platformas izstrāde

SA.61859

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts meža nozarē izmantojamiem zinātnes pētījumiem

SA.57562

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Nodokļa samazinājums dīzeļdegvielai ko izmanto zvejai kuģos, kas paredzēti zvejniecībai iekšējos ūdeņos un piekrastes ūdeņos

SA.57101

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai (primārajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem)

SA.61810 

Lauku atbalsta dienests

2025.gada 31.decembrim

Atbalsts tiem lauksaimniecības preču un pārtikas produktu ražotājiem un pārstrādātājiem, kas iesaistījušies pārtikas kvalitātes shēmās

SA.62122

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts atjaunošanai pēc bojājumiem, ko mežam nodarījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi (Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana)

SA.63936

Lauku atbalsta dienests

2025.gada 31.decembrim

Nodokļa samazinājums dīzeļdegvielai zvejniecības un akvakultūras nozarē

SA.63156

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām " īstenošanas noteikumi (zvejniecības un akvakultūras nozarē)

SA.43875

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2023.gada 30.jūnijam

Akcīzes nodokļa samazinājums dīzeļdegvielai (primārajiem lauksaimniecības ražotājiem)

SA.63256

Lauku atbalsta dienests


2024.gada 30.jūnijam

Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem

SA.100732

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi (zvejniecības un akvakultūras nozarē)

SA.44113

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi

un šie MK noteikumi

SA.62876

Lauku atbalsta dienests

2025.gada 31.decembrim

Meža ieaudzēšana

SA.62875

Lauku atbalsta dienests

2025.gada 31.decembrim

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

SA.63937

Lauku atbalsta dienests

2025.gada 31.decembrim

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi

(primārajiem lauksaimniecības ražotājiem)

SA.43355

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai mežsaimniecības nozarē

SA.62310

Lauku atbalsta dienests

2025.gada 31.decembrim

Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” un apakšpasākumā “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem

SA.62309

Lauku atbalsta dienests

2025.gada 31.decembrim

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija,

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi

(primārajiem lauksaimniecības ražotājiem)

SA.43696

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem

SA.56023

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programma

SA.100734 

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo lauku saimniecību attīstības veicināšanai

SA.54346

Attīstības finanšu institūcija Altum

2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts kredītgarantiju veidā 

SA.62873

Attīstības finanšu institūcija Altum

2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts lopkopības sektoram un atbalsts par kritušiem dzīvniekiem

SA.62123

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo lauku saimniecību attīstības veicināšanai

SA.58787

Attīstības finanšu institūcija Altum

2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

SA.40998

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

SA.63600

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās

SA.100735

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

SA.62124

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanai

SA.100733

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Kredītprocentu daļēja dzēšana lauksaimniecības produktu pārstrādei

SA.61860

Lauku atbalsta dienests

2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts par ierobežojošiem apstākļiem ar Natura 2000 meža teritorijām

SA.61915

Lauku atbalsta dienests

2025.gada 31.decembrim

Atbalsts ieguldījumiem mežsaimniecības infrastruktūrā

SA.62874

Lauku atbalsta dienests

2025.gada 31.decembrim